Pred­sjed­ni­ca za pres­la­ga­nje mo­že

Pro­ce­du­ra ni­je is­ta kao pri sas­tav­lja­nju pr­ve Vla­de na­kon iz­bo­ra. Ri­ječ je o 30 da­na ukup­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Ne us­pi­je li pres­la­ga­nje, sli­je­di ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra, ko­ji se mo­gu odr­ža­ti naj­ra­ni­je za 30, a naj­kas­ni­je za 60 da­na Dra­žen Ću­rić, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Da­vor Ivan­ko­vić Na­kon ru­še­nja pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća u Sa­bo­ru, pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić opet je u sre­di­štu po­zor­nos­ti. Ka­ko je i naj­av­lji­va­la, pred­sjed­ni­ca na no­vo­nas­ta­lu si­tu­aci­ju re­agi­ra vr­lo promp­t­no. Iz Ure­da pred­sjed­ni­ce naj­av­lju­ju da će od­mah po­če­ti kon­zul­ta­ci­je s pred­stav­ni­ci­ma klu­bo­va i os­ta­lim zas­tup­ni­ci­ma Hr­vat­sko­ga sa­bo­ra, i to već da­nas u 9 sa­ti. Pred­sjed­ni­ca će naj­pri­je pri­mi­ti po­je­di­nač­no zas­tup­ni­ke, a po­tom klu­bo­ve zas­tup­ni­ka, od naj­ma­njih do naj­ve­ćih, a raz­go­vo­ri bi tre­ba­li tra­ja­ti po 15-ak mi­nu­ta. Pos­to­je re­al­no dva sce­na­ri­ja na­kon pa­da Ore­ško­vi­ća. HDZ se za­la­že za pres­la­ga­nje jer že­li os­ta­ti na vlas­ti bez no­vih iz­bo­ra, dok opor­ba na če­lu sa SDPom po­ku­ša­va pri­ku­pi­ti 76 pot­pi­sa ka­ko bi iz­nu­di­la sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i otvo­ri­la put iz­van­red­nim iz­bo­ri­ma.

U Dvo­ri­ma do no­ve Vla­de

Pro­fe­so­ri­ca us­tav­nog pra­va dr. Sa­nja Ba­rić is­ti­če da Us­tav da­je 30 da­na za for­mi­ra­nje no­ve Vla­de ili, ka­ko se to po­pu­lar­no zo­ve, pres­la­ga­nje. Na­gla­ša­va da je ri­ječ o 30 da­na ukup­no, a ne o 30 da­na za iz­bor man­da­ta­ra pa on­da 30 za gla­sa­nje. Ova pro­ce­du­ra, objaš­nja­va Ba­rić, ni­je ek­vi­va­lent­na pro­ce­du­ri ko­ja je pro­pi­sa­na za sas­tav­lja­nje pr­ve Vla­de ne­po­sred­no na­kon iz­bo­ra. Sa­da su ro­ko­vi znat­no kra­ći. Ia­ko ne­ki struč­nja­ci mis­le druk­či­je, pro­fe­so­ri­ca Ba­rić na­gla­ša­va da pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić mo­že da­ti man­dat za sas­tav­lja­nje Vla­de sa­mo onom kan­di­da­tu ko­ji ima do­kaz da ima po­dr­šku 76 zas­tup­ni­ka. Ako nit­ko ne sku­pi nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu zas­tup­ni­ka ili se ne iz­gla­sa Vla­da u za­da­nih 30 da­na, on­da pred­sjed­ni­ca do­bi­va oba­vi­jest od pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra Želj­ka Re­ine­ra da ni­je us­pje­lo pres­la­ga­nje. Sli­je­di ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra ko­ji se mo­gu odr­ža­ti naj­ra­ni­je za 30, a naj­kas­ni­je za 60 da­na. Pro­fe­so­ri­ca Ba­rić is­ti­če da se Sa­bor mo­že i sam ras­pus­ti­ti pri­je is­te­ka ro­ka od 30 da­na ako za to pos­to­ji pot­po­ra 76 zas­tup­ni­ka. I u tom slu­ča­ju pred­sjed­ni­ca ras­pi­su­je iz­bo­re naj­ra­ni­je za 30, a naj­kas­ni­je za 60 da­na. Za­nim­lji­vo je da će HDZ-ov­ci još ne­ko vri­je­me mo­ra­ti gle­da­ti Ore­ško­vi­ća u Ban­skim dvo­ri­ma. Na­ime, sve dok se ne iz­a­be­re no­va Vla­da, te­ku­će pos­lo­ve obav­ljat će Ti­mov tim. Pro­fe­so­ri­ca Ba­rić is­ti­če da ne­ma ni­kak­vih dvoj­bi oko to­ga što tre­ba na­pra­vi­ti ako 76 zas­tup­ni­ka pre­da zah­tjev za ras­pu­šta­nje Sa- bo­ra. U tom slu­ča­ju pred­sjed­nik Sa­bo­ra Re­iner ta­kav zah­tjev mo­ra od­mah sta­vi­ti na dnev­ni red. Us­tav­no­prav­na lo­gi­ka, na­gla­ša­va dr. Ba­rić, zah­ti­je­va da se o to­me ras­prav­lja od­mah, bez od­go­de. Me­đu­tim, u jav­nos­ti su se po­ja­vi­li na­pi­si ko­ji sve to do­vo­de u pi­ta­nje. Po tim tu­ma­če­nji­ma pos­to­ji mo­guć­nost da pred­sjed­nik Sa­bo­ra ote­že s ras­pra­vom i gla­sa­njem o sa­mo­ras­pu­šta­nju Sa­bo­ra. – Pos­lov­nik Sa­bo­ra to omo­gu­ća­va, ali bi to bio us­tav­no­prav­ni skan­dal pr­ve vr­ste – is­ti­če Ba­rić do­da­ju­ći ka­ko 76 pot­pi­sa za sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra po­t­vr­đu­je da nit­ko ne mo­že sku­pi­ti 76 gla­so­va za no­vog pre­mi­je­ra.

