DVOJNA VLAST KARAMARKOMARIĆ OPET PRO­BLEM

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Una­toč ot­po­ri­ma u HDZ-u, pa i te­škoj “pre­su­di” Po­vje­rens­tva Da­li­je Ore­ško­vić, To­mis­lav Ka­ra­mar­ko us­pio je HDZ odves­ti u ru­še­nje Vla­de uz obe­ća­nje da će sas­ta­vi­ti no­vu. U toj no­voj Vla­di ne­će bi­ti To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka jer je pos­tao “per­so­na non gra­ta” s ko­jom po­ten­ci­jal­ni HDZ-ovi part­ne­ri ne že­le for­mi­ra­ti no­vu ve­ći­nu. Dak­le, HDZ po­nov­no ima uteg da pre­mi­jer mo­gu­će no­ve Vla­de ne mo­že bi­ti šef stran­ke ne­go – nes­tra­nač­ki Zdrav­ko Ma­rić. I to će vje­ro­jat­no po­nov­no bi­ti naj­ve­ći pro­blem ako HDZ us­pi­je sas­ta­vi­ti no­vu Vla­du. Du­ali­zam vla­da­nja ni­ka­da se ni­je po­ka­zao do­brim. U slu­ča­ju Sa­na­der-Ko­sor biv­ša pre­mi­jer­ka mo­ra­la je iz­ba­ci­ti svog pret­hod­ni­ka iz stran­ke ka­ko bi mo­gla uprav­lja­ti Vla­dom i HDZ- om bez nje­go­va pov­la­če­nja po­te­za iz sje­ne. Smi­je­nje­ni pre­mi­jer Ore­ško­vić od­met­nuo se od HDZ-a prak­tič­ki čim je pos­tao pre­mi­jer. I za­što sa­da oče­ki­va­ti da će dvojna vla­da­vi­na Ka­ra­mar­ka i Ma­ri­ća, pod pret­pos­tav­kom da se no­va Vla­da us­to­li­či, funk­ci­oni­ra­ti? Baš ni­je­dan ar­gu­ment iz re­cent­ne po­vi­jes­ti ne ide to­me u pri­log. Jedino pred­sjed­nik stran­ke mo­že bi­ti i pre­mi­jer. Dak­le čo­vjek ko­ji je stran­ku vo­dio na iz­bo­re, ko­ji ima iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet i či­je sta­vo­ve o svim druš­tve­ni­ma te­ma­ma jav­nost do­bro zna. HDZ ra­di gre­šku jer po­nov­no do­zvo­lja­va, a ne­ki mo­žda sa­mi se­be uvje­ra­va­ju da je to baš do­bro, da im se za man­da­ta­ra na­me­će čo­vjek “sa stra­ne”. HDZ, a oči­to ni Ka­ra­mar­ko, ni­je osvi­jes­tio da pred­sjed­nik stran­ke ne mo­že bi­ti čo­vjek ko­ji čak ni kad bi us­pio sas­ta­vi­ti no­vu ve­ći­nu ne mo­že bi­ti pre­mi­jer. To na­pros­to ni­je pri­rod­no. Ni po­li­tič­ki lo­gič-

Ka­ra­mar­ko si ni­je pos­ta­vio pi­ta­nje: što će stran­ci pred­sjed­nik ko­ji ne mo­že bi­ti pre­mi­jer?

no. Što će stran­ci pred­sjed­nik ko­ji mo­že bi­ti sa­mo šef stran­ke? Ili obr­nu­to, što će joj part­ne­ri ko­ji tog pred­sjed­ni­ka ne že­le za pre­mi­je­ra? HDZ- ovi ju­na­ci već da­ni­ma po­nav­lja­ju ka­ko HDZ vi­še ni­ka­da ne­će pris­ta­ja­ti na ul­ti­ma­tu­me. A što je Zdrav­ko Ma­rić, od­nos­no man­da­tar ko­ji ni­je Ka­ra­mar­ko, ne­go ul­ti­ma­tum HDZ-u? To ni­su te­me­lji s ko­jih HDZ mo­že ras­ti i na­pre­do­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.