Tr­gov­ci­ma rab­lje­nih vo­zi­la pri­je­ti pro­past

Fond za za­šti­tu oko­li­ša pos­lao ra­ču­ne za du­go­ve od 2013.

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Bra­ni­mir Bra­da­rić, Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Za gos­po­da­re­nje ot­pad­nim vo­zi­li­ma nak­na­da je 0,60 ku­na po ki­lo­gra­mu i za pro­sje­čan uve­ze­ni auto­mo­bil iz­no­si od 100 do 150 eura re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Mno­gim tr­gov­ci­ma rab­lje­nih auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj pri­je­ti ga­še­nje. Tvr­de to tr­gov­ci ko­ji­ma je Fond za za­šti­tu oko­li­ša iz­dao rje­še­nja o na­pla­ti nak­na­de za gos­po­da­re­nje ot­pad­nim vo­zi­li­ma uz pri­jet­nju blo­ka­dom ra­ču­na i ovr­hom.

Pa­ra­fi­skal­ni na­me­ti

– Ula­skom Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju uki­nu­te su ca­ri­ne i ca­rin­ske dek­la­ra­ci­je za auto­mo­bi­le uve­ze­ne iz ze­ma­lja EU ta­ko da su mno­gi od nas mis­li­li da, ako vi­še ne­ma tih pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta, ne­ma ni po­tre­be pla­ća­ti ih. Me­đu­tim, Fond je 5. sr­p­nja 2013. uveo odre­đe­ne pro­mje­ne od­lu­ke o če­mu ni­ko­ga od nas ni­je iz­vi­jes­tio. Nak­nad­no su kre­nu­li i u ca­rin­ski nad­zor ko­ji je re­zul­ti­rao kaz­na­ma i iz­da­va­njem rje­še­nja pre­ma ko­ji­ma re­tro­ak­tiv­no mo­ra­mo pla­ti­ti sva du­go­va­nja nas­ta­la od 1. sr­p­nja 2013. go­di­ne pa do da­na nad­zo­ra za sva­ki uve­ze­ni auto­mo­bil – ka­že Dra­ga­na Đor­đe­vić, vo­di­te­lji­ca pos­lo­va­nja u vu­ko­var­skoj tvrt­ki Le­sko­vac . Nak­na­da je sve do la­ni iz­no­si­la 0,85 ku­na po ki­lo­gra­mu auto­mo­bi­la, da bi po­lo­vi­com 2015. ta nak­na­da bi­la sma­nje­na na 0,60 ku­na po ki­lo­gra­mu. Za pro­sje­čan uve­ze­ni auto­mo­bil po­treb­no je

Tr­gov­ci su mis­li­li da ula­skom Hr­vat­ske u EU vi­še ne mo­ra­ju pla­ća­ti nak­na­du za ot­pad­na vo­zi­la U Fon­du ka­žu da je pra­vil­nik na sna­zi od 2007. i da ni­kad ni­je pres­tao va­ži­ti

Nak­na­da je sve do la­ni iz­no­si­la 0,85 ku­na po ki­lo­gra­mu auto­mo­bi­la, a po­lo­vi­com 2015. sma­nje­na je na 0,60 ku­na po kg

Dra­ga­na Đor­đe­vić vo­di­te­lji­ca pos­lo­va­nja u vu­ko­var­skoj tvrt­ki Le­sko­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.