Za­tvor za biv­šu rav­na­te­lji­cu Grad­skih ba­ze­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Osu­đe­na je ne­pra­vo­moć­no zbog gos­po­dar­skog kri­mi­na­la na Žu­pa­nij­skom su­du Biv­ša rav­na­te­lji­ca jav­ne us­ta­no­ve Grad­ski ba­ze­ni u Va­ra­ždi­nu Na­ta­li­ja Žet­ko osu­đe­na je ne­pra­vo­moć­no na dvije i pol go­di­ne za­tvo­ra zbog gos­po­dar­skog kri­mi­na­la. Na Žu­pa­nij­skom su­du u Va­ra­ždi­nu kri­vi­ma su pro­gla­še­ni i nje­zin za­mje­nik Želj­ko Čen­gić, osu­đen na de­set mje­se­ci uvjet­no, ad­mi­nis­tra­to­ri­ca-bla­gaj­ni­ca Lji­lja­na Go­lić Do­mis­lo­vić, osu­đe­na na go­di­nu i osam mje­se­ci te ra­ču­no­vot­ki­nja Li­di­ja Koj­dić ko­ja je do­bi- la osam mje­se­ci za­tvo­ra uvjet­no. Te­re­ti ih se da su od 2006. do 2011. ošte­ti­li tvrt­ku i dr­žav­ni pro­ra­čun skla­pa­njem fik­tiv­nih stu­dent­skih ugo­vo­ra i iz­da­va­njem laž­nih pa­ra­gon-blo­ko­va. Stu­den­ti­ma je pre­ko iz­miš­lje­nih ugo­vo­ra i 253 is­pos­tav­lje­na ra­ču­na is­pla­će­no 1,3 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.