Ni­jem­ci šo­ki­ra­ni – sva­ki de­se­ti gra­đa­nin že­li vo­đu po­put Hi­tle­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca

Čak 41 pos­to Ni­je­ma­ca mis­li is­to što i Do­nald Trump – da bi mus­li­ma­ni­ma tre­ba­lo sa­svim za­bra­ni­ti ulaz u nji­ho­vu zem­lju sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net To se zo­ve upor­nost, jer i 71 go­di­nu na­kon kra­ha na­cis­ta čak 10 pos­to Ni­je­ma­ca ra­do bi opet na če­lu zem­lje vo­đu ka­kav je bio Hi­tler! Ot­kri­va to is­tra­ži­va­nje Sve­uči­li­šta u Le­ip­zi­gu ko­je od 2002. sva­ke dvije go­di­ne is­pi­tu­je ko­li­ko je ze- mlja otiš­la u des­ni ek­s­tre­mi­zam. Ovo­go­diš­nje is­tra­ži­va­nje, pro­ve­de­no u do­mo­vi­ma 2420 lju­di di­ljem Nje­mač­ke po­ka­zu­je i re­ak­ci­je na imi­grant­sku kri­zu, ko­je su vid­lji­ve i u sve češ­ćim na­pa­di­ma na use­lje­nič­ke do­mo­ve. Po­lo­vi­ca is­pi­ta­ni­ka ka­že da se zbog broj­nih mus­li­ma­na “po­ne­kad osje­ća­ju kao stran­ci u vlas­ti­toj zem­lji”, a njih čak 41 pos­to mis­li is­to što i Do­nald Trump – da bi mus­li­ma­ni­ma tre­ba­lo sa­svim za­bra­ni­ti ulaz u zem­lju! Vi­še od 60 pos­to mis­li i da ve­ći­ni tra­ži­te­lja azi­la u nji­ho­voj do­mo­vi­ni ne pri­je­ti stvar­na opas­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.