Na­met­nu­ti po­vje­re­nik Ri­ma Fran­ces­co Tron­ca na kra­ju man­da­ta u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

po­treb­na ro­ta­ci­ja grad­skih za­pos­le­ni­ka i to smo uve­li. Ne smi­je jed­na oso­ba bi­ti uvi­jek na is­tom po­lo­ža­ju, na is­tom mjes­tu. Rim je pos­tao i la­bo­ra­to­rij, pri­mjer ka­ko bi se tre­ba­li po­vje­ra­va­ti ra­do­vi, od po­pra­va­ka ces­ta i kr­pa­nja ru­pa na uli­ca­ma do grad­nje no­ve li­ni­je me­troa.

Nas­ta­ja­le su po­bu­ne, na pri­mjer sin­di­ka­ta u grad­skoj služ­bi, ka­da se htje­lo jed­nog duž­nos­ni­ka pre­ba­ci­ti s jed­nog mjes­ta u upra­vi na dru­go.

Uve­li smo ro­ta­ci­ju za­pos­le­ni­ka, što je os­nov­ni ins­tru­ment za pre­ven­ci­ju mo­gu­ćih ko­rup­tiv­nih dje- la i za spre­ča­va­nje da po­je­din­ci za­do­bi­ju moć u do­no­še­nju osjet­lji­vih od­lu­ka kao što je da­va­nje do­zvo­la, kon­ce­si­ja, ugo­va­ra­nja...

Po­ja­va ru­pa na ces­ta­ma, spo­rost i sku­po­ća grad­nje pod­zem­ne že­ljez­ni­ce itd. To se do­ga­đa­lo jer su tvrt­ke ko­je su do­bi­le pos­lo­ve ra­di­le po­vr­š­no i kas­ni­je pum­pa­le tro­ško­ve. Ka­ko se to mo­že spri­je­či­ti?

Pr­vo smo ot­kri­li da su mno­ge tvrt­ke ko­je su se jav­lja­le na na­tje­ča­je bi­le u ru­ka­ma is­te oso­be. Ta­ko je uvi­jek za­pra­vo is­ta tvrt­ka do­bi­va­la pos­lo­ve bez kon­ku­ren­ci­je. Tran­s­pa­rent­nos­ti raz­mje­na in­for­ma­ci­ja o tvrt­ka­ma sa­da ta­ko ne­što spre­ča­va. Dru­go, ne mo­že se na na­tje­čaj ja­vi­ti net­ko s naj­ni­žom ci­je­nom ka­ko bi do­bio po­sao, a on­da po­ve­ća­vao tro­ško­ve ti­je­kom ra­do­va.

Mno­gi ocje­nju­ju da je pe­ri­fe­ri­ja Ri­ma za­pu­šte­na i ne­si­gur­na?

Os­vjet­lje­nje uli­ca važ­no je za si­gur­nost. Po­kre­nu­li smo za­mje­nu os­vjet­lje­nja i uve­li led ža­ru­lje naj­pri­je na pe­ri­fe­ri­ji, da bi­smo doš­li do cen­tra. Uli­ce na pe­ri­fe­ri­ji bit će bo­lje osvi­jet­lje­ne, što po­ve­ća­va i si­gur­nost gra­đa­na, a pos­tav­lja­njem led ža­ru­lja u ci­je­lom gra­du ušte­djet će­mo 60 pos­to od sa­daš­nje po­troš­nje elek­trič­ne ener­gi­je.

Grad­ski pro­met je još jed­na bolj­ka Ri­ma. Smi­je­ni­li ste glav­nog di­rek­to­ra grad­skog pri­je­voz­nog po­du­ze­ća ATAC. Ka­da će Rim­lja­ni mo­ći vi­dje­ti pro­mje­ne u učin­ko­vi­tos­ti grad­skog pro­me­ta?

Pa već su uve­de­ne ne­ke pro­mje­ne. Na pri­mjer, auto­bus­na li­ni­ja 64, jed­na od naj­kri­ti­zi­ra­ni­jih i s naj­vi­še put­ni­ka, ko­ja po­ve­zu­je Va­ti­kan i že­ljez­nič­ku pos­ta­ju Ter­mi­ni, ima no­va vo­zi­la s ugra­đe­nim vi­de­oka­me­ra­ma i svim po­treb­nim si­gur­nos­nim stva­ri­ma. Htje­lo se po­če­ti upra­vo od te li­ni­je ka­ko bi se dao vid­ljiv znak pro­mje­ne. Us­li­je­dit će pro­mje­ne u or­ga­ni­za­ci­ji ATAC-a (naj­av­lje­no je uki­da­nje de­vet di­rek­ci­ja ka­ko bi se cen­tra­li­zi­ra­lo uprav­lja­nje, a ta­ko i od­go­vor­nost, nap. a.) i vje­ru­jem da je Mar­co Ret­tig­hi­eri oso­ba na pra­vom mjes­tu.

Spo­me­nu­li ste že­ljez­nič­ku pos­ta­ju Ter­mi­ni ko­ja je bi­la le­glo nar­ko­ma­na i de­lin­k­ven­ci­je.

Us­pje­li smo uves­ti ve­li­ke pro­mje­ne na Ter­mi­ni­ju. Htje­li smo po­če­ti sa že­ljez­nič­ke pos­ta­je jer je ona mjes­to na ko­jem se put­ni­ci i tu­ris­ti pr­vi put su­sre­ću s gra­dom. To mjes­to mo­ra bi­ti ured­no, čis­to, si­gur­no i po­no­sim se pro­mje­na­ma ko­je smo na­pra­vi­li.

Ho­će li se Rim iz­vu­ći iz kri­ze ne­za­ko­ni­tos­ti?

Ne pos­to­ji ča­rob­ni šta­pić, no uvje­ren sam da će se Rim iz­vu­ći iz kri­ze, da smo na tom pu­tu i da ne­ma po­vrat­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.