Kad struč­nja­ci ga­ta­ju, a ga­ta­re pos­ta­ju struč­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Je­si vi­dio, Vla­hov zvao ga­ta­ru si­noć u Dnev­nik?, bi­lo je naj­češ­će pi­ta­nje ko­je su mi ju­čer pos­tav­lja­li su­go­vor­ni­ci. Stvar jest za­čud­na, no u in­for­ma­tiv­nom pro­gra­mu jav­ne te­le­vi­zi­je taj dan ni­je bi­la sa­mo ga­ta­ra. Pri­je nje nas­tu­pi­la je go­ne­ta­či­ca, pred­stav­ni­ca onog ti­pa ko­mu­ni­ko­lo­ga ko­ji su, iz­me­đu os­ta­log, i struč­nja­ci za ne­ver­bal­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju pa nam, dok gle­da­mo snim­ku po­li­ti­ča­ra ko­ji go­vo­ri, objaš­nja­va­ju ka­ko sto­ji, je li si­gu­ran u se­be, za­što se po­če­šao po no­su, što us­tva­ri po­ru­ču­je po­kre­tom dok iz­go­va­ra odre­đe­no ime. Pri to­me se valj­da po­dra­zu-

Ka­ko nam je kre­nu­lo, mo­žda će se usko­ro u Otvo­re­nom ba­ca­ti grah za pre­dvi­đa­nje ras­ta BDP-a, u Ne­dje­ljom u 2 gle­da­ti u dlan gos­ti­ma, a po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri će ubu­du­će na HRT-u nas­tu­pa­ti na­oru­ža­ni pre­vr­nu­tim fil­dža­nom

mi­je­va da odre­đe­na tje­les­na ges­ta jed­noz­nač­no i uvi­jek “ko­mu­ni­ci­ra” baš to i to. Ali, na­pet iz­raz li­ca mo­že bi­ti po­s­lje­di­ca pre­ja­kog re­flek­to­ra is­pred nje­ga, jed­na­ko kao i za­bri­nu­tos­ti ka­ko će sku­pi­ti 76 pot­pi­sa. Zgr­če­na ra­me­na dru­gog mo­gu bi­ti po­s­lje­di­ca stra­ha pred po­li­tič­kom od­go­vor­noš­ću ali i lo­šeg spa­va­nja u pre­me­ka­nom ho­tel­skom kre­ve­tu, kao što i či­nje­ni­ca da je ti­je­kom kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re tri pu­ta guc­nuo vo­du mo­že bi­ti iz­raz stra­ha od pra­vo­su­đa, ali i re­zul­tat pre­so­lje­nog ruč­ka. Na­kon ko­mu­ni­ko­lo­škog go­ne­ta­nja, u Dnev­ni­ku je us­li­je­di­lo as­tro­lo­ško ga­ta­nje. Mo­že se či­ni­ti neo­bič­nom ide­ja da se as­tro­lo­gi­nju pi­ta za ras­plet po­li­tič­ke kri­ze, pri če­mu se to ko­si s onim što, ba­rem dek­la­ra­tiv­no, go­le­ma ve­ći­na gra­đa­na Hr­vat­ske sma­tra dos­toj­nim. Na­ime, Ka­te­ki­zam Ka­to­lič­ke cr­k­ve po tom pi­ta­nju ka­že: “Tre­ba od­ba­ci­ti sve obli­ke ga­ta­nja: tra­ži­ti po­moć od So­to­ne ili zlo­du­ha, za­zi­va­ti du­še po­koj­ni­ka, ili vr­ši­ti dru­ge rad­nje za ko­je se kri­vo mi- sli da mo­gu ‘ot­kri­ti’ bu­duć­nost. Tra­že­nje sa­vje­ta u ho­ro­sko­pi­ma, as­tro­lo­gi­ja, ga­ta­nje u dlan, tu­ma­če­nje zna­me­nja i koc­ki, po­ja­ve vi­do­vi­tos­ti, utje­ca­nje me­di­ji­ma – sve to pri­kri­va vo­lju gos­po­do­va­nja nad vre­me­nom, po­vi­ješ­ću i ko­nač­no nad lju­di­ma, a ujed­no i že­lju da se umi­los­ti­ve skri­te