Hr­vat po­gi­nuo u ru­še­nju mos­ta u Nje­mač­koj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sti­pe Pu­đa

Dio rad­ni­ka spa­si­oci su ci­je­lu noć tra­ži­li is­pod ru­še­vi­na mos­ta i ske­le ko­ju je iz­ra­di­la i pos­ta­vi­la nje­mač­ka tvrt­ka ov­la­šte­na za tak­ve ra­do­ve sti­pe.pud­ja@ve­cer­nji.net Rad­nik Vi­aduk­ta M. L. (38) iz Hr­vat­ske po­gi­nuo je, a te­že je oz­li­je­đe­no još 10 nje­go­vih ko­le­ga iz tvrt­ke u sri­je­du po­pod­ne na gra­di­li­štu na­dvož­nja­ka Sc­hrau- den­bach kod Wer­nec­ka u Ba­var­skoj. Iz ne­ut­vr­đe­nih raz­lo­ga svje­že be­to­ni­ra­ni dio no­vo­grad­nje mos­ta za­jed­no sa ske­la­ma sru­šio se na auto­ces­ti A7. – Raz­go­va­rao sam s di­rek­to­rom Vi­aduk­ta za Nje­mač­ku Ton­či­jem Vanj­kom ko­ji mi je po­t­vr­dio da se do­go­di­la ne­sre­ća u ko­joj se uru­šio dio mos­ta, za što je od­go­vor­na dru­ga tvrt­ka, ta­ko­đer po­di­zvo­đač ra­do­va na tom gra­di­li­štu – ka­zao je ge­ne­ral­ni kon­zul RH u Mün­c­he­nu Pe­tar Uzo­ri­nac. Nje­mač­ki me­di­ji iz­vi­jes­ti­li su ka­ko je tvrt­ka ko­ja je no­si­lac ra­do­va na gra­di­li­štu “uži­va­la bes­pri­je­ko­ran ugled” te da su na gra­di­li­štu i os­ta­li iz­vo­đa­či ra­do­va ima­li pro­fe­si­onal­ce. Do kas­no u noć spa­si­oci i va­tro­gas­ci su raš­čiš­ća­va­li be­ton i ma­te­ri­jal da do­đu do une­sre­će­nih. – Iz­ra­ža­va­mo naj­dub­lju su­ćut čla­no­vi­ma obi­te­lji po­gi­nu­log rad­ni­ka. S nji­ma i s obi­te­lji­ma os­ta­lih rad­ni­ka ko­ji su bi­li na gra­di­li­štu ne­pres­ta­no smo u kon­tak­tu i či­ni­mo sve da im pru­ži­mo svu po­treb­nu po­moć i po­dr­šku – ja­vi­li su iz Vi­aduk­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.