Smi­je­ni­li su me zbog SOA-e

Pa­la Vla­da HDZ-a i Mos­ta: 125 za, 15 pro­tiv, 2 suz­dr­ža­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Tea Ro­mić

Ore­ško­vić: Op­tuž­be pro­tiv me­ne su laž­ne i neo­s­no­va­ne, pos­tao sam pre­pre­ka jer ni­sam pod­le­gao pri­ti­sku oko ime­no­va­nja še­fa SOA-e

Vla­da je pa­la i ti­me je po­čeo te­ći rok od 30 da­na u ko­ji­ma HDZ i kan­di­dat za man­da­ta­ra Zdrav­ko Ma­rić mo­ra­ju do­ći pred­sjed­ni­ci s do­ka­zom da ima­ju naj­ma­nje 76 zas­tup­ni­ka s ko­ji­ma će sas­ta­vi­ti no­vu Vla­du. No, pi­ta­nje je ho­će li HDZ za to ima­ti i šan­su jer je, ako je vje­ro­va­ti zas­tup­ni­ci­ma, ju­čer u Sa­bo­ru pri­kup­lje­no 77 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. Tu su pot­pi­si biv­še ko­ali­ci­je Hrvatska ras­te, IDS-a, HDSSB-a, HRID-a, Sti­pe Pe­tri­ne, Iva­na Vi­li­bo­ra Sin­či­ća iz Ži­vog zi­da te Mos­ta. Ne­za­vis­na zas­tup­ni­ca Gor­da­na Ru­sak po­ru­či­la je da je sprem­na da­ti pot­pis ako se sku­pi do­volj­na ve­ći­na. Pro­blem je što je Mos­tu oči­to dra­že da iz­bo­ri bu­du u ruj­nu ne­go u sr­p­nju pa je pi­ta­nje ho­će li oni svo­je pot­pi­se pre­da­ti pred­sjed­ni­ku Sa­bo­ra. I ma­njin­ci se za­la­žu za no­ve iz­bo­re, ali či­ni se da su i oni sklo­ni­ji to­me da bu­du u ruj­nu, no to­li­ko lju­di ko­ji se za­la­žu za no­ve iz­bo­re jas­na su po­ru­ka HDZ-u ko­ji tvr­di da će oku­pi­ti no­vu ve­ći­nu.

O eko­no­mi­ji, ni ri­ječ o SOA-i

Na­kon če­ti­ri i pol sa­ta ras­pra­ve, Hr­vat­ski sa­bor ju­čer je sa 125 gla­so­va po­dr­žao opo­ziv pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a ti­me i ci­je­le Vla­de, 12 Mos­to­vih zas­tup­ni­ka i tri la­bu­ris­ta gla­so­va­li su pro­tiv opo­zi­va, dok je dvo­je HDSSB- ova­ca bi­lo suz­dr­ža­no. La­bu­ris­ti su objas­ni­li da su pro­tiv opo­zi­va jer ne že­le dr­ža­ti ljes­tve HDZ-u u nje­go­voj ak­ci­ji ru­še­nja pre­mi­je­ra ko­jeg su sa­mi do­ve­li na vlast. – Sve op­tuž­be pro­tiv me­ne su laž­ne i neo­s­no­va­ne, pos­tao sam pre­pre­ka jer ni­sam pod­le­gao pri­ti­sku da na čel­no mjes­to SOA-e pos­ta­vim one ko­ji po mo­jim ocje­na­ma ni­su is­pu­nja­va­li os­nov­ne uvje­te za taj po­sao – po­ru­čio je ju­čer pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić bra­ne­ći se u Sa­bo­ru od op­tuž­bi HDZ-a iz­ne­se­nih u zah­tje­vu za nje­gov opo­ziv. Pod­sje­ti­mo, u tom su obraz­lo­že­nju pre­mi­je­ra op­tu­ži­li da se ba­vio ka­dro­vi­ra­njem u re­pre­siv­nom apa­ra­tu, da je dr­žao po­li­tič­ku na­pe­tost u dr­ža­vi u in­te­re­su stje­ca­nja osob­ne po­li­tič­ke mo­ći te za po­ku­šaj us­pos­ta­ve kan­ce­lar­ske dik­ta­tu­re uz po­moć re­pre­siv­nog apa­ra­ta. Me­đu­tim, ju­čer ni ri­je­či o to­me, ba­rem iz us­ta HDZ-ova­ca. Zah­tjev za opo­ziv u ime HDZ-a obraz­lo­žio je Ivan Šu­ker ko­ji je sad već biv­šeg pre­mi­je­ra oci­je­nio ključ­nim kriv­cem za ne­funk­ci­oni­ra­nje Vla­de, a po­seb­no mu je za­mje­rio ot­ka­zi­va­nje sjed­ni­ce Vla­de u po­s­ljed­nji tren. No on tu ni­je go­vo­rio o SOA-i ko­ju mu u obraz­lo­že­nju za­mje­ra­ju, već o eko­nom­skoj si­tu­aci­ji u dr­ža­vi. – Pri­je dva tjed­na, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja vra­tio se iz Lon­do­na s po­ru­kom da su inves­ti­to­ri pred­lo­ži­li ve­ću ka­mat­nu sto­pu za za­du­ži­va­nje. Ono što je u prin­ci­pu pre­lo­mi­lo kod nas u HDZ-u od­lu­ku da gos­po­din Ore­ško­vić ne ra­di svoj po­sao do­bro je sjed­ni­ca Vla­de ko­ja se taj dan tre­ba­la odr­ža­ti. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja je vje­ro­jat­no usme­no iz­vi­jes­tio pred­sjed­ni­ka Vla­de što se do­go­di­lo. Po mo­jem miš­lje­nju, pred­sjed­nik Vla­de mo­rao je ta­da za­po­če­ti sjed­ni­cu kons­ta­ta­ci­jom što se do­go­di­lo u Lon­do­nu. I ta­ko pos­la­ti po­ru­ku svi­ma ko­ji su u tom tre­nut­ku mo­gli ili ni­su mo­gli funk­ci­oni­ra­ti da ne­ma­ju pra­vo da svi hr­vat­ski gra­đa­ni pla­ća­ju ve­ću ka­mat­nu sto­pu – objaš­nja­vao je Šu­ker. HDSSB- ovac Bra­ni­mir Gla­vaš pod­sje­tio ga je da je pr­vi raz­log za smje­nu ko­ji je HDZ na­vo­dio SOA, ali Šu­ker se na tu te­mu ci­je­li dan ni­je oba­zi­rao. Ore­ško­vić je zas­tup­ni­ci­ma po­ru­čio ka­ko je u Hr­vat­sku do­šao s naj­bo­ljim na­mje­ra­ma da po­mog­ne dr­ža­vi, no da su ne­ki oči­to ima­li druk­či­je in­te­re­se.

