Hr­vat­sko IT tr­ži­šte vri­je­di 7,13 ml­rd. ku­na, po­troš­nja la­ni ras­la 10,8%

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ti)

In­for­ma­tič­ko tr­ži­šte Hr­vat­ske u 2015. is­ka­za­lo je rast od 10,8 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu te pri­tom do­se­glo vri­jed­nost od 7,13 mi­li­jar­di ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci ana­li­tič­ke tvrt­ke IDC Adri­atics ko­ja oče­ku­je nas­ta­vak bla­gog opo­rav­ka IT tr­ži­šta u 2016. U sred­njo­roč­nom raz­dob­lju oče­ku­je se dalj­nje ja­ča­nje tr­ži­šta po pro­sječ­noj go­diš­njoj sto­pi od 6,5 pos­to na te­me­lju is­po­ru­ka har­dver­skih kom­po­nen­ti, IT us­lu­ga i pa­ki­ra­nog sof­tve­ra, da bi se do­se­gla vri­jed­nost od 9,75 mi­li­jar­di ku­na u 2020. Zna­ča­jan rast po­troš­nje na do­ma­ćem IT tr­ži­štu mo­že se po­naj­vi­še pri­pi­sa­ti po­ve­ća­noj pro­da­ji pa­met­nih te­le­fo­na te sko­ku vri­jed­nos­ti ser­ver­skog tr­ži­šta pr­vens­tve­no za­hva­lju­ju­ći po­ja­vi su­per­ra­ču­na­la Bu­ra u Ri­je­ci. Na do­ma­ćem tr­ži­štu IT us­lu­ga Com­bis je za­dr­žao vo­de­ću po­zi­ci­ju, kao i Mi­cro­soft na tr­ži­štu pa­ki­ra­nog sof­tve­ra, dok su Le­no­vo i HP bi­li pr­va­ci na tr­ži­šti­ma ra­ču­na­la i is­pis­nih ure­đa­ja u 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.