Pad Vla­de ne­će za­us­ta­vi­ti pro­jekt Pe­lje­ški most

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

To­lu­šić upo­zo­ra­va da se ove go­di­ne pla­ni­ra otvo­ri­ti još 250 na­tje­ča­ja za pro­jek­te iz fon­do­va EU, a even­tu­al­ni iz­bo­ri us­po­ri­li bi taj plan ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Pad Vla­de ne­će za­us­ta­vi­ti ni us­po­ri­ti ra­zvoj pro­jek­ta Pe­lje­ški most, obe­ća­nje je ko­je je mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je To­mis­lav To­lu­šić dao po­s­ljed­nji dan ra­da Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Ka­ko je mi­nis­tar po­jas­nio, na­tje­ča­je za eu­rop­ske pro­jek­te mo­gu otva­ra­ti i teh­nič­ki mi­nis­tri pa će ta­ko jav­ni na­tje­čaj za iz­vo­đa­če ra­do­va za Pe­lje­ški most bi­ti objav­ljen naj­kas­ni­je u po­ne­dje­ljak. – Na­tje­čaj će bi­ti objav­ljen u pe­tak 99,9 pos­to, naj­kas­ni­je u po­ne­dje­ljak. Zna­či, Pe­lje­ški most ni­je spo­ran – ka­zao je To­lu­šić ju­čer na kon­fe­ren­ci­ji “Tri go­di­ne u EU - Rast i za­pos­le­nost kroz po­li­ti­ke EU”. Ia­ko kao teh­nič­ki mi­nis­tar mo­že ras­pi­sa­ti na­tje­čaj za Pe­lje­ški most i os­ta­le pro­jek­te, pre­pre­ka is­ko­ri­šta­va­nju nov­ca iz ko­he­zij­skih fon­do­va či­nje­ni­ca je da u teh­nič­kom man­da­tu mi­nis­tri ne mo­gu do­bi­ti do­pu­šte­nje za za­du­ži­va­nje za su­fi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta pa bi, po­jas­nio je To­lu­šić, no­vi iz­bo­ri zna­či­li gu­bi­tak ne­ko­li­ko mi­li­jar­di ku­na iz europ­skih fon­do­va. – I ovaj no­vac ko­ji bi­smo tre­ba­li tro­ši­ti ne tro­ši­mo tem­pom ko­jim bi­smo tre­ba­li. Ne­će­mo zbog iz­bo­ra ili pres­la­ga­nja Vla­de iz­gu­bi­ti no­vac da­nas, ali ga vr­lo vje­ro­jat­no mo­že­mo iz­gu­bi­ti 2019., 2020. ili 2023. – po­jas­nio je To­lu­šić.

Ugo­vo­re­no 506 mi­li­ju­na eura

Ove go­di­ne pla­ni­ra­no je otva­ra­nje još 250 na­tje­ča­ja, što će si­gur­no bi­ti us­po­re­no bu­de li no­vih iz­bo­ra, a To­lu­šić se na­da da će us­pje­ti os­tva­ri­ti cilj o pov­la­če­nju mi­li­jar­du eura iz fon­do­va EU ti­je­kom go­di­ne jer je već re­ali­zi­ra­no 506 mi­li­ju­na eura. Mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat ima vi­so­ke ci­lje­ve jer se na­da da će za de­set pu­ta pre­ma­ši­ti re­zul­tat biv­šeg mi­nis­tra Gor­da­na Ma­ra­sa, ali s ob­zi­rom na ni­sku ba­zu od sa­mo 50 mi­li­ju­na ku­na ko­li­ko je re­ali­zi- ra­no u tom re­so­ru ti­je­kom 2015. to i ni­je neo­s­tva­ri­vo. Kri­za vlas­ti una­toč bo­jaz­ni­ma ne mo­ra nuž­no za­us­ta­vi­ti sve pro­ce­se i ula­ga­nja, tvr­de inves­ti­cij­ski ban­ka­ri, ko­ji su ras­po­lo­že­ni za ula­ga­nja u Hr­vat­sku.

EIB ima no­vac za LNG

– Bel­gi­ja dvije go­di­ne ni­je ima­la vla­du, ali je funk­ci­oni­ra­la. Ako smo do­volj­no ra­zum­ni i na­ci­onal­ni nam je in­te­res na pr­vo­me mjes­tu, to ne bi tre­ba­la bi­ti pre­pre­ka ula­ga­nji­ma – po­ru­čio je vo­di­telj ure­da Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke u Za­gre­bu An­ton Ko­va­čev re­kav­ši da EIB že­li fi­nan­ci­ra­ti pro­jekt LNG ter­mi­na­la, ali i da pre­go­va­ra­ju o ula­ga­nju u po­ljo­pri­vre­du, tu­ri­zam i in­dus­tri­ju. I EBRD je ras­po­lo­žen za pla­sman nov­ca u Hr­vat­sku pa je ta­ko di­rek­to­ri­ca ban­ke u Hr­vat­skoj Ve­dra­na Je­lu­šić-Ka­šić is­tak­nu­la da su u ovoj go­di­ni za Hr­vat­sku osi­gu­ra­li vi­še nov­ca ne­go la­ni. – Od 3,5 mi­li­jar­di eura ko­li­ko smo ulo­ži­li u Hr­vat­sku, mi­li­jar­du eura pla­si­ra­li smo u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Že­li­mo ra­di­ti i još se ni­smo is­tro­ši­li – ka­že Je­lu­šić-Ka­šić.

Ne­će­mo zbog iz­bo­ra ili pres­la­ga­nja iz­gu­bi­ti no­vac da­nas, ali 2019. ho­će­mo, ka­že To­lu­šić

P. MACEK/PIXSELL

To­lu­šić se na­da da će us­pje­ti po­vu­ći mi­li­jar­du eura iz EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.