Na­kon smje­ne Sa­nje Rav­lić, fil­ma­ši na­pa­li Ha­san­be­go­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Po­nu­du mo­že­te re­ali­zi­ra­ti po­zi­vom na broj: ili na ma­il:

Za raz­li­ku od dru­gih ko­le­ga okup­lje­nih u ini­ci­ja­ti­vi Kul­tur­nja­ci 2016., fil­ma­ši su do­sad bi­li suz­dr­ža­ni po pi­ta­nju ak­tu­al­nog mi­nis­tra Mi­le­na Za­jo­vić Ko­or­di­na­ci­ja Hr­vat­ske udru­ge pro­du­ce­na­ta i Druš­tva hr­vat­skih film­skih re­da­te­lja ju­čer je jav­nim pri­op­će­njem osu­di­la mi­nis­tra Ha­san­be­go­vi­ća, is­ti­ču­ći ka­ko su iz stra­sbo­ur­ških ku­lo­ara saz­na­li za smje­nu Sa­nje Rav­lić, du­go­go­diš­nje hr­vat­ske pred­stav­ni­ce u Eu­rop­skom fon­du Eu­ri­ma­ges, o če­mu ni­su ima­li pri­li­ku na vri­je­me iz­ra­zi­ti svo­je struč­no miš­lje­nje. Od­mah na­kon pri­mit­ka pri­op­će­nja kon­tak­ti­ra­li smo sa Sa­njom Rav­lić, ko­ja ni­je že­lje­la ko­men­ti­ra­ti ci­je­li slu­čaj, no nes­luž­be­no smo ču­li da je i sa­ma slu­čaj­no saz­na­la da je smi­je­nje­na. Za­nim­lji­vo je da su fil­ma­ši, či­ji se Hr­vat­ski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar u po­s­ljed­nje vri­je­me čes­to na­la­zio na uda­ru des­nih po­li­tič­kih stru­ja bli­skih mi­nis­tru Ha­san­be­go­vi­ću, do­sad iz­bje­ga­va­li ula­zi­ti u otvo­re­nu kon­fron­ta­ci­ju s mi­nis­trom. Osim što je bio za­mje­tan iz­os­ta­nak nji­ho­ve pot­po­re po­kre­tu Kul­tur­nja­ci 2016. (po­dr­ža­li su ga sa­mo po­je­din­ci iz film­ske za­jed­ni­ce), Dalibor Ma­ta­nić je proš­lo­ga tjed­na u Ve­čer­njem lis­tu re­kao da mi­nis­tra naj­pri­je že­li upoz­na­ti, a ne od­mah na­pa­da­ti. To je dje­lo­va­lo i kao stav člans­tvom vr­lo he­te­ro­ge­nih udru­že­nja film­skih rad­ni­ka, no či­ni se da je smje­na S. Rav­lić kap ko­ja je pre­li­la ča­šu: u do­pi­su na­bra­ja­ju ka­ko su se s mi­nis­trom služ­be­no sas­ta­li sa­mo jed­nom, 18. trav­nja, ka­da im je na­vod­no obe­ćao re­do­vi­te su­sre­te ko­ji se ni­su do­go­di­li. Za­mje­ra­ju mu što je kas­ni­lo pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra iz­me­đu Mi­nis­tar­stva i HAVC-a, zbog če­ga film­ski pro­jek­ti kas­ne ili su za­us­tav­lje­ni, kao i či­nje­ni­cu da još ni­je ime­no­van po­moć­nik mi­nis­tra za scen­sku i audi­ovi­zu­al­nu dje­lat­nost. “Svo­jom op­s­truk­ci­jom ili ne­ma­rom do­veo je u pi­ta­nje i po­ti­ca­je za stra­ne ko­pro­duk­ci­je či­me je iz­a­zvao pov­la­če­nje vi­še­mi­li­jun­skog pri­lje­va sred­sta­va stra­nih pro­duk­ci­ja te iz­rav­no ošte­tio pro­ra­čun RH”, ka­žu fil­ma­ši u oš­trom pi­smu o ko­jem se iz Mi­nis­tar­stva još ni­su jav­no oči­to­va­li.

Hrvatska pred­stav­ni­ca slu­čaj­no je saz­na­la da je smi­je­nje­na sa funk­ci­je u EU fon­du Eu­ri­ma­ges Mi­nis­tru za­mje­ra­ju kaš­nje­nje s ugo­vo­ri­ma zbog ko­jih inves­ti­to­ri na­pu­šta­ju Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.