Oprez kod ugo­vo­ra o uz­dr­ža­va­nju

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (ibe)

Nes­truč­no sas­tav­lje­ni ugo­vo­ri o do­ži­vot­nom i do­s­mrt­nom uz­dr­ža­va­nju mo­gu do­ves­ti do gu­bit­ka imo­vi­ne, upo­zo­ri­la je Mar­ga­re­ta Ci­kač, prav­ni­ca u Cen­tru za so­ci­jal­nu skrb u Lud­bre­gu, ko­ja je u Me­đu­ge­ne­ra­cij­skom cen­tru odr­ža­la pre­da­va­nje o obli­ci­ma ugo­vo­ra o uz­dr­ža­va­nju sta­ri­jih oso­ba. Glav­na raz­li­ka u ugo­vo­ri­ma je tre­nu­tak pri­je­no­sa imo­vi­ne. Kod ugo­vo­ra o do­ži­vot­nom uz­dr­ža­va­nju to je smrt pri­ma­te­lja uz­dr­ža­va­nja, a ugo­vor o do­s­mrt­nom uz­dr­ža­va­nju zna­či pri­je­nos imo­vi­ne od­mah na­kon nje­go­va skla­pa­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.