Na lje­to­va­nje ide­mo kao ne­kad Če­si

Hr­va­ti vo­le zim­mer frei, a oni ko­ji će u ho­te­le pr­vo pi­ta­ju za jef­ti­ni­je dvije zvjez­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ot­ka­ko je po­če­la kri­za, sve iz Za­gre­ba vo­zi­mo sa so­bom, od čar­li­ja za pra­nje su­đa, tjes­te­ni­ne, ri­že, mli­je­ka do so­ko­va za pla­žu, ka­že S. Š. Jo­lan­da Rak Šajn, Rad­mi­la Ko­va­če­vić Ja­dran­ski se do­ma­ći­ni ku­nu da ci­je­ne no­će­nja ni­su di­za­li i da će spa­va­nje ovo lje­to bi­ti skup­lje ne­go la­ni sa­mo u pre­ure­đi­va­nim ho­te­li­ma, apart­ma­ni­ma, hos­te­li­ma. I to, uvje­ra­va­ju, tek za ono­li­ko ko­li­ko je ras­la kva­li­te­ta. Na mo­re se tje­dan da­na sve­jed­no ni sa­da, u pred­se­zo­ni, ne mo­že bez mi­ni­mal­no ti­su­ću ku­na po oso­bi. I to bez pri­je­vo­za, ako se od­sjed­ne u skrom­ni­jem pri­vat­nom smje­šta­ju, dru­gi, tre­ći red od mo­ra i bez iz­la­za­ka u res­to­ra­ne. A oso­bi­to bez kon­zu­ma­ci­je bez­o­braz­no sku­pih pi­zza po 110 ku­na, ham­bur­ge­ra za osam­de­set ili čak 140 ku­na, pa­pre­no sku­pih ka­va po 25 ku­na, či­me su ja­dran­ski ugos­ti­te­lji la­ni obil­no ‘čas­ti­li’ svo­je gos­te.

Jef­ti­ni­je na Vi­ru ne­go Hva­ru

Sta­ro je, pak, pra­vi­lo da su na Ja­dra­nu sve ci­je­ne vi­še ne­go na kon­ti­nen­tu, a pri­bli­ža­va­njem špi­ce sa­mo do­dat­no ras­tu. Naj­jef­ti­ni­je no­će­nje u zim­mer fre­iju, re­ci­mo, ko­je se sa­da mo­že do­bi­ti za de­set eura, u špi­ci će bi­ti ba­rem pet eura skup­lje. Ho­tel­sko no­će­nje od 20 eura do­tad će, pak, na­ras­ti za 15 eura. – Obi­telj­ski smje­štaj je naj­po­volj­ni­ja op­ci­ja i za­to što kod ve­ći­ne do­ma­ći­na ni­že, pred­se­zon­ske ci­je­ne vri­je­de sve do sre­di­ne sr­p­nja – ka­že Ne­do Pi­ne­zić, pred­sjed­nik za­jed­ni­ce obi­telj­skog smje­šta­ja pri HGK. – Osim to­ga, ras­pon ci­je­na to­li­ki je da svat­ko mo­že na­ći ne­što za se­be. Ali lju­di mo­ra­ju zna­ti da su ve­ći cen­tri skup­lji i da će jef­ti­ni­je lje­to­va­ti u Su­ko­ša­nu ili na Vi­ru ne­go u Du­brov­ni­ku ili Hva­ru, re­ci­mo. A da su ci­je­ne ve­ći­ni od oko 1,5 mi­li­ju­na Hr­va­ta ko­ji će na mo­re i ove go­di­ne naj­važ­ni­ji fak­tor, tu­ris­tič­ki rad­ni­ci su se os­vje­do­či­li. – Naj­bo­lje idu i pr­vi se pro­da­ju jef­ti­ni­ji ho­te­li – ka­že San­dra Go­bin, čla­ni­ca upra­ve u agen­ci­ji Uni­li­ne. – Ne­što vi­še gra­đa­na ne­go la­ni u ovo do­ba bu­ki­ra­lo je od­mor na Ja­dra­nu, a naj­tra­že­ni­ji su sr­panj­ski tjed­ni. Ia­ko, bit će na­ših i u sa­moj špi­ci, pot­kraj sr­p­nja i u pr­voj po­lo­vi­ci ko­lo­vo­za, kad su ho­tel­ske ci­je­ne naj­vi­še. No, i ta­da na­ši lju­di uglav­nom pi­ta­ju za ho­te­le s ni­žim ci­je­na­ma...

