Uz po­moć dje­ce vo­lon­te­ri Ine ure­đi­va­li dvo­ri­šte vr­ti­ća

Ak­ci­ja Ve­čer­njeg lis­ta i ča­so­pi­sa Ra­dost u Si­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net

Grad Sisak glav­ni je po­kro­vi­telj ak­ci­je, Ina je glav­ni part­ner, a Ba­uwelt, De­li­ma­no, Mlin i Pe­ka­re i tvrt­ka Stri­bor part­ne­ri Da­ni­jel Pre­rad Pre­kras­no i pros­tra­no dvo­ri­šte objek­ta Pče­li­ca Dje­čjeg vr­ti­ća Sisak Sta­ri ju­čer je bi­lo mjes­to još jed­ne rad­ne ak­ci­je čla­no­va Ina Klu­ba vo­lon­te­ra. Oni su, za­jed­no s ma­li­ša­ni­ma i dje­lat­ni­ci­ma vr­ti­ća, ure­đi­va­li pros­tor vr­ti­ća ka­ko bi on što ljep­ši do­če­kao sko­raš­nji do­la­zak no­ve opre­me u sklo­pu pro­jek­ta “Ra­dos­tan ku­tić za naš vr­tić”.

U Klu­bu 800 za­pos­le­ni­ka

– Uvi­jek nam je dra­go kad do­đe­mo u Sisak, a još vi­še kad po­ma­že­mo u vr­ti­ći­ma i ško­la­ma. Sti­glo nas je de­se­tak iz Za­gre­ba i Si­ska, a u Klu­bu nas ima vi­še od 800 za­pos­le­ni­ka Ine. Pos­to­ji­mo i dje­lu­je­mo pet go­di­na i do sa­da smo odra­di­li vi­še od 12.000 vo­lon­ter­skih sa­ti u mno­gim ak­ci­ja­ma di­ljem Hr­vat­ske – re­kao nam je ju­čer u Si­sku Ne­ven Pa­vao Pok­le­po­vić, vo­di­telj Ina klu­ba vo­lon­te­ra. Druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt “Ra­dos­tan ku­tić za naš vr­tić” ko­ji pro­vo­de Ve­čer­nji list i ča­so­pis Ra- dost, po­dr­ža­va­ju Grad Sisak kao po­kro­vi­telj, Ina kao glav­ni part­ner te Ba­uwelt, De­li­ma­no, Mlin i Pe­ka­re i tvrt­ka Stri­bor kao part­ne­ri. Re­zul­tat će bi­ti vid­ljiv već ovog lje­ta ka­da ma­li­ša­ni u “Pče­li­ci” do­bi­ju pot­pu­no ure­đe­no i no­vim spra­va­ma oprem­lje­no dvo­ri­šte. – Od 2007. is­pred na­šeg vr­ti­ća se vi­jo­ri ze­le­na zas­ta­va kao pr­vi vr­tić u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji s tim sta­tu­som, na što smo iz­nim­no po­nos­ni. Dje­ca iz­nad sve­ga vo­le svoj vr­tić i uži­va­ju u dvo­ri­štu ko­jem po­sve­ću­ju pu­no paž­nje, za­jed­no s ro­di­te­lji­ma i dje­lat­ni­ci­ma. Ima­mo čes­te ak­ci­je ure­đe­nja na­šeg ru­žič­nja­ka, ka­me­nja­ra, po­uč­ne sta­ze, a sve ovo što vi­di­te is­klju­či­vo je re­zul­tat tru­da dje­ce, nji­ho­vih ro­di­te­lja i dje­lat­ni­ka – go­vo­ri nam Mir­ja­na Še­balj, eko­od­go­ji­te­lji­ca.

Ma­le ma­što­vi­te ma­ke­te

A ma­li­ša­ni su nes­trp­lji­vi i ima­ju već ne­ko vri­je­me po­pis že­lja. – Že­li­mo lju­ljač­ke, pe­nja­li­ce, mre­že za pe­nja­nje, vr­tulj­ke, pješ­ča­nik – rek­li su nam ma­li­ša­ni ko­je smo za­tek­li ne­ke u igri, a dru­ge u čiš­će­nju po­ko­še­ne tra­ve. Svo­je su že­lje pre­tvo­ri­li i u ma­le ma­što­vi­te ma­ke­te. U Pče­li­ci je tre­nu­tač­no šest jas­lič­kih i vr­tić­kih sku­pi­na sa 120 dje­ce, o ko­ji­ma se bri­ne 12 od­go­ji­te­lji­ca. Zad­nje ve­će ure­đe­nje objekt je imao pri­je de­se­tak go­di­na, a, na ve­li­ku sre­ću ma­li­ša­na, do no­vih spra­va za igru di­je­li ih još ma­lo vre­me­na.

Dje­ca, od­go­ji­te­lji i vo­lon­te­ri Ine ti­je­kom ju­če­raš­njeg da­na za­jed­nič­kim su sna­ga­ma ure­đi­va­li pros­tor vr­ti­ća

NI­KO­LA ČUTUK/PIXSELL

Si­sač­ki ma­li­ša­ni ja­ko pa­ze da im je oko­liš vr­ti­ća ure­đen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.