Prav­nik, po­vje­re­nik na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti i – šef va­tro­ga­sa­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Fran­ces­co Tron­ca, ro­đen je u Pa­ler­mu 1952. go­di­ne. Po za­vr­šet­ku prav­nog fa­kul­te­ta u Pi­si po­bje­dio je 1977. na na­tje­ča­ju za po­vje­re­ni­ka u dr­žav­noj si­gur­nos­ti, te pre­uzeo duž­nost u Va­re­seu. Dvije go­di­ne kas­ni­je pos­tao je sa­vjet­nik u pre­fek­tu­ri, pa je pre­šao u Mi­la­no gdje je 1993. pos­tao šef ka­bi­ne­ta pre­fek­tu­re. Pos­tao je pre­fekt Re­pu­bli­ke u pre­fek­tu­ri u gra­du Luc­ca, a 2008. pos­tao je šef odje­la za va­tro­gas­ce, jav­nu po­moć i ci­vil­nu obra­nu mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va. Pos­tao je pre­fekt Mi­la­na 2013., a po­s­ljed­njih šest mje­se­ci bio je i nad­le­žan za Expo 2015. Od 1. stu­de­no­ga 2015. iz­van­red­ni je po­vje­re­nik Ri­ma, a tu će duž­nost pre­da­ti u po­ne­dje­ljak 20. lip­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.