Na­kon Sr­ne, otac pre­mi­nuo i Mr­mi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (om)

Baš kad se u kamp Hr­vat­ske vra­tio ka­pe­tan Da­ri­jo Sr­na, ko­ji je dva da­na pro­veo s obi­te­lji i bio na po­s­ljed­njem is­pra­ća­ju oca Uze­ira, kamp je na­pus­tio Ma­ri­jan Mr­mić. Tre­ne­ra vra­ta­ra re­pre­zen­ta­ci­je za­de­si­la je is­ta sud­bi­na, i nje­mu je pre­mi­nuo otac Jo­sip i oti­šao je na po­s­ljed­nji is­pra­ćaj. Mr­mić bi se re­pre­zen­ta­ci­ji tre­bao pri­klju­či­ti u Sa­int Eti­en­neu na dan utak­mi­ce s Če­škom. Na­ši baš ne­ma­ju sre­će jer za vri­je­me pri­pre­ma Lo­vre Ka­li­nić na­pus­tio je pri­pre­me zbog smr­ti pun­ca, a Do­ma­go­ju Vi­di je pri­je dva tjed­na pre­mi­nuo ujak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.