Mu­čan ra­zvod

So­ci­olog dr. Sla­ven Le­ti­ca sla­že se s dr. Ba­rić da hr­vat­ski Us­tav na­la­že da man­da­tar mo­že bi­ti sa­mo onaj kan­di­dat ko­ji k pred­sjed­ni­ci do­đe sa 76 pot­pi­sa. Tak­va je bi­la do­sa­daš­nja prak­sa ko­ju tre­ba nje­go­va­ti. Le­ti­ca sma­tra da će pred­sjed­nik Sa­bo­ra Re­iner ote­za­ti sa sa­mo­ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra jer će po­ku­ša­ti da­ti šan­su za­go­vor­ni­ci­ma pres­la­gi­va­nja. Ia­ko HDZ još ne­ma do­vo­ljan broj gla­so­va u Sa­bo­ru, Le­ti­ca is­ti­če da for­mi­ra­nje no­ve Vla­de ipak ne mo­ra bi­ti ne­mo­gu­će. Na­vo­di pri­mjer na­ci­onal­nih ma­nji­na ko­je su ne­za­do­volj­ne uki­da­njem fi­nan­cij­skih pot­po­ra. Mo­gu­će je da po­dr­že no­vu Vla­du ako ona bu­de ši­ro­ke ru­ke ka­da je ri­ječ o nji­ho­vim zah­tje­vi­ma. Le­ti­ca sma­tra da no­va Vla­da, ko­ja oči­to ne­će ima­ti po­dr­šku Mos­ta, ne bi ima­la pu­ni le­gi­ti­mi­tet, ali bi ima­la le­ga­li­tet. Le­ti­ca je ru­še­nje Ore­ško­vi­ća us­po­re­dio s muč­nom bra­ko­ra­zvod­nom par­ni­com. Sma­tra da su glav­ni ak­te­ri tre­ba­li sa­ču­va­ti dos­to­jans­tvo, ali da se to ni­je do­go­di­lo. Pad­ne li Vla­da, pred­sjed­ni­ca bi pro­ce­du­ral­no, sma­tra ana­li­ti­čar dr. Ivan Ri­mac, tre­ba­la oba­vi­ti kon­zul­ta­ci­je sa svim par­la­men­tar­nim stran­ka­ma i pro­ci­je­ni­ti ima li it­ko šan­se sas­ta­vi­ti ve­ći­nu.

Za HDZ će bi­ti pre­sud­no ka­ko po­pra­vi­ti imidž. Oni ko­ji bi i da­nas gla­sa­li za Tuđ­ma­na ni­su do­volj­ni

VJERAN ŽGANECROGULJA/PIXSELL

Pred­sjed­ni­ca je re­agi­ra­la promp­t­no. Iz nje­zi­na ure­da naj­a­vi­li su da će po­če­ti kon­zul­ta­ci­je sa zas­tup­ni­ci­ma Sa­bo­ra već da­nas uju­tro

Pre­ma pos­lov­ni­ku, Re­iner mo­že ote­za­ti s ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.