U Ivan­cu po­du­zet­ni­ci­ma šte­de vri­je­me i no­vac

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Op­ći­na Po­kup­sko u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji za svo­ju je to­pla­nu na bi­oma­su u Bruxel­le­su do­bi­la eu­rop­sku na­gra­du EUSEW, kao is­tak­nu­ti pro­jekt odr­ži­ve ener­gi­je u ka­te­go­ri­ji jav­nog sek­to­ra. Bi­oma­som se u op­ći­ni od 2500 sta­nov­ni­ka gri­ju ško­la, dje­čji vr­tić, dom zdrav­lja, zgra­da op­ći­ne i ne­ko­li­ko ku­ća, i to 30% jef­ti­ni­je. Ta­moš­nja je to­pla­na na bi­oma­su je­di­na tak­va u Hr­vat­skoj. U Pro­jek­t­nom ure­du Gra­da po­ti­ču mla­de da os­nu­ju star­tup da­ju­ći im sa­vje­te i po­moć u ve­zi s pri­ja­vom na na­tje­ča­je, pi­sa­nja pro­je­ka­ta... Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić/PD Mla­de lju­de u Ivan­cu že­le po­tak­nu­ti na po­kre­ta­nje svo­jeg pos­la i pru­ža­ju im mo­guć­nost da star­tup os­nu­ju u Pro­jek­t­nom ure­du Gra­da, gdje im se nu­de sa­vje­ti u ve­zi s pi­sa­njem pro­je­ka­ta, in­for­ma­ci­je o na­tje­ča­ji­ma u RH i EU, iz­ra­de tro­škov­ni­ka... šte­de im vri­je­me i no­vac, sve ka­ko bi se po­du­zet­ni­ci­ma i OPG-ima olak­šao po­če­tak pos­lo­va­nja. Is­tak­nu­to je to na Pos­lov­nom uz­le­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka, ju­čer u Ivan­cu, gdje se go­vo­ri­lo i o po­zi­tiv­nim tren­do­vi­ma u gra­du ko­ji hva­li i ugled­ni Fi­nan­ci­al Ti­mes. – Si­ner­gi­ja s lo­kal­nom sa­mo­upra­vom i sa­mim po­du­zet­ni­ci­ma po­ka­za­la se klju­čem us­pje­ha, mi smo ra­di­li na kre­ira­nju po­du­zet- nič­ke kli­me. Ne­moj­te po­sus­ta­ja­ti ko­li­ko god bi­lo te­ško i vje­ruj­te da za­jed­no mo­že­mo uči­ni­ti još vi­še – po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik Mi­lo­rad Ba­ti­nić. U sklo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta u Ivan­cu se ras­prav­lja­lo i o po­ti­ca­nju sa­mo­za­poš­lja­va­nja. Te­žak put do nov­ca, ne­iz­vjes­nost na tr­ži­štu i ma­njak is­kus­tva raz­lo­zi su ko­ji mla­de de­mo­ti­vi­ra­ju u ino­va­tiv­nim pos­lov­nim is­ko­ra­ci­ma. No, po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­to­ri omo­gu­ća­va­ju im po­volj­ni­je rad­ne pros­to­re i us­lu­ge men­tor­stva.

Mi­lo­rad Ba­ti­nić, gra­do­na­čel­nik Ivan­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.