Čip­ka i ja­ke bo­je adut su Ro­ber­ta Se­ve­ra za lu­do lje­to

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Da se upor­nost, trud i do­s­ljed­nost is­pla­te, svo­jim ra­dom po­ka­zao je Robert Se­ver. U ožuj­ku je ko­lek­ci­jom An­gie pros­la­vio 15 go­di­na ka­ri­je­re, a na Fa­shi­on.hr Cru­ise Col­lec­ti­onu bit će pri­ka­za­na re­sort ko­lek­ci­ja An­gie Ro­se kao nas­ta­vak pret­hod­ne. Ia­ko do­la­zi lje­to, od­mo­ra ne­ma. Upra­vo ta­kav tem­po omo­gu­ćio je stva­ra­nje ime­na ko­je je oku­pi­lo broj­ne kli­jen­ti­ce. U idi­lič­nom okru­že­nju Gor­nje­ga gra­da bit će pred­stav­lje­na ko­lek­ci­ja ko­ja za­do­vo­lja­va sve pa­ra­me­tre, od es­te­ti­ke do ci­je­ne. Čip­ka, la­ga­ni ma­te­ri­ja­li, cvjet­ni de­ta­lji, zvo­nas­ti ru­ka­vi i ša­re­ne bo­je stvo­re­ni su za to­ple da­ne te naj­bo­lje opi­su­ju ko­lek­ci­ju. Se­ver na­gla­ša­va ka­ko bor­ba s kon­ku­ren­ci­jom, oso­bi­to s high stre­et tr­go­vi­na­ma, odu­vi­jek pos­to­ji, no kli­jen­ti­ce ih ci­je­ne i svjes­ne su što do­bi­va­ju kup­njom ovog di­zaj­na. A tu su i nje­gov za­štit­ni znak - cvjet­ne kru­ne.

U no­vom bro­ju vo­di­mo vas kroz svi­jet ta­pa­sa, od Bar­ce­lo­ne do Ma­dri­da i Ve­ne­ci­je, do­no­si­mo ide­je o pri­pre­mi je­la s ma­li­na­ma, uči­mo vas de­kan­ti­ra­ti...

Cvjet­ne kru­ne za­štit­ni su znak Ro­ber­ta Se­ve­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.