Sku­pi lo­kal­ni šo­ping

Ka­ko god se ra­ču­na­lo, lje­to­va­nje je po­ve­ći iz­da­tak za ve­ći­nu hr­vat­skih obi­te­lji, jer sva­ki tro­šak va­lja pom­no­ži­ti ba­rem tri­put. Slu­čaj Za­grep­čan­ke S. Š. za­to ni­je usam­ljen. – Sram me je re­ći, ali mi već go­di­na­ma na mo­re ide­mo kao Če­si na Ja­dran pri­je ne­ko­li­ko de­set­lje­ća. Unajm­lju­je­mo apart­man, a ka­ko na­ša če­tve­ro­čla­na obi­telj pu­tu­je vlas­ti­tim auto­mo­bi­lom, iz Za­gre­ba no­si­mo sve sa so­bom, od čar­li­ja za pra­nje su­đa do hra­ne ko­ja ima du­lji rok tra­ja­nja, tjes­te­ni­ne ko­ju mo­že­te spre­ma­ti na mi­li­jun na­či­na, ri­že, ka­ve, ce­de­vi­te, gric­ka­li­ca, so­ko­va za pla­žu... – priz­na­je S. Š. (po­da­ci u re­dak­ci­ji). – Za­što bih, pri­mje­ri­ce, dje­te­tu gric­ka­li­ce ku­po­va­la u ki­osku na pla­ži gdje ko­šta­ju 25 ku­na, a u Za­gre­bu ću ih pla­ti­ti pet – pi­ta ona. Ina­če, uz “lo­kal­ni” šo­ping, ko­ji je u ne­kim tr­go­vač­kim lan­ci­ma na mo­ru i 30-ak pos­to skup­lji ne­go na kon­ti­nen­tu, hra­na (me­so, tjes­te­ni­na, mli­je­ko, ulje, kruh, sok, vo­će, po­vr­će...), ka­vi­ca, ko­ji za­lo­gaj na pla­ži, sla­do­led, če­tve­ro­čla­nu obi­telj sto­ji u pra­vi­lu 150 ku­na dnev­no, od­nos­no 1050 ku­na za tje­dan da­na. Ali, to­li­ko će ot­pri­li­ke do­dat­no na hra­nu po­tro­ši­ti i če­tve­ro­čla­na obi­telj smje­šte­na u po­lu­pan­si­on­skom smje­šta­ju u ho­te­lu, po­že­li li ka­kav ru­čak u res­to­ra­nu ili oglad­ni na pla­ži – mi­ni­mal­no 250 ku­na po oso­bi u tje­dan da­na. Gos­ti hos­te­la u pra­vi­lu ni­su pre­tje­ra­no iz­bir­lji­vi pa s kak­vim go­to­vim obro­kom ili sen­dvi­čem iz tr­go­vi­ne, pe­ci­vom iz pe­kar­ni­ce, fast fo­odom..., mo­gu bez tro­ška smje­šta­ja pro­ći već za 50-ak ku­na po oso­bi i da­nu, od­nos­no s 350 ku­na za tje­dan lje­to­va­nja. 20 €

Slat­ko i pre­sku­po, po­go­to­vu na pla­ži, no po­traž­nja dik­ti­ra i po­nu­du – i as­tro­nom­ske ci­je­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.