Tko će bi­ti no­vi pre­mi­jer, opet bi mo­gao od­lu­či­ti Bo­žo Pe­trov

Ži­vi zid do­bro ko­ti­ra, ali Sin­čić tvr­di da ni s ki­me ne­će ko­ali­ra­ti, pa nji­hov re­zul­tat ne­će bi­ti pre­su­dan za to tko će u Ban­ske dvo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar

Trend svih re­le­vant­nih is­pi­ti­va­nja pul­sa gra­đa­na su­ge­ri­ra da no­vi iz­bo­ri naj­vi­še od­go­va­ra­ju SDP-u, dok je HDZ u si­laz­noj pu­ta­nji mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net Na­kon ru­še­nja pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a ti­me i Vla­de, po­či­nje utr­ka s vre­me­nom. S jed­ne stra­ne To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i nje­gov HDZ sa sa­te­li­ti­ma kre­će u lov na 76 zas­tup­ni­ka, ka­ko bi mo­gao pres­lo­ži­ti par­la­men­tar­nu ve­ći­nu ko­ja bi po­tom iz­gla­sa­la no­vu Vla­du. Vre­me­na za to ima sa­mo 30 da­na. Ako ne us­pi­je, idu iz­bo­ri. S dru­ge stra­ne, sad je već sa­svim iz­vjes­no da će SDP, HNS, Most... pri­ku­pi­ti 76 pot­pi­sa ko­li­ko je po­treb­no za zah­tjev za ras­pu- šta­nje Sa­bo­ra. Na­kon što se Sa­bor ras­pus­ti no­vi iz­bo­ri mo­ra­ju se odr­ža­ti u ro­ku od 30 do 60 da­na.

Kas­no za gra­đan­ski cen­tar

Ka­ko u preslagivanje ve­ći­ne sva­kim da­nom sve ma­nje lju­di vje­ru­je, iz­gled­no je da će bi­ra­či na iz­van­red­ne iz­bo­re iz­a­ći vr­lo br­zo. Uos­ta­lom, i is­pi­ti­va­nja jav­nog mni­je­nja po­ka­zu­ju ka­ko oko dvije tre­ći­ne gra­đa­na ras­plet ove do­sad ne­vi­đe­ne po­li­tič­ke kri­ze vi­di upra­vo u no­vim iz­bo­ri­ma. Trend svih re­le­vant­nih is­pi­ti­va­nja pul­sa gra­đa­na su­ge­ri­ra ka­ko no­vi iz­bo­ri naj­vi­še od­go­va­ra­ju SDP-u, dok je HDZ u si­laz­noj pu­ta­nji. Ia­ko je HNS naj­a­vio ka­ko će oko se­be po­ku­ša­ti stvo­ri­ti blok gra­đan­skog cen­tra s IDS-om, HSS-om, HRID-i... u slu­ča­ju sko­raš­njih iz­bo­ra za tu ak­ci­ju na­pros­to ne­će bi­ti do­volj­no vre­me­na. Sto­ga je naj­re­al­ni­ja op­ci­ja ka­ko će SDP po­nov­no oko se­be oku­pi­ti li­je­vo-li­be­ral­nu ko­ali­ci­ju s HNS-om, HSU-om, La­bu­ris­ti­ma, mo­žda im se i IDS vra­ti, a že­lja im je i pro­ši­ri­ti tu ko­ali­ci­ju. U tom smis­lu raz­go­va­rat će se i s HSS-om. U slu­ča­ju sko­raš­njih iz­bo­ra te­ško je prog­no­zi­ra­ti s ki­me će sve HDZ sklo­pi­ti pre­diz­bor­nu ko­ali­ci­ju.

Pre­šut­na po­dr­ška Cr­k­ve

Ho­će li ne­ki, re­ci­mo HSLS, na­pus­ti­ti Do­mo­ljub­nu ko­ali­ci­ji, a mo­žda će se HDZ-u pri­klju­či­ti ne­ki no­vi igra­či. U tom smis­lu pu­no to­ga će ovi­si­ti o to­me tko će HDZ vo­di­ti na no­vim iz­bo­ri­ma. Ako na če­lu stran­ke os­ta­ne Ka­ra­mar­ko ta­da će HDZ-ov koa-

S ki­me će sve HDZ na no­ve iz­bo­re ovi­si i o to­me ho­će li Ka­ra­mar­ko os­ta­ti na če­lu stran­ke

li­cij­ski po­ten­ci­jal os­ta­ti is­ti, a vje­ro­jat­no i ma­nji ne­go što je da­nas. Od­go­vor na to pi­ta­nje mo­gu da­ti sa­mo čla­no­vi vod­stva HDZ-a. Od “tre­će­pu­ta­ša” da­nas naj­bo­lje sto­ji Ži­vi zid ko­ji, pre­ma ne­kim an­ke­ta­ma, mo­že osvo­ji­ti i do 10 sa­bor­skih man­da­ta. Re­al­ni­je je ipak da će u Sa­bor ući s ma­nje zas­tup­ni­ka. No, ka­ko Ivan Vi­li­bor Sin­čić upor­no tvr­di ka­ko ni s ki­me ne­će ko­ali­ra­ti, nji­hov re­zul­tat ne­će bi­ti pre­su­dan za to tko će bi­ti no­vi pre­mi­jer. Od­lu­ču­ju­ći će opet bi­ti stav Mos­ta, ko­ji ima pri­li­ku opet os­tva­ri­ti od­li­čan re­zul­tat. Re­cept je jed­nos­ta­van: po­zi­ci­oni­ra­ti se u des­ni cen­tar, zas­tu­pa­ti kon­zer­va­tiv­ne ide­je umje­re­nom re­to­ri­kom, svom sna­gom ući u bi­rač­ko ti­je­lo HDZ-a i uz pre­šut­nu po­dr­šku Ka­to­lič­ke cr­k­ve Bo­žo Pe­trov bi mo­gao us­pje­ti. A sve se oz­bilj­ni­je šu­ška ka­ko bi Ti­ho­mir Ore­ško­vić na iz­bo­re mo­gao s Mos­tom.

TI­HO­MIR ORE­ŠKO­VIĆ: Za Hr­vat­sku su naj­bo­lje rje­še­nje par­la­men­tar­ni iz­bo­ri. Mi smo tu kao Vla­da dok se ne for­mi­ra no­va Vla­da i osi­gu­rat će­mo sta­bil­nost

Naj­re­al­ni­ja je op­ci­ja da će SDP po­nov­no oko se­be oku­pi­ti li­je­vo-li­be­ral­nu ko­ali­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.