Od upra­ve KDBZ-a nit­ko ni­je tra­žio miš­lje­nje o pro­jek­tu Sre­br­njak

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Zoran Bah­ti­ja­re­vić, dr. med. v. d. rav­na­te­lja Kli­ni­ke za dje­čje bo­les­ti Zagreb Rab­lje­ni pro­gram

S ob­zi­rom na to da se u me­di­ji­ma po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja ve­za­na za ne­za­ko­ni­to do­bi­va­nje do­ku­men­ta­ci­je u ve­zi s pro­jek­tom Sre­br­njak te na učes­ta­le upi­te, oči­tu­je­mo se ka­ko sli­je­di: “Upra­va Kli­ni­ke za dje­čje bo­les­ti (KDZB) ni­je do­bi­la na uvid spo­me­nu­te ma­te­ri­ja­le ni­ti je it­ko od upra­ve KDBZ-a tra­žio miš­lje­nje o na­ve­de­nom pred­me­tu. Iz­grad­nja Cen­tra za tran­s­la­cij­sku me­di­ci­nu ni na ko­ji na­čin ne ko­li­di­ra s in­te­re­si­ma Kli­ni­ke za dje­čje bo­les­ti Zagreb. KDBZ tre­nu­tač­no ne­ma in­te­re­sa za iz­grad­nju Cen­tra za tran­s­la­cij­sku me­di­ci­nu. U ovo­me tre­nut­ku upra­va i dje­lat­ni­ci KDBZ-a us­mje­re­ni su na sa­mo dva ci­lja. To je, pri­je sve­ga, iz­grad­nja no­ve, na­ci­onal­ne, sve­uči­liš­ne dje­čje bol­ni­ce. Dru­go, da za to vri­je­me dje­ci Za­gre­ba, Hr­vat­ske i re­gi­je omo­gu­će dos­tup­nost naj­k­va­li­tet­ni­je me­di­cin­ske skr­bi po­bolj­ša­va­njem pos­to­je­ćih uvje­ta ra­ci­onal­no i u skla­du s mo­guć­nos­ti­ma. Kli­ni­ka za dje­čje bo­les­ti Zagreb i Sre­br­njak ni na ko­ji na­čin ni­su kon­ku­rent­ske us­ta­no­ve. KDBZ je na­ci­onal­na dje­čja bol­ni­ca s cje­lo­vi­tim pro­gra­mom me­di­cin­ske skr­bi za dje­cu, a Sre­br­njak je grad­ska bol­ni­ca za pluć­ne bo­les­ti dje­ce i, kao tak­ve, te dvije us­ta­no­ve mo­gu ima­ti sa­mo za­jed­nič­ki in­te­res: zdrav­lje dje­ce!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.