Ini­es­ta što je sta­ri­ji ima sve ve­ću i ve­ću mi­nu­ta­žu u li­gi

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Špa­njol­ska se ja­ko na­mu­či­la s Če­škom (1:0), a slič­no bi mo­glo bi­ti i da­nas s Tur­ci­ma. Ove dvije re­pre­zen­ta­ci­je ni­kad ni­su igra­le me­đu­sob­no na EP-u. An­dres Ini­es­ta bio je ključ­na fi­gu­ra pro­tiv Če­ha, mo­že li slič­nu igru po­no­vi­ti i da­nas? To što ima 32 go­di­ne ne zna­či da igra sla­bi­je ne­go 2012. ka­da je bio pro­gla­šen za MVP tur­ni­ra u Ukra­ji­ni i Polj­skoj. Uos­ta­lom, Ini­es­ta je 2012. u špa­njol­skoj li­gi odi­grao ukup­no 1860 mi­nu­ta u 27 utak­mi­ca. Ove je se­zo­ne u do­ma­ćoj li­gi odi­grao 2247 mi­nu­ta u 28 utak­mi­ca. U Li­gi pr­va­ka je 2012. odi­grao sa­mo 20 mi­nu­ta vi­še ne­go ove se­zo­ne... Svi zna­ju da je po­s­ljed­nja že­lja mog oca bi­la da se vra­tim na Eu­ro i igram za Hr­vat­sku. Sve što je imao ulo­žio je u me­ne, re­kao je Da­ri­jo Sr­na Hr­vat­ski dres broj je­da­na­est is­tr­čat će u Saint-Éti­en­neu, Da­ri­jo Sr­na pre­dvo­dit će svo­ju mom­ča­di u dvo­bo­ju 2. ko­la Eu­rop­skog pr­vens­tva pro­tiv Če­ške. – Ovo je bio ja­ko te­žak tre­nu­tak za mo­ju obi­telj i me­ne. Hva­la od sr­ca svi­ma ko­ji su bi­li uz me­ne i obi­telj, po­seb­no mo­jim su­igra­či­ma iz re­pre­zen­ta­ci­je, na­vi­ja­či­ma, HNS-u... Spre­man sam, svi zna­ju da je po­s­ljed­nja že­lja mog oca bi­la da se vra­tim na Eu­ro i igram za Hr­vat­sku. Sve što je imao ulo­žio je u me­ne, bez nje­ga ne bih bio ov­dje. To je bi­la nje­go­va že­lja ka­da sam ga po­s­ljed­nji put vi­dio na­kon utak­mi­ce sa San Ma­ri­nom. On je naj­sret­ni­ji ka­da sam ja na te­re­nu i ka­da igram no­go­met, po­go­to­vo za Hr­vat­sku – re­kao je Sr­na. Go­vo­rio je ti­him gla­som, vi­dje­lo se ko­li­ko mu je te­ško. Ali stra­ni ko­le­ge in­zis­ti­ra­li su na pi­ta­nji­ma o smr­ti oca. – Dos­ta je bi­lo raz­go­vo­ra o to­me, kon­cen­tri­ran sam na utak­mi­cu. Na­kon svad­be sam, umjes­to pr­ve brač­ne no­ći, od­le­tio na utak­mi­cu re­pre­zen­ta­ci­je s Aus­tri­jom. I to do­volj­no go­vo­ri – za­klju­čio je tu pri­ču Sr­na. Bi­ra­nim ri­je­či­ma go­vo­rio je o Če­škoj, na­gla­sio važ­nost Ro­sic­kog. – Ni­sam imao pri­go­du gle­da­ti utak­mi­cu Špa­njol­ska – Če­ška, ali su­igra­či su mi rek­li sve što tre­ba. Ide­mo ko­rak po ko­rak, Če­ška je dis­ci­pli­ni­ra­na mom­čad, oče­ku­je nas te­ška utak­mi­ca. Na Eu­ru ne­ma fa­vo­ri­ta, sve su utak­mi­ce te­ške, tak­va će bi­ti i ova pro­tiv Če­ške. Vje­ru­jem u na­šu mom­čad. Če­si ima­ju svog Lu­ku Mo­dri­ća, a to je Ro­sic­ky, iz­la­ze br­zo u kon­tra­na­pad, ho­mo­ge­ni su, de­fen­ziv­no su ja­ko do­bri, ima­ju br­za kri­la... Ali ako po­no­vi­mo utak­mi­cu s Tur­skom, ima­mo se pra­vo na­da­ti do­brom re­zul­ta­tu. Naš je cilj dru­gi krug sa što vi­še bo­do­va. Vje­ru­jem da će Če­ška bi­ti otvo­re­ni­ja, tre­ba­ju joj bo­do­vi – re­kao je Sr­na. Us­po­re­dio je ovu ge­ne­ra­ci­ju s onom iz 1998. go­di­ne. – Du­go sam u re­pre­zen­ta­ci­ji, na pa­pi­ru smo bo­lji od one ge­ne­ra­ci­je iz 1998. go­di­ne, ali to ne zna­či da će­mo uze­ti zla­to, sre­bro ili bron­cu. U no­go­me­tu ne po­bje­đu­je uvi­jek onaj ko­ji je bo­lji – za­klju­čio je Sr­na.

Ivan Pri­ja­telj­ska, 12. pro­sin­ca 1996. Hrvatska - Če­ška 5:2 (1:1) Pri­ja­telj­ska, 9. ve­lja­če 2011. Hrvatska - Če­ška 4:2 Ivan Stri­nić

Mi­lan Ba­delj

Ivan Ra­ki­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.