11

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ma­rin Ka­ra­dži­ja

Is­lan­d­ski me­di­ji pi­šu o po­vi­jes­nom us­pje­hom, a is­lan­d­ski na­vi­ja­či već su od­lu­či­li ka­ko će na­zva­ti svo­je pr­vo­ro­đen­ce. Bir­kir, u čast stri­jel­ca sport@ve­cer­nji.net Is­land je prek­si­noć sen­za­ci­onal­no, u svom pr­vom nas­tu­pu na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma, us­pio iz­bo­ri­ti i pr­vi bod. Por­tu­gal­ce, ko­ji su se mu­či­li s re­ali­za­ci­jom, iz­ne­na­dio je u 51. mi­nu­ti Bjar­na­sson, ko­ji je os­tao sam u kaz­ne­nom pros­to­ru i uba­čaj Gud­mun­d­sso­na pos­pre­mio u gol za ko­nač­nih 1:1. Bjar­na­sson je ta­ko ušao u po­vi­jest kao pr­vi stri­je­lac za Is­land na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma.

La­ger­bäck: Kao kod ku­će

- Bi­lo je fan­tas­tič­no igra­ti ov­dje. baš kao do­ma. na­ši na­vi­ja­či su bi­li ne­vje­ro­jat­ni i to je pu­no po­mo­glo igra­či­ma - iz­ja­vio je is­lan­d­ski iz­bor­nik Lars La­ger­bäck. - Sve je bio u tim­skom ra­du. Igra­ča kao što je Ro­nal­do ne mo­že za­us­ta­vi­ti je­dan čo­vjek - do­dao je. Su­dač­ka na­dok­na­da utak­mi­ce tre­ba­la je sli­či­ti na ras­ple­te kla­sič­nih ves­ter­na. U ulo­zi (i ka­rak­te­ris­tič­noj po­zi) re­vol­ve­ra­ša bio je Cris­ti­ano Ro­nal­do. Pr­vu je pri­li­ku Ro­nal­do do­bio iz slo­bod­nog udar­ca s 33 me­tra. Po­go­dio je ne­kog iz ži­vog zi­da u ru­ku, što je zna­či­lo da je do­bio dru­gi po­ku­šaj de­vet me­ta­ra bli­že. Su­dac Cu­neyt Ca­kir tom je od­lu­kom iz­a­zvao bi­jes is­lan­d­skih na­vi­ja­ča. Dru­gi Ro­nal­dov uda­rac ta­ko­đer je za­vr­šio u ži­vom zi­du... Bio je to znak da ve­li­ko is­lan­d­sko slav­lje mo­že po­če­ti. A ni­je po­če­lo obe­ća­va­ju­će za njih. Na­ni je u 31. mi­nu­ti, na asis­ten­ci­ju An­drea Go­me­sa, po­go­dio za vod­stvo Por­tu­ga­la­ca.Na­ni­jev gol ukup­no je 600. u po­vi­jes­ti europ­skih pr­vens­ta­va. Čak 27 uda­ra­ca upu­ti­li su Por­tu­gal­ci, dok su Is­lan­đa­ni pri­je­ti­li tek če­ti­ri pu­ta. - Uvi­jek pos­to­je pro­ble­mi u pr­vim utak­mi­ca­ma, vra­tit će­mo se i od­gra­ti dvi­je ve­li­ke utak­mi­ce. Ne­ma smis­la pla­ka­ti nad pro­li­ve­nim mli­je­kom - ka­zao je por­tu­gal­ski iz­bor­nik Fer­nan­do San­tos.

Cris­ti­ano kao Fi­go

Iako je dos­ti­gao re­kord Lu­isa Fi­ga kao igrač s naj­vi­še nas­tu­pa za por­tu­gal­sku no­go­met­nu vr­stu (127), na­vi­ja­či na druš­tve­nim mre­ža­ma ni­su ima­li mi­los­ti pre­ma svom ka­pe­ta­nu. Na­kon utak­mi­ce su žes­to­ko kri­ti­zi­ra­li nje­gov uči­nak na utak­mi­ci pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je naj­ma­nje zem­lje ko­ja je ikad nas­tu­pi­la na ve­li­kom na­tje­ca­nju i od či­je je po­čet­ne pos­ta­ve Ro­nal­do sa­mos­tal­no za­bio vi­še po­go­da­ka. Is­lan­d­ski me­di­ji ovu su utak­mi­cu na­zva­li po­vi­jes­nim us­pje­hom, a is­lan­d­ski na­vi­ja­či već su od­lu­či­li ka­ko će na­zva­ti svo­je pr­vo­ro­đen­ce. Bir­kir, na­rav­no, baš kao sad već slav­ni Bjar­na­son.

Stri­je­lac po­vi­jes­nog go­la Bir­kir pos­tao je he­roj, Is­lan­đa­ni po nje­mu već na­zi­va­ju svo­ju dje­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.