Ukra­li su mi mo­bi­tel. Za­što, pa ni­sam ja Se­ve?

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sa­mir Mil­la

Ći­ri je nes­tao mo­bi­tel dok je gos­to­vao u emi­si­ji o Eu­ru. Na­đen je na­kon tri da­na, a iz nje­ga su iz­bri­sa­ni svi po­da­ci i kon­tak­ti – Si­ne moj, ne­maš poj­ma ka­ko se lo­še osje­ćam. De­set da­na ni­sam iz­a­šao iz ku­će, pu­šim ci­ga­re­tu za ci­ga­re­tom. Osje­ćam se kao da mi je net­ko umro – ovim dra­ma­tič­nim ri­je­či­ma obra­tio nam se tre­ner svih tre­ne­ra Mi­ros­lav Ći­ro Bla­že­vić na­kon što smo ga na­zva­li i in­te­re­si­ra­li se oko mo­bi­te­la ko­ji mu je, vje­ro­va­li ili ne, ukra­den na HRT-u dok je gos­to­vao u emi­si­ji po­sve­će­noj Eu­rop­skom pr­vens­tvu. – U emi­si­ji Vi­ki­ja Iva­no­vi­ća 6. lip­nja bi­li smo Go­ran Vla­ović i ja. Izvuk­li smo mo­bi­te­le i sta­vi­li ih na jed­nu po­li­cu, da sig­nal ne bi sme­tao ka­me­ra­ma. Na­kon emi­si­je ko­ja je tra­ja­la sat vre­me­na, mog mo­bi­te­la ne­ma, a Vla­ovi­ćev je na mjes­tu. Zva­li smo po­li­ci­ju ko­ja je na­pra­vi­la za­pis­nik. Tek na­kon tri da­na zva­li su me i rek­li da je mo­bi­tel na­đen. Me­đu­tim, u te­le­fo­nu ni­je bi­lo kar­ti­ce i iz nje­ga je iz­vu­čen sav sa­dr­žaj – za­bri­nu­to nam je re­kao Ći­ro is­pu­hu­ju­ći dim ci­ga­re­te. Lo­pov je oči­gled­no tra­žio ne­što u Ći­ri­nu mo­bi­te­lu, no on ka­že da u nje­go­vu Sam­sun­gu ni­je bi­lo ni­kak­vog kom­pro­mi­ti­ra­ju­ćeg sa­dr­ža­ja. – Si­ne, ku­nem ti se na dje­cu da u mo­bi­te­lu ni­je bi­lo ni­šta za­nim­lji­vo. Imao sam obi­telj­ske fo­to­gra­fi­je, ve­ći­nom svo­ju unu­čad. Pa što je on mis­lio, ni­sam ja Se­ve­ri­na da imam pri­vat­ne fil­mo­ve na mo­bi­te­lu – ka­že Ći­ro i do­da­je da su mu odjed­nom nes­ta­li svi važ­ni kon­tak­ti, od hr­vat­skih bro­je­va pa sve do Ira­na i Ki­ne. – Tu je ve­čer lju­di­ma ko­ji su ra­di­li na emi­si­ji bi­lo ja­ko ne­ugod­no, tra­ži­li su mo­bi­tel za­jed­no sa mnom. No, kas­ni­je me nit­ko od lju­di s HRT-a ni­je na­zvao i ba­rem re­kao: “Opros­ti, Ći­ro” – ka­zao nam je. S HRT-a su po­t­vr­di­li da je Bla­že­vi­ću nes­tao mo­bi­tel na­kon emi­si­je te da su ga nji­ho­vi dje­lat­ni­ci pro­naš­li na­kon ne­ko­li­ko da­na, no bez po­dat­kov­ne kar­ti­ce i vra­će­nog na tvor­nič­ke pos­tav­ke. – HRT iz­ra­ža­va ža­lje­nje zbog tog do­ga­đa­ja i ujed­no se is­pri­ča­va gos­po­di­nu Bla­že­vi­ću zbog ne­ugod­nos­ti ko­je je do­ži­vio na­kon gos­to­va­nja u emi­si­ji. Mje­ro­dav­ne služ­be HRT-a pos­tro­žit će si­gur­nos­ne mje­re da se slič­ne si­tu­aci­je vi­še ne bi po­no­vi­le – rek­li su nam iz HRT-a.

MATT LEBLANC: Vo­di­telj­ski po­sao u Top Ge­aru uop­će ni­je do­bar iz­bor za me­ne. Ali mo­rao sam ga pri­hva­ti­ti jer bio sam bez pos­la

Ći­ro ka­že da je sre­đi­vao Zvo­ni­mi­ru Sol­di tre­ner­ski an­ga­žman u Ki­ni, sa­da će on pro­pas­ti jer ne­ma bro­je­ve te­le­fo­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.