mo­ći.” Lju­di se as­tro­lo­zi­ma i ga­ta­ra­ma obra­ća­ju iz oča­ja, po­gub­lje­nos­ti, stra­ha od ne­iz­vjes­ne bu­duć­nos­ti, či­je as­pek­te ne mo­gu ra­ci­onal­no sa­gle­da­ti. Sto­ga, pri­je ne­go što ured­ni­ka dnev­ni­ka Vla­ho­va ola­ko osu­di­mo, po­gle­daj­mo ma­lo ka­kav je to po­li­tič­ki tre­nu­tak u ko­jem in­for­ma­tiv­ni pro­gram jav­ne te­le­vi­zi­je tra­ži miš­lje­nje as­tro­lo­gi­nje. Ima­mo pos­la s mis­te­ri­oz­nom po­li­tič­kom stvar­noš­ću. Sve te­že je ra­ci­onal­no objas­ni­ti po­te­ze glav­nih ak­te­ra, bi­lo za­to jer su nji­ho­vi stvar­ni in­te­re­si ne­pro­nič­ni, bi­lo za­to jer se ne­ki od njih, po­gla­vi­to HDZ-ov­ci, gle­da­no iz per­s­pek­ti­ve nji­ho­vih pret­pos­tav­lje­nih in­te­re­sa, po­na­ša­ju ira­ci­onal­no. Sto­ga se u po­moć za ra­zu­mi­je­va­nje sa­daš­njos­ti i pre­dvi­đa­nja bli­ske bu­duć­nos­ti pri­zi­va­ju go­ne­ta­či i ga­ta­ra, ne bi li nam iz na­iz­gled spo­red­nog, ma­ni­fes­t­nog is­tu­ma­či­li bit­no, ono što je is­pod me­dij­ske fa­sa­de, ili pak, da nam ka­žu što će se su­tra vje­ro­jat­no zbi­ti, pa ma­kar uz po­moć na­iz­gled ne­važ­nih okol­nos­ti, po­put one na ko­joj se po­zi­ci­ji svo­je pu­ta­nje oko Sun­ca na­la­zi naš pla­net u tre­nut­ku kad kre­će vi­zi­onar­ski HDZ-ov zah­tjev za opo­ziv pre­mi­je­ra ko­jeg su sa­mi su­iz­mis­li­li i su­pos­ta­vi­li pri­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci, ka­da je kons­te­la­ci­ja valj­da bi­la sa­svim druk­či­ja. Pri­lič­no je raz­bo­ri­to pre­dvi­dje­ti da će lju­di u svom dje­lo­va­nju sli­je­di­ti svo­je in­te­re­se i ci­lje­ve ko­ji mo­gu bi­ti vi­še ili ma­nje mo­ral­ni, te da će se ono što je bi­lo kons­tan­ta u proš­los­ti naj­vje­ro­jat­ni­je po­nav­lja­ti i u bu­duć­nos­ti. Ima­mo u proš­los­ti broj­ne pri­mje­re ka­ko su naj­bo­ljim i naj­mo­ral­ni­jim vo­đa­ma i uči­te­lji­ma, oni ko­ji su bi­li uz njih na pr­vu naz­na­ku pro­ble­ma okre­ta­li le­đa. U Bi­bli­ji či­ta­mo ka­ko je na­rod vi­še pu­ta iz­dao i okre­tao le­đa Moj­si­ju, ia­ko je pred njim či­nio ču­da i bio “najs­krom­ni­ji čo­vjek na zem­lji”. O to­me ka­ko, kad je doš­lo vri­je­me mu­ke, uz Isu­sa ni­je os­tao nit­ko od uče­ni­ka, pri če­mu ga je čak i Pe­tar tri­put za­ta­jio, da i ne go­vo­ri­mo. No, ima­mo i sljed­be­ni­ke ko­ji os­ta­ju uz vo­đe do kra­ja. Uz Ka­ra­mar­ka vr­hu­ška HDZ-a una­toč sve­mu sto­ji, po­ka­zu­je mu fa­na­tič­nu oda­nost, sli­je­di ga u po­li­tič­ku smrt žr­tvu­ju­ći se kao ka­mi­ka­ze za ca­ra Hi­ro­hi­ta. Naj­fa­na­tič­ni­ji se zad­njih da­na naj­vi­še po­jav­lju­ju u me­di­ji­ma i za nje­ga kao već na­ve­de­ni ka­mi­ka­ze