Pi­što­ljem i no­žem te­ško ra­ni­li zas­tup­ni­cu Jo Cox

Zas­tup­ni­ca la­bu­ris­ta u kri­tič­nom je sta­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net

Obje gru­pa­ci­je da­nas su obus­ta­vi­le kam­pa­nje za re­fe­ren­dum oko iz­la­sku zem­lje iz EU, za­ka­zan za če­t­vr­tak 23. lip­nja Ma­ri­na Še­rić Jo Cox (41), zas­tup­ni­ca La­bu­ris­tič­ke stran­ke u bri­tan­skom par­la­men­tu, us­tri­je­lje­na je, a vje­ro­jat­no i pro­bo­de­na no­žem na uli­ci gra­da Bir­stal­la u Za­pad­nom Yor­k­shi­reu, is­pred knjiž­ni­ce, na­kon sku­pa za os­ta­nak Bri­ta­ni­je u EU. Pre­ma na­vo­di­ma oče­vi­da­ca, na­pa­la su je dvo­ji­ca na­pa­da­ča. Oče­vi­ci su ka­za­li da su joj spo­me­nu­ta dvo­ji­ca priš­la i da se je­dan s njo­me po­čeo sva­đa­ti.

Na­pad tra­jao 20-ak mi­nu­ta

Na­kon to­ga ona je os­ta­la sta­ja­ti mir­no, a je­dan od na­pa­da­ča po­di­gao je pi­što­lji kuć­ne iz­ra­de i tri pu­ta pu­cao u nju. Pro­laz­ni­ci su ga po­ku­ša­li za­us­ta­vi­ti, na što je on po­te­gao nož i po­ku­šao je pro­bos­ti na­kon če­ga je po­bje­gao. Na­pad je tra­jao iz­me­đu 15 i 20 mi­nu­ta. Jo Cox je pre­ve­ze­na je u bol­ni­cu, a li­ječ­ni­ci su pri­op­ći­li da je nje­zi­no sta­nje kri­tič­no. Ne­du­go na­kon na­pa­da po­li­ci­ja je pri­op­ći­la ka­ko je uhi­ti­la 52-go­diš­njeg mu­škar­ca za ko­jeg se sum­nja da je je­dan od na­pa­da­ča. Oče­vi­ci ta­ko­đer ka­žu da je na­pa­dač pri­je ne­go što je na­pao par­la­men­tar­ku uzvik­nuo: “Bri­ta­in First!” To je ime ul­tra­des­ne na­ci­ona­lis­tič­ke stran­ke ko­ja je pro­tiv imi­gra­ci­je i mus­li­ma­na. Po­li­ci­ja je or­ga­ni­zi­ra­la in­ten­ziv­nu po­tra­gu za dru­gim na­pa­da­čem.

No­va po­li­tič­ka zvi­jez­da

Nje­zi­ni ko­le­ge zas­tup­ni­ci iz La­bu­ris­tič­ke stran­ke ka­za­li su da je ona po sve­mu no­va po­li­tič­ka zvi­jez­da, i to ne sa­mo me­đu la­bur­sti­ma ne­go i na ci­je­loj po­li­tič­koj sce­ni. Vo­đe la­bu­ris­ta Je­remy Cor­byn ka­zao je ka­ko je du­bo­ko šo­ki­ran onim što se do­go­di­lo i da su mis­li i mo­li­tve ci­je­le stran­ke uz Jo, nje­zi­na su­pru­ga i nje­no dvo­je dje­ce. Na­pad na ovu po­pu­lar­nu par­la­men­tar­ku osu­di­li su i zas­tup­ni­ci iz dru­gih stra­na­ka, pa i biv­ši gra­do­na­čel­nik Lon­do­na, kon­zer­va­ti­vac Bo­ris Joh­n­son. Pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron na­pi­sao ka­ko je ja­ko za­bri­nut zbog ovo­ga do­ga­đa­ja, a obje gru­pa­ci­je da­nas su obus­ta­vi­le kam­pa­nje za re­fe­ren­dum oko iz­la­sku zem­lje iz EU.

Jo Cox (41) u sa­mo go­di­nu da­na stek­la je sim­pa­ti­je broj­nih ko­le­ga iz svih stra­na­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.