Zlos­tav­ljao ju je i ka­da je doz­nao da ne no­si dje­ča­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Sve je bi­lo pri­re­đe­no, pu­ška je ‘če­ka­la’ u sa­lo­nu. Ti­je­kom ci­je­log bra­ka ju je zlos­tav­ljao, psi­hič­ki i fi­zič­ki, jed­nom joj je i zub iz­bio fla­šom, ka­ko mi je ona rek­la, ali ona je to tr­pje­la i skri­va­la, ni­je o to­me go­vo­ri­la. Mal­tre­ti­rao ju je i trud­nu, po­seb­no ka­da je doz­nao da ne no­si dje­ča­ka, pa je dru­gu kćer ro­di­la ra­ni­je i do­bi­la pos­t­po­ro­đaj­nu psi­ho­zu – is­pri­ča­la je u su­za­ma na su­đe­nju Du­brav­ka Mik­šić, maj­ka Snje­ža­ne Ma­tan (49), ko­ju je su­prug Da­mir la­ni u sr­p­nju na­kon sva­đe ubio iz ile­gal­ne pu­ške u do­mu u kar­lo­vač­kom na­se­lju Drež­nik.

Ci­je­lu noć tra­ži­li su pre­ži­vje­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.