iz ve­če­ri u ve­čer gi­nu u oči­ma jav­nos­ti bra­ne­ći neo­bra­nji­vo, po­put pr­vo­mu­če­ni­ka Mi­li­no­vi­ća, ko­ji je zad­njih da­na u Otvo­re­nom češ­će ne­go To­go­nal i No­vok­met po­je­di­nač­no. Do­ga­đa­ju nam se stva­ri ko­je su, bez pre­tje­ri­va­nja, na ru­bu pa­me­ti. Rad­nič­ka fron­ta, ko­ja je vi­še fron­ta ne­go rad­nič­ka, odr­ža­la je u sri­je­du na Tr­gu sv. Mar­ka bom­bas­tič­no naj­av­lji­va­ni skup “Ka­ra­mar­ko, od­la­zi!” na ko­jem se oku­pi­lo če­tr­de­set lju­di i ko­ji ne bi ni po če­mu bio za­nim­ljiv da ni­je bi­zar­ne či­nje­ni­ce da se skup “Ka­ra­mar­ko, od­la­zi!” ni­je odr­žao na­kon što je Ka­ra­mar­ko već oti­šao, tj. dao os­tav­ku na mjes­to u Vla­di. Na­jav­ljen je bio za če­t­vr­tak i no­vi pro­s­vjed­ni skup ini­ci­ja­ti­ve Hrvatska mo­že bo­lje, što, na­vod­no, ne bi tre­ba­lo br­ka­ti s Hrvatska ras­te. Or­ga­ni­za­to­ri ka­žu da pro­s­vje­du­ju pro­tiv mi­nis­tra Šus­ta­ra, zbog sil­ne bri­ge oko pro­vo­đe­nja ku­ri­ku­lar­ne re­for­me s pro­ši­re­nim eks­pert­nim ti­mom ili bez nje­ga, a jas­no je i pti­ca­ma na gra­ni da se ra­di o opor­be­nom sku­pu pro­tiv Vla­de, što je le­gi­tim­no, ali za­što se kri­ti iza ro­di­te­lja, dje­ce, uči­te­lji­ca, umjes­to da se jed­nos­tav­no na­zo­vu opor­be­ni skup pro­tiv ove vlas­ti. Dok pi­šem ovaj tekst mo­žda Vla­da već pad­ne pa se i taj pro­s­vjed odr­ži upraz­no, za sva­ki slu­čaj. Dak­le, če­mu se ču­di­ti što as­tro­lo­gi­nja nas­tu­pa u Dnev­ni­ku u da­nu ka­da se tra­ži od­la­zak onih ko­ji su već otiš­li, ma­mu­za mr­tav ma­ga­rac, ga­si uga­še­no, u vri­je­me u ko­jem sli­je­pi ho­da­ju, ni­je­mi gle­da­ju, hro­mi ču­ju. Ta­kav pris­tup jam­či si­gu­ran us­pjeh. Apos­te­ri­or­ni pro­s­vjed­ni­ci kas­ni­je mo­gu i “pre­uze­ti od­go­vor­nost” da su upra­vo oni svo­jim pro­s­vje­dom odr­ža­nim na­kon što su ne­pri­ja­te­lji otiš­li, kao u vre­men­skom stro­ju, ne­ka­ko ipak zas­luž­ni za nji­hov pad. To je kao da se kla­diš na is­hod utak­mi­ce 15 mi­nu­ta na­kon što je za­vr­še­na. To je la­ko, ali re­ci što će bi­ti su­tra? In­for­ma­tiv­ni pro­gram na­ci­onal­ne te­le­vi­zi­je zad­njih da­na oči­to ima ve­li­ki pro­blem do­bi­ti bi­lo ko­ga su­vis­log iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je. I sam vo­di­telj tre­ćeg Dnev- ni­ka Pe­tar Vla­hov re­kao je da ih je 99% ne­dos­tup­no, pa je ugos­tio, po prin­ci­pu daj što daš, le­te­ćeg pen­zi­one­ra Špi­ku, či­ji je le­gi­ti­mi­tet 131 pre­fe­ren­ci­jal­ni glas. Ia­ko se kan­di­di­rao na lis­ti Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, br­zo je pre­tr­čao u Ban­di­ćev klub, shva­tiv­ši ipak