Dio Fa­kul­tet­skog vi­je­ća tra­ži smje­nu de­ka­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Od 82 čla­na Fa­kul­tet­skog vi­je­ća za­gre­bač­kog Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta njih 36 pot­pi­sa­lo je pe­ti­ci­ju za smje­nu de­ka­na prof. dr. Vlat­ka Pre­vi­ši­ća. O po­kre­ta­nju pos­tup­ka za raz­rje­še­nje de­ka­na Fa­kul­tet­sko vi­je­će bi tre­ba­lo ras­prav­lja­ti da­nas na svo­joj re­dov­noj sjed­ni­ci, i to pod zad­njom toč­kom dnev­nog re­da. Pos­tu­pak raz­rje­še­nja mo­že po­če­ti sa­mo ako ga po­dr­ži nat­po­lo­vič­na ve­ći­na čla­no­va Fa­kul­tet­skog vi­je­ća. Smje­nu de­ka­na zah­tje­va i Ple­num fa­kul­te­ta zbog su­rad­nje Fi­lo­zof­skog i Ka­to­lič­kog bo­gos­lov­nog fa­kul­te­ta.

RATOMIR IVIČIĆ: Se­zo­na se odvi­ja pre­ma na­šim pro­cje­na­ma. Tren­do­vi su za­sad na tra­gu oče­ki­va­nih i imat će­mo so­lid­nu tu­ris­tič­ku se­zo­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.