Euro/

DA IMA­TE ŠPICU PO­PUT ŠUKERA, SI­GUR­NO BISTE IGRALI U FI­NA­LU EURA Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Za sjaj­no oz­ra­čje tvr­de upu­će­ni, naj­ve­će zas­lu­ge pri­pa­da­ju An­ti Ča­či­ću. Ko­ji je, tvr­de upu­će­ni, a zna i jav­nost, su­šta su­prot­nost biv­šem iz­bor­ni­ku Ni­ki Ko­va­ču. Na­ime, on je vo­lio nje­mač­ku dis­ci­pli­nu i red, ali pri­tom je pre­tje­rao. Va­dio im je sva­ko ju­tro krv, mje­rio im je lak­ta­te. A igra­či su bi­li i na du­gim sas­tan­ci­ma, pu­no tak­tič­kog ra­da. Ča­čić je pak pot­pu­no opus­tio mom­čad, oz­ra­čje ni­je na­pe­to, a po­sao ne pa­ti. Igra­či su odu­šev­lje­ni iz­bor­ni­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.