EU sve bli­ži Pu­ti­nu

Šef Eu­rop­ske ko­mi­si­je Jun­c­ker ‘špi­ju­ni­rao’ še­fo­ve dr­ža­va EU i nji­ho­ve ve­ze s Mo­sk­vom pa se i sam otis­nuo u Ru­si­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - San­dra Velj­ko­vić (maš)

Čak 18 dr­ža­va EU re­do­vi­to sla­lo iz­as­lans­tva naj­vi­še ra­zi­ne u Ru­si­ju, Hrvatska u ma­nji­ni – u po­s­ljed­njih šest mje­se­ci bez kon­ta­ka­ta san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net Ne­moj­te mi slu­čaj­no pri­go­vo­ri­ti što sam u Ru­si­ji, jer ja ja­ko do­bro znam ko­li­ko vas je u po­s­ljed­njih šest mje­se­ci pu­to­va­lo u tu dr­ža­vu i sas­ta­ja­lo se s ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom i nje­go­vim mi­nis­tri­ma. Ta­ko gla­si pro­tu­na­pad še­fa Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­udea Jun­c­ke­ra ko­ji je an­ti­ci­pi­rao da će nje­go­vo su­dje­lo­va­nje na ru­skom Me­đu­na­rod­nom eko­nom­skom fo­ru­mu, Pu­ti­no­vu Da­vo­su, ka­ko su ga već na­zva­li, a ko­je je po­čeo ju­čer u St. Pe­ter­bur­gu, iz­a­zva­ti kri­ti­ke u EU i ši­re. Jun­c­ke­rov tim vr­lo je pa­ž­lji­vo od kra­ja proš­le go­di­ne bi­lje­žio sva­ki po­sjet čel­nih lju­di dr­ža­va EU, ali i dr­ža­va sku­pi­ne G7, toj dr­ža­vi pod eko­nom­skim sank­ci­ja­ma zbog agre­si­je na Ukra­ji­nu.

Od­bi­li sank­ci­je

Lis­ta je sprem­na, ažu­ri­ra­na i pu­na de­ta­lja kao stre­lji­va za sva­ki pri­go­vor. No ta je lis­ta, s dru­ge stra­ne, i do­kaz da za sank­ci­je Ru­si­ji ne­dos­ta­je po­li­tič­ke vo­lje i kon­sen­zu­sa unu­tar EU, če­ga je oči­to svjes­tan i sam šef EK. Lis­ta ko­ja je is­cu­ri­la u me­di­je po­ka­zu­je da je 18 dr­ža­va EU – Luk­sem­burg, Ma­đar­ska, Ita­li­ja, Por­tu­gal, Špa­njol­ska, Aus­tri­ja, Fin­ska, Nje­mač­ka, Grč­ka, Fran­cu­ska, Polj­ska, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Ir­ska, Slo­ve­ni­ja, Mal­ta, Če­ška, Bu­gar­ska te Slo­vač­ka – sla­lo vi­so­ka iz­as­lans­tva u Ru­si­ju. Hrvatska, kao i Es­to­ni­ja, Li­tva, Le­to­ni­ja, Ni­zo­zem­ska, Dan­ska, Bel­gi­ja, Šved­ska, Nor­ve­ška i Ci­par – ni­su. U Ru­si­ju su od­la­zi­li pred­sjed­ni­ci Fran­cu­ske, Fin­ske, Grč­ke i Aus­tri­je, pre­mi­je­ri Luk­sem­bur­ga, Ma­đar­ske, Ita­li­je i Fin­ske te kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel. Uz njih, EU čla­ni­ce su na sas­tan­ke i bi­la­te­ral­ne for­me s ru­skim ko­le­ga­ma sla­le mi­nis­tre po­ljo­pri­vre­de i gos­po­dar­stva. Naj­češ­će se pu­to­va­lo na re­la­ci­ji Beč – Mo­sk­va, pa se i taj po­da­tak pok­la­pa s nas­to­ja­nji­ma Aus­tri­je da se sank­ci­je Ru­si­ji uki­nu, s čim se sla­že i Fran­cu­ska, a sig­na­li te vr­ste do­la­ze i iz Nje­mač­ke. Ma­đar­ska, Če­ška i Slo­vač­ka još su la­ni od­bi­le no­ve sank­ci­je.

Kri­ti­ke SAD-a

Hrvatska se u vri­je­me Jun­c­ke­ro­ve ana­li­ze dr­ža­la po­da­lje Ru­si­je, no da je pro­ma­trao ci­je­lu proš­lu go­di­nu, mo­gao je vi­dje­ti da je u ve­lja­či ta­daš­nji mi­nis­tar gos­po­dar­stva Ivan Vr­do­ljak, uz kri­ti­ke SAD-a, odveo iz­as­lans­tvo gos­po­dar­stve­ni­ka u tu dr­ža­vu. Iz Ore­ško­vi­će­ve Vla­de o sank­ci­ja­ma Ru­si­ji go­vo­rio je mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mi­ro Ko­vač u ožuj­ku, na­kon sas­tan­ka s es­ton­skom ko­le­gi­com Ma­ri­nom Ka­lju­rand, kad je ka­zao da ne­ma uki­da­nja sank­ci­ja dok Ru­si­ja ne is­pu­ni spo­ra­zum iz Min­ska. Ia­ko su Ame­ri­kan­ci ta­da kri­ti­zi­ra­li Hr­vat­sku, a sa­da Jun­c­ke­ra, ovo­ga to ne za­bri­nja­va – po­pis “ru­skih put­ni­ka”, uz ja­pan­skog pre­mi­je­ra Shin­za Abea, sa­dr­ži i ime dr­žav­nog taj­ni­ka SAD-a Joh­na Ker­ryja s dva po­sje­ta Ru­si­ji te opa­skom ka­ko su se “u go­di­nu da­na Ker­ry i ru­ski ko­le­ga Ser­gej La­vrov su­sre­li čak 26 pu­ta”.

Egi­pat­ski is­tra­ži­te­lji po­t­vr­di­li su da su lo­ci­ra­li os­tat­ke olu­pi­ne zra­ko­plo­va Egyp­tAi­ra ko­ji se proš­log mje­se­ca sru­šio u Sre­do­zem­lju. Os­tat­ke zra­ko­plo­va lo­ci­rao je spe­ci­jal­ni brod John Let­h­brid­ge, i to na po­te­zu od Kre­te do egi­pat­ske oba­le. Ta­ko­đer su obja­vi­li da ras­po­la­žu snim­ka­ma di­je­lo­va zra­ko­plo­va ko­je će im po­mo­ći u dalj­njoj po­tra­zi. Ia­ko je dru­gi brod 1. lip­nja de­tek­ti­rao sig­na­le iz cr­nih ku­ti­ja, po­tra­ga za nji­ma još ni­je da­la re­zul­ta­ta. Egi­pat­ski is­tra­ži­te­lji ka­žu da im je još pre­os­ta­lo ma­lo vre­me­na jer će ku­ti­je emi­ti­ra­ti sig­na­le još de­vet da­na.

Una­toč sank­ci­ja­ma, u Ru­si­ju su od­la­zi­li pred­sjed­ni­ci, pre­mi­je­ri, mi­nis­tri po­ljo­pri­vre­de...

REUTERS

Pr­vi su­sret še­fa EK Jun­c­ke­ra i ru­skog pred­sjed­ni­ka Pu­ti­na od uvo­đe­nja sank­ci­ja Ru­si­ji, u pro­lje­će 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.