207 mil.€

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sr­bi­jan­ska na­ci­onal­na avi­okom­pa­ni­ja Air Ser­bia slje­de­ći tje­dan po­či­nje s iz­rav­nim le­to­vi­ma Be­ograd – New York i ti­me će bi­ti je­di­ni avi­opri­je­voz­nik iz ze­ma­lja nas­ta­lih ras­pa­dom SFRJ pa i ši­re s in­ter­kon­ti­nen­tal­nim le­to­vi­ma. Ti­me će i be­ograd­ska zrač­na luka Ni­ko­la Tes­la je­di­na u re­gi­ji bi­ti po­ve­za­na iz­rav­nom li­ni­jom s ne­kim od aero­dro­ma u SAD-u. Air Ser­bia i be­ograd­ski aero­do- rom s iz­rav­nim le­to­vi­ma u New York ta­ko će po­t­vr­di­ti li­der­ski sta­tus u re­gi­ji. A tom sta­tu­su naj­vi­še mo­gu za­hva­li­ti sr­bi­jan­skoj vla­di ko­ja je 2013. sklo­pi­la ugo­vor o stra­te­škom part­ner­stvu s moć­nim Eti­had Airwaysom iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta za po­sr­nu­li JAT.

Do­go­vo­ri­li oprost du­go­va

Eti­had je ta­ko pos­tao suv­las­nik 49 pos­to te avi­okom­pa­ni­je ko­ja je pro­mi­je­ni­la ime u Air Ser­bia. Sr­bi­jan­ska vla­da je pri to­me pre­uze­la oko 160 mi­li­ju­na eura JATo­va du­ga, obve­za­la se na ula­ga­nja u kom­pa­ni­ju, a Air Ser­bi­ji be­ograd­ski aero­dorm, ko­jem je ve­ćin­ski vlas­nik sr­bi­jan­ska dr­ža­va, ured­no opra­šta mi­li­jun­ske du­go­ve. Eti­had se pak obve­zao ob­no­vi­ti flo­tu Air Ser­bi­je i osi­gu­ra­ti joj kre­dit od 40 mi­li­ju­na do­la­ra. U tak­vim uvje­ti­ma Air Ser­bia je u od­no­su na biv­ši JAT os­tva­ri­la ve­lik rast bro­ja put­ni­ka i pri­ho­da. I ti­me pre­tek­la hr­vat­sku na­ci­onal­nu avi­okop­ma­ni­ju Cro­ati­ju Air­li­nes ko­ja je do 2013. bi­la re­gi­onal­ni li­der. CA, ko­ja je u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, u to vri­je­me pro­la­zi­la je kroz pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja suk­la­dan pra­vi­li­ma EU pa je mo­ra­la pri­zem­lji­ti je­dan zra­ko­plov i re­du­ci­ra­ti broj li­ni­ja. Ta­ko je la­ni Air Ser­bia pre­vez­la 2,55 mi­li­ju­na, a Cro­atia Air­li­nes 1,84 mi­li­ju­na put­ni­ka. Ko­li­ko je ula­zak Eti­ha­da utje­cao na zrač­ne od­no­se u re­gi­ji naj­bo­lje po­ka­zu­ju po­da­ci o bro­ju put­ni­ka ta­daš­njeg JAT-a i CA iz 2012. go­di­ne. Te je go­di­ne JAT pre­ve­zao 1,2 mi­li­ju­na put­ni­ka, a CA 1,9 mi­li­ju­na. Otad je Air Ser­bia ras­la, dok je CA zbog res­truk­tu­ri­ra­nja 2013. za­bi­lje­žio pad bro­ja put­ni­ka od osam pos­to. Pa­ra­lel­no s ras­tom Air Ser­bi­je ras­la je i be­ograd­ska zrač­na luka ko­ja je 2013. ima­la 3,5 mi­li­ju­na put­ni­ka. Već slje­de­će go­di­ne “Ni­ko­la Tes­la” op­s­lu­žio je 4,6 mi­li­ju­na put­ni­ka, 1,1 mi­li­jun vi­še ne­go go­di­nu pri­je. La­ni je pre­ko tog aero­dro­ma pu­to­va­lo 4,7 mi­li­ju­na put­ni­ka. Za­gre­bač­ka Zrač­na luka “Fra­njo Tuđ­man” proš­le go­di­ne op­s­lu­ži­la je 2,6 mi­li­ju­na put­ni­ka. Be­ograd­skih go­to­vo pet mi­li­ju­na put­ni­ka či­ne se ta­ko za za­gre­bač­ku zrač­nu lu­ku ne­dos­tiž­ni­ma. No­vi put­nič­ki ter­mi­nal Zrač­ne lu­ke “Fra­njo Tuđ­man” pro­jek­ti­ran je za pet mi­li­ju­na put­ni­ka go­diš­nje, a u nje­ga je pos­tav­lje­na opre­ma za ka­pa­ci­tet od 3,5 mi­li­ju­na put­ni­ka go­diš­nje. U pro­lje­će 2017. kad se otvo­ri no­vi ter­mi­nal, za­gre­bač­ki će aero­drom vje­ro­jat­no bi­ti naj­ljep­ši u re­gi­ji, ali ne i naj­ve­ći.

Ma­li u us­po­red­bi s Be­čom

I te­ško da će ikad to i pos­ta­ti s ob­zi­rom na “Ni­ko­lu Tes­lu”. No gle­da­ju­ći uku­pan broj zrač­nih put­ni­ka, Hrvatska je ipak li­der u re­gi­ji jer je la­ni pre­ko se­dam na­ših zrač­nih luka proš­lo vi­še od se­dam mi­li­ju­na put­ni­ka. Sr­bi­ja pak osim Be­ogra­da ima još sa­mo ni­ški aero­drom ko­ji je la­ni imao sa­mo 36.000 put­ni­ka. Sve su to ma­le broj­ke kad se us­po­re­de s aero­dro­mi­ma po­put Bu­dim­pe­šte ili Be­ča pre­ko ko­jih je la­ni proš­lo 10 od­nos­no 22 mi­li­ju­na put­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.