da je to nje­go­va op­ci­ja, a ne ona ko­ja mu je da­la če­t­vr­to mjes­to u 10. iz­bor­noj je­di­ni­ci i ti­me si­gu­ran pro­laz u Sa­bor. Na­kon is­praz­nog raz­go­vo­ra s daj­što­daš Špi­kom, Vla­hov je iz­veo bra­vu­ru s as­tro­lo­gi­njom. Tu­ma­čim to kao per­for­mans ko­jim se na­ša­lio i po­ka­zao sav ap­surd si­tu­aci­je u ko­joj se zem­lja na­la­zi, a ne kao sra­mot­no po­zi­va­nje ga­ta­re da da­je po­li­tič­ku ana­li­zu u Dnev­ni­ku na­ci­onal­ne TV ku­će. Jer kad na­vod­ni struč­nja­ci iz da­na u dan ga­ta­ju oko po­li­tič­kog ras­ple­ta, za­što ne mo­že i ga­ta­ra bi­ti struč­na? Vla­hov je mr­tav oz­bi­ljan pos­tav­ljao as­tro­lo­gi­nji pi­ta­nja o su­traš­njoj sa­bor­skoj sjed­ni­ci i gla­so­va­nju o opo­zi­vu pre­mi­je­ra. Is­tak­nut je zna­ko­vit nu­me­ro­lo­ški po­ka­za­telj – tri šes­ti­ce u da­tu­mu, 16. 6. 2016. Vla­hov je as­tro­lo­gi­nju oz­bilj­ni­je ne­go uva­že­nog zas­tup­ni­ka Špi­ku pet mi­nu­ta ra­ni­je, pi­tao za po­li­tič­ku bu­duć­nost Ka­ra­mar­ka, Pe­tro­va, Ore­ško­vi­ća i na kon­cu Mi­la­no­vi­ća. Ona je da­va­la ar­ti­ku­li­ra­ne, jas­no iz­go­vo­re­ne od­go­vo­re bez za­muc­ki­va­nja, po­šta­pa­li­ca po­put “no me­đu­tim”, gla­gol­skih obli­ka kao “do­nes­la” i slič­nih ra­dos­ti ko­je iz ve­če­ri u ve­čer slu­ša­mo od is­tak­nu­tih po­li­ti­ča­ra. Dje­lo­va­la je oz­bilj­ni­je i po­uz­da­ni­je od zas­tup­ni­ka Špi­ke. Ne tre­ba dak­le kri­vi­ti Vla­ho­va, jer je, svjes­no ili ne, po­ka­zao sav ap­surd po­li­tič­kog sta­nja u ko­jem se na­la­zi­mo. Si­tu­aci­ja je do­seg­nu­la kri­tič­nu toč­ku ka­da pos­tu­pa­nje ključ­nih ak­te­ra pos­ta­je ira­ci­onal­no, a o bu­du­ćim po­te­zi­ma tak­vih je on­da te­ško go­vo­ri­ti ra­ci­onal­no. Ka­ko nam je kre­nu­lo, mo­žda će se usko­ro u Otvo­re­nom ba­ca­ti grah za pre­dvi­đa­nje ras­ta BDP-a, u Ne­dje­ljom u 2 gle­da­ti u dlan gos­ti­ma, a po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri će ubu­du­će na HRT-u nas­tu­pa­ti na­oru­ža­ni pre­vr­nu­tim fil­dža­nom. P. S. Dok za­vr­ša­vam ovaj tekst, me­di­ji jav­lja­ju da je Pe­tar Vla­hov zbog po­zi­va­nja as­tro­lo­gi­nje smi­je­njen s mjes­ta ured­ni­ka i da je do­bio opo­me­nu pred ot­kaz. Ne zna se je li pro­blem u to­me što je po­zvao as­tro­lo­gi­nju ili što je po­zvao ne­kom­pe­tent­nu, jer je ova prog­no­zi­ra­la da Ore­ško­vić u če­t­vr­tak ne­će bi­ti smi­je­njen.

ROBERT ANIĆ/PIXSELL

Re­kao bih da je Pe­tar Vla­hov na­pra­vio per­for­mans. Ne tu­ma­čim to kao sra­mot­no po­zi­va­nje ga­ta­re da da­je po­li­tič­ku ana­li­zu u Dnev­ni­ku na­ci­onal­ne TV ku­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.