Šte­fan Sev­šek: Špi­ca je u sr­p­nju, u ko­lo­vo­zu smo već na od­mo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Sva­ku ma­li­nu tre­ba pa­ž­lji­vo otrg­nu­ti i slo­ži­ti, osjet­lji­ve su, ne pod­no­se vru­ći­nu pa ih se od­mah mo­ra od­ni­je­ti na hlad­no su­za­na.le­pan@ve­cer­nji.net S bun­tom zdje­li­ca u ru­ka­ma Šte­fan Sev­šek iz Ba­ra­nje obi­la­zi gr­mo­ve ma­li­na. U zdje­li­cu sta­ne 250 gra­ma vo­ća, a sva­ku ma­li­nu mo­ra pa­ž­lji­vo otrg­nu­ti i slo­ži­ti. – Osjet­lji­ve su, ne mo­gu pod­no­si­ti vru­ći­nu pa ih se od­mah mo­ra od­ni­je­ti na hlad­no – opi­su­je nam 70-go­diš­nji Šte­fan dok pu­ni zdje­li­ce. Go­di­na je rod­na, na­be­re sa­mo do­pod­ne sto­ti­njak ku­ti­ji­ca. Su­pru­ga je Ana, smje­ška se, ma­lo br­ža pa mu po­mog­ne po­pod­ne, ka­da se vra­ti s osječ­ke tr­ž­ni­ce. Če­tr­de­set ki­lo­gra­ma svje­žeg vo­ća če­ka­lo je, ta­ko, u sri­je­du kup­ce na nji­ho­vom štan­du na glav­noj osječ­koj tr­ž­ni­ci. – Ubra­ne, mo­gu sta­ja­ti naj­vi­še jed­nu noć pri­je pro­da­je – do­da­je Šte­fan. Za­sa­di­li su oko 600 stab­lji­ka pri­je tri go­di­ne, na ima­nju od tek jed­nog ju­tra u Tvr­đa­vi­ci na­do­mak Osi­je­ka. Pet­na­est su go­di­na već vlas­ni­ci OPG-a, a Šte­fan je ma­li­ne za­sa­dio za za­ni­ma­ci­ju u mi­ro­vi­ni.

Ni­šta se ne pr­ska pes­ti­ci­di­ma

– Da sam znao ko­li­ko će pos­la bi­ti, ne bih se u to upu­štao – ša­li se on. Ore­zu­je mla­di­ce čak tri pu­ta u pro­lje­će, a sa­ma je ber­ba “pip­kav” po­sao. Ci­je­la inves­ti­ci­ja sta­ja­la ga je

Inves­ti­ci­ja je Šte­fa­na ko­šta­la 6000 ku­na, la­ni je za­ra­dio 9000, ove oče­ku­je 10.000 ku­na...

Šte­fan ore­zu­je mla­di­ce čak tri pu­ta u pro­lje­će, a sa­ma je ber­ba “pip­kav” po­sao. Sva­ka stab­lji­ka ma­li­ne na­vod­nja­va se “kap na kap”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.