U V

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

po­ol u onom lu­dom fi­na­lu Li­ge pr­va­ka pro­tiv Mi­la­na 2005. ko­je se igra­lo u Is­tan­bu­lu. Osim što je igrao za klub s An­fi­el­da, ta­ko­đer je no­sio dre­so­ve Len­sa, Sla­vi­je Prag i Bor­de­auxa. Za če­šku re­pre­zen­ta­ci­ju nas­tu­pio je 80 pu­ta.

T– – Prag od tu­riz­ma za­ra­di kao ci­je­la Hrvatska: oko 8 mi­li­jar­di eura go­diš­nje te je pe­ti naj­po­sje­će­ni­ji grad Eu­ro­pe na­kon Lon­do­na, Pa­ri­za, Is­tan­bu­la i Ri­ma. Jed­na od naj­po­sje­će­ni­jih atrak­ci­ja je Net­her dis­trict Vít­ko­vi­ce ko­ji se na­la­zi u Os­tra­vi. Če­ška je ta­ko­đer poz­na­ta po broj­nim piv­skim fes­ti­va­li­ma, a naj­poz­na­ti­ji je Če­ški piv­ski fes­ti­val ko­ji tra­je čak 17 da­na. – – na UNESCO-ovu po­pi­su svjet­ske ba­šti­ne na­la­zi se 12 če­ških mjes­ta. – –u vri­je­me blag­da­na pri­pre­ma se ovo sve­ča­no je­lo ko­ji se sas­to­ji od svinj­skog ko­tle­ta, okru­gli­ca od kru­ha i ki­se­log ku­pu­sa.

Z– – tre­ći i ak­tu­al­ni pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Če­ške. Ze­man, ali Zde­nek pak naj­poz­na­ti­ji je če­ški tre­ner. U ka­ri­je­ri je tre­ni­rao Ro­mu, La­zio, Par­mu, Na­po­li, Fe­ner­bahçe...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.