Ro­đen­dan­ski broj naj­sla­đeg ma­ga­zi­na ‘Sla­no&Slat­ko’

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sla­no.slat­ko@ve­cer­nji.net

U su­bo­tu uz Ve­čer­njak za 5 ku­na, a os­ta­tak mje­se­ca sa­mos­tal­no za 14 ku­na, ma­ga­zin ko­ji se či­ta do po­s­ljed­nje stra­ni­ce Sla­no&Slat­ko Ima­mo ro­đen­dan, ma­li, ali va­žan. Sla­vi­mo pr­vu go­di­nu iz­la­že­nja naj­sla­đeg ma­ga­zi­na – Sla­no&Slat­ko. Kroz 1200 is­pi­sa­nih stra­ni­ca, u dva­na­est bro­je­va obiš­li smo de­set­ke gra­do­va, dr­ža­va, upoz­na­li che­fo­ve da bi­smo vam do­ni­je­li pri­če. I to pri­če is­tin­skih za­ljub­lje­ni­ka u hra­nu, oku­se, za­či­ne, pri­če zna­ti­želj­nih is­tra­ži­va­ča no­vih gur­man­skih svje­to­va. Sla­no&Slat­ko ni­je sa­mo još je­dan u ni­zu ča­so­pi­sa o hra­ni već ma­ga­zin ko­ji se ku­pu­je da bi se či­tao i ču­vao. Upra­vo zbog po­vje­re­nja ko­je ste nam pok­lo­ni­li pos­tav­ši na­ši či­ta­te­lji i pret­plat­ni­ci, oku­pi­li smo auto­re či­ji vas tek­s­to­vi dr­že do po­s­ljed­njeg slo­va, one či­je će­te pre­po­ru­ke u pri­pre­mi hra­ne pri­mi­je­ni­ti u svo­jim ku­hi­nja­ma, pu­to­pis­ce s pe­di­gre­om či­jim će­te sto­pa­ma kre­nu­ti, vi­no­gra­da­re, som­me­li­ere, ko­lum­nis­te s is­kus­tvom u svi­je­tu vi­so­ke gas­tro­no­mi­je, ali i naj­mla­đeg ko­lum­nis­ta ko­ji ot­kri­va svi­jet pri­pre­me slas­ti­ca. U no­vom bro­ju vo­di­mo vas kroz svi­jet ta­pa­sa, od Bar­ce­lo­ne do Ma­dri­da i Ve­ne­ci­je, do­no­si­mo ide­je o pri­pre­mi je­la s ma­li­na­ma, uči­mo vas de­kan­ti­ra­ti...

Na jed­nom mjes­tu pri­če, vin­ske pre­po­ru­ke, re­cep­ti, pu­to­pi­si, sa­vje­ti i in­s­pi­ra­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.