SPE­CI­JAL­NI RAT PRO­TIV KARDINALA STE­PIN­CA, HR­VAT­SKE I VATIKANA

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Oštar pro­test ko­ji je sr­bi­jan­ski ve­le­pos­la­nik Du­ško Lo­pan­dić upu­tio eu­rop­skoj vla­di zbog or­ga­ni­zi­ra­nja iz­lož­be o kar­di­na­lu Ste­pin­cu ni­je ni­šta dru­go ne­go nas­ta­vak spe­ci­jal­nog ra­ta sr­bi­jan­ske po­li­ti­ke, di­plo­ma­ci­je i Sr­p­ske pra­vos­lav­ne cr­k­ve pro­tiv kardinala Ste­pin­ca. A ti­me i Hr­vat­ske. Ro­va­re­nje pro­tiv Ste­pin­ca po­če­lo je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i iš­lo uko­rak s do­vr­šet­kom pro­ce­sa nje­go­ve ka­no­ni­za­ci­je, ka­da je sr­bi­jan­ska di­plo­ma­ci­ja dos­lov­ce osvo­ji­la Va­ti­kan svo­jim “šar­mom” i utr­la put po­li­tič­kom pri­ti­sku sr­bi­jan­skog vr­ha, a sve je do­seg­nu­lo kul­mi­na­ci­ju pi­smi­ma pa­tri­jar­ha Iri­ne­ja pa­pi Fra­nji ka­ko bi se za­us­ta­vi­la ka­no­ni­za­ci­ja kardinala Ste­pin­ca. I u to­me se do­is­ta us­pje­lo. Jer je pa­pa Fra­njo u svo­joj kon­ci­li­jant­nos­ti i že­lji za što ve­ćim di­ja­lo­gom os­no­vao mje­šo­vi­tu ko­mi­si­ju Ka­to­lič­ke cr­k­ve u Hr­vat­skoj i Sr­p­ske pra­vos­lav­ne cr­k­ve ka­ko bi se raz­go­va­ra­lo o ono­me što je oko Ste­pin­ca spor­no za SPC. No sa­mo ka­ko bi se raz­go­va­ra­lo, a ne za­uvi­jek za­us­ta­vi­lo pro­ces ka­no­ni­za­ci­je, ko­ji je do­vr­šen i Ste­pi­nac je, pre­ma pa­pi­nim ri­je­či­ma, za Ka­to­lič­ku cr­k­vu ne­upit­no svet. Va­ti­kan je otvo­re­no po­ru­čio sr­bi­jan­skoj stra­ni da ne ka­ni odus­ta­ti od pro­gla­še­nja sve­tim, ali da ih ipak že­li sas­lu­ša­ti i raz­go­va­ra­ti u du­hu kr­š­ćan­skog di­ja­lo­ga. No, to Be­ogra­du ni­je do­volj­no. Kam­pa­nja pro­tiv Ste­pin­ca nas­tav­lja se i da­lje. Po­t­vr­đu­ju to i pi­sma ve­le­pos­la­ni­ka Lo­pan­di­ća i Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ko­ja “uka­zu­ju na ne­pri­hvat­lji­vost or­ga­ni­zi­ra­nja iz­lož­be ko­jom se ve­li­ča lik i dje­lo kardinala Ste­pin­ca, ko­ji se tu pred­stav­lja kao ‘is­tin­ski bi­ser Ka­to­lič­ke cr­k­ve i hr­vat­skog na­ro­da’, a ko­je­ga sr­p­ski na­rod i SPC sma­tra­ju od­go­vor­nim za ma­sov­ne zlo­či­ne pro­tiv sr­p­skog i dru­gog ne­hr­vat­skog živ­lja ti­je­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta na po­dru­čju tzv. NDH”. Ova­kav vo­ka­bu­lar go­vo­ri da Be­ogra­du ni­ma­lo ni­je sta­lo ču­ti is­ti­nu o Ste­pin­cu (ko­ja je, eto, za­hva­lju­ju­ći euro­zas­tup­ni­ci Ma­ri­ja­ni Pe­tir, Hr­vat­skom ka­to­lič­kom sve­uči­li­štu i Za­gre­bač­koj nad­bi­sku­pi­ji) do­pr­la i do Bruxel­le­sa. Za Be­ograd Ste­pi­nac je us­ta­ša. Bio i os­tao. I te­ško je vje­ro­va­ti da će se taj stav u sko­roj bu­duć­nos­ti pro­mi­je­ni­ti, što bi bi­lo do­bro zna­ti svi­ma ko­ji uime di­ja­lo­ga i eku­me­niz­ma ži­ve u ilu­zi­ji da će do­ći do re­vo­lu­ci­onar­nog za­okre­ta u Sr­bi­ji u po­gle­du Ste­pin­če­va li­ka. Ko­je­ga i be­ograd­ska po­li­ti­ka i Sr­p­ska pra­vos­lav­na cr­k­va ko­ris­te kao ide­al­no sred­stvo za ras­pi­ri­va­nje stras­ti i nes­noš­lji­vos­ti, bje­že­ći od su­če­lja­va­nja s is­ti­nom i po­vi­jes­nim či­nje­ni­ca­ma. Što si­gur­no op­te­re­ću­je i rad ko­mi­si­je ko­ju je os­no­vao pa­pa, upra­vo ka­ko bi sni­zio ten­zi­je i pri­bli­žio dvije cr­k­ve i dva na­ro­da. Ali, oči­to, u ovak­vom “spe­ci­jal­nom ra­tu” pro­tiv Ste­pin­ca (pa ta­ko i pro­tiv Hr­vat­ske i pro­tiv Vatikana) ar­gu­men­ti i is­kre­ne že­lje na sla­boj su ci­je­ni. Ma­kar do­la­zi­li i od sa­mo­ga pa­pe Fra­nje, či­ji su sta­vo­vi odu­še­vi­li svi­jet i pro­mi­je­ni­li li­ce Cr­k­ve. Zdrav­lje dje­ce je naj­važ­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.