Ne zna­mo ni gdje smo, što smo ni ka­mo pri­pa­da­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Gla­sa­mo za od­la­zak Vla­de s ci­ljem da ode ci­je­la Vla­da ka­ko bi što pri­je hrvatska na­ci­ja mo­gla iz­a­ći na iz­bo­re – po­ru­čio je šef SDP-a Zoran Mi­la­no­vić. – Zem­lja se na­la­zi u jed­nom čud­nom li­mi­ti­ra­ju­ćem sta­nju, ne zna­mo ni gdje smo, ni što smo ni ka­mo pri­pa­da­mo i, kad sam pri­je ne­ko­li­ko go­di­na go­vo­rio o slu­čaj­noj dr­ža­vi, bio sam kri­ti­zi­ran, a sad to iz­gle­da na­ža­lost kao ne­kak­va mrač­na stvar­nost ko­ju ži­vi­mo. Ne mo­že­mo bi­ti slu­čaj­na dr­ža­va i, da bi­smo to pres­ta­li bi­ti, mo­ra­mo ići na iz­bo­re, i to što pri­je – po­ru­čio je Mi­la­no­vić. Mos­tov Mi­ro Bulj pod­sje­tio ga je da je dr­ža­va stvo­re­na u obram­be­nom Do­mo­vin­sko­me ra­tu. – Gos­po­di­ne Mi­la­no­vi­ću, za vri­je­me va­še­ga man­da­ta Hrvatska se za­du­ži­la 100 mi­li­jar­di ku­na. Za vri­je­me va­še­ga man­da­ta ono što je hr­vat­skom se­lja­ku i si­ro­ti­nji tre­ba­lo oti­ći, OPG-ovi­ma, otiš­lo je taj­ku­ni­ma. Gos­po­di­ne Mi­la­no­vi­ću, za vri­je­me va­še­ga man­da­ta bor­be­ni avi­oni Oru­ža­nih sna­ga otiš­li su u nor­mal­no­me le­tu u Ukra­ji­nu na re­mont, a vra­ti­li su se u ka­ri­jo­li – uz­vra­tio je Bulj. Mi­la­no­vić mu je uz­vra­tio da ga je oči­to kri­vo shva­tio: – Ne igra­ti na ni­ske stras­ti i ins­tin­k­te kod lju­di. Po­ku­ša­ti kod njih ras­plam­sa­ti kva­li­tet­ni­je stras­ti, osje­ća­je, ape­li­ra­ti na nji­hov ra­zum, svi­jest, sa­vjest, ne im pro­da­va­ti ovak­vu jef­ti­nu mu­lja­žu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.