Pu­ti­nov Da­vos – o europ­skim sank­ci­ja­ma u če­ti­ri oka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Tra­di­ci­onal­ni pe­ter­bur­ški Gos­po­dar­ski fo­rum, na ko­ji sva­ke go­di­ne do­la­ze po­li­ti­ča­ri, biz­ni­sme­ni i struč­nja­ci iz ci­je­lo­ga svi­je­ta, a ko­ji se sma­tra pro­tu­te­žom Gos­po­dar­skom fo­ru­mu u švi­car­skom Da­vo­su, oku­pio je ove go­di­ne vi­še od 10.000 su­di­oni­ka. Pos­lov­nu za­jed­ni­cu pred­stav­lja 500 stra­nih i 600 ru­skih kom­pa­ni­ja, a naj­av­lje­na je i na­zoč­nost 230 di­rek­to­ra, no naj­vi­še po­zor­nos­ti pri­vu­kao je do­la­zak še­fa Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­udea Jun­c­ke­ra te glav­nog taj­ni­ka UN-a Ban Ki-mo­ona. Ru­si pred­sjed­nik Pu­tin u go­vo­ru upo­zo­ra­va ka­ko je eko­no­mi­ja ugro­že­na po­li­tič­kim i so­ci­jal­nim fak­to­ri­ma. U tom kon­tek­s­tu je i Jun­c­ker na pi­ta­nje no­vi­na­ra što će bi­ti sa sank­ci­ja­ma, ka­zao: “O to­me ću s Pu­ti­nom, a nje­ga, ko­li­ko vi­dim, ov­dje sa­da ne­ma” te is­tak­nuo ka­ko ko­ra­ci ovi­se o is­pu­nja­va­nju spo­ra­zu­ma iz Min­ska.

RECEP ERDOGAN: Vje­ru­jem da je mo­gu­će pos­ti­ći po­zi­ti­van re­zul­tat kad je ri­ječ o vi­za­ma s EU ko­ji bi uzeo u ob­zir tur­sko sta­ja­li­šte o bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.