Sa­la­pić: Ne sla­žem se s tim da SOA pos­ta­ne ne­či­ji kuć­ni sa­vjet

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Jo­sip Sa­la­pić oci­je­nio je ka­ko bi Oreškoviću bi­lo lak­še da je pod­nio os­tav­ku. – Čes­ti­tam vam na hra­bros­ti što ste doš­li na ova­kav na­čin iz biz­ni­sa ko­ji ste ra­di­li, da vas net­ko na kra­ju po­li­tič­kog pu­ta šut­ne bez obraz­lo­že­nja – re­kao je Sa­la­pić ko­ji sma­tra i da bi Ore­ško­vić tre­bao Sa­bor iz­vi­jes­ti­ti o do­ga­đa­ji­ma u SOA-i. – Ne sla­žem se s tim da SOA pos­ta­ne ne­či­ji kuć­ni sa­vjet i da se s agen­ci­jom šu­ta­mo, nju tre­ba šti­ti­ti – re­kao je Sa­la­pić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.