SA­DA SU JEDINO GRA­ĐA­NI OVLAŠTENI ZA PRESLAGIVANJE NO­VE VLA­DE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­da je svi­ma jas­no da eks­pe­ri­ment s nes­tra­nač­kim pre­mi­je­rom Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem ni­je us­pio. Ia­ko nit­ko od po­li­tič­kih ak­te­ra ko­ji su sa­či­nja­va­li ovu “tro­gla­vu Vla­du” ni­je po­sve ne­vin, ni­su svi jed­na­ko kri­vi za ovaj po­li­tič­ki fi­ja­sko. Oreškoviću se mo­že pri­go­vo­ri­ti što je pris­tao do­ći u “vu­čji br­log” ia­ko je znao da ne­ma do­volj­no po­li­tič­kog is­kus­tva te da uop­će ne poz­na­je hr­vat­sku po­li­tič­ku sce­nu. Bo­ži Pe­tro­vu, pak, mo­že se pri­go­vo­ri­ti da je pre­vi­še vje­ro­vao To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i HDZ-u una­toč to­me što je do­bi­vao jas­na upo­zo­re­nja da tre­ba bi­ti iz­u­zet­no opre­zan. Ore­ško­vić i Pe­trov uš­li su bez fi­ge u dže­pu i po­ku­ša­va­li su ra­di­ti naj­bo­lje što su zna­li i umje­li. Naj­ve­ći je kri­vac za ovaj ne­us­pje­li brak iz in­te­re­sa, ko­ji se pre­tvo­rio u pra­vu la­kr­di­ju, To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ko­ji je u ci­je­lu ovu po­li­tič­ku avan­tu­ru ušao sa­mo da se do­ko­pa vlas­ti pod sva­ku ci­je­nu. Da bi pri­vo­lio Most na ko­ali­ci­ju, dao im je vi­še ne­go što je to Most po svo­jim iz­bor­nim re­zul­ta­ti­ma zas­lu­žio. Sve je to Ka­ra­mar­ko uči­nio do­bro­volj­no, ali s oči­tim pla­nom da se on­da ne­ke stva­ri “pres­la­gu­ju”

Ka­ra­mar­ko i nje­gov HDZ po­ka­za­li su da ne mo­gu su­ra­đi­va­ti na rav­no­prav­noj os­no­vi, oni tra­že pos­luš­ni­ke

u ho­du. Ako je Ka­ra­mar­ko že­lio ima­ti kon­tro­lu nad taj­nim služ­ba­ma, on­da ni­ka­ko ni­je smio pris­ta­ti na to da pre­mi­jer bu­de nes­tra­nač­ka oso­ba. Me­đu­tim, ka­da je već na to pris­tao, on­da je pri­lič­no dr­sko tra­ži­ti od pre­mi­je­ra da bes­po­go­vor­no slu­ša nje­go­ve za­po­vi­je­di. Slič­no je pos­tu­pio i ka­da je ri­ječ o Mi­nis­tar­stvu unu­tar­njih pos­lo­va. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i nje­gov HDZ po­ka­za­li su da ne mo­gu su­ra­đi­va­ti na rav­no­prav­noj os­no­vi te da tra­že pos­luš­ni­ke. Ka­da ne­ma po­vje­re­nja i uva­ža­va­nja, on­da je ova­kav is­hod jedino mo­guć. Ve­li­ka ve­ći­na zas­tup­ni­ka od­lu­či­la je da Ore­ško­vi­će­va Vla­da mo­ra oti­ći. Sa­da bi bi­lo naj­po­šte­ni­je da se man­dat vra­ti na­ro­du te da se ras­pi­šu iz­van­red­ni iz­bo­ri. Jedino je na­rod ov­la­šten za preslagivanje. Sve dru­ge opcije do­no­se još ve­ću po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.