Ma­lo sam tu­žan

– Os­tat će za­bi­lje­že­no da je ova Vla­da pa­la ra­di osob­nih in­te­re­sa po­je­di­na­ca. Po­ku­šao sam to spri­je­či­ti i to je mo­ja je­di­na kriv­nja. Svo­ju duž­nost pred­sjed­ni­ka Vla­de obav­ljao sam čas­no i u naj­bo­ljim in­te­re­si­ma RH. Po­no­sim se svi­me što sam uči­nio kao pred­sjed­nik Vla­de, a za sve pro­pus­te pri­hva­ćam svo­ju od­go­vor­nost. Mo­gu mir­no re­ći da sam dao sve od se­be – po­ru­čio je Ore­ško­vić te za­klju­čio ka­ko se na­da da će Hrvatska pro­na­ći pra­vi put i da će­mo os­tva­ri­ti naš po­ten­ci­jal. Na­kon opo­zi­va, Ore­ško­vić je priz­nao da je ma­lo tu­žan jer vje­ru­je da se mo­glo na­pra­vi­ti vi­še. – Ovaj vi­kend ću se ma­lo od­mo­ri­ti, bi­ti s obi­te­lji, ma­lo sta­ti na lop­tu. No­go­met je, sad će­mo svi ma­lo sta­ti na lop­tu i on­da će­mo vi­dje­ti gdje smo – po­ru­čio je Ore­ško­vić ne že­le­ći jas­no od­go­vo­ri­ti vi­di li se na no­vim iz­bo­ri­ma na lis­ti s Mos­tom. Teh­nič­ki pot­pred­sjed­nik Vla­de Bo­žo Pe­trov po­ru­čio je da je Most spre­man za iz­bo­re i da sa­mo tre­ba do­go­vo­ri­ti ka­da će oni bi­ti. – Vje­ru­jem da će bi­ti kas­ni­je jer su u svim nor­mal­no ure­đe­nim dr­ža­va­ma iz­bo­ri naj­e­sen, ni­ka­da pre­ko lje­ta – po­ru­čio je Pe­trov te za­klju­čio da će pred­sjed­ni­ku Sa­bo­ra pre­da­ti svo­jih 12 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra “u tre­nut­ku ka­da se pos­tig­ne do­go­vor ka­da će se odr­ža­ti slje­de­ći iz­bo­ri”.

Pe­trov: Iz­bo­ri nig­dje ni­su lje­ti, pot­pi­se će­mo da­ti ka­da se do­go­vo­ri­mo o ter­mi­nu “Os­tat će za­bi­lje­že­no da je ova Vla­da pa­la ra­di osob­nih in­te­re­sa po­je­di­na­ca” Ne­će bi­ti Vla­de u pe­tak dok ne vi­di­mo što će do­ći na dnev­ni red, ka­že sa­da teh­nič­ki

HRVATSKA PRED DVIJE OPCIJE No­va Vla­da ili iz­bo­ri. Ma­njin­ci od HDZ-a u za­mje­nu za po­dr­šku za­tra­ži­li Vla­du cen­tra bez ra­di­kal­nih čla­no­va. Pred­sjed­ni­ca da­nas po­či­nje kon­zul­ta­ci­je. SDP ima po­dr­šku Mos­ta za sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra

Bo­žo Pe­trov Ne­ma ni­kak­vog go­vo­ra o bi­lo kak­vom pres­la­gi­va­nju Mos­ta s bi­lo ki­me jer su nas i SDP i HDZ pre­va­ri­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.