Naj­bo­lju mar­ku ima Sa­ra Sa­laj­pal

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (hš)

Sa­ra Sa­laj­pal, uče­ni­ca če­t­vr­to­ga raz­re­da ko­priv­nič­ke os­nov­ne ško­le A. N. Gos­to­vin­sko­ga, po­bi­je­di­la je na li­kov­no­me na­tje­ča­ju Hr­vat­ske po­šte “Kre­iraj mar­ku baj­nu i osvo­ji na­gra­du sjaj­nu”. Os­nov­no­škol­ci su sli­ka­li na te­mu “Ne go­vo­ru mrž­nje”, a Sa­rin rad kra­sit će no­vu mar­ku HP-a. Ka­ko smo doz­na­li od men­to­ri­ce, uči­te­lji­ce Đur­đi­ce Po­šte, Sa­ra će za na­gra­du do­bi­ti ra­ču­na­lo i prin­ter, a na pro­gla­še­nje, ko­je će se odr­ža­ti u ruj­nu, po­zvan je ci­je­li nje­zin raz­red.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.