Ma­ri­ja­na Pe­tir Sr­bi­ji: Ne mo­že­te pro­mi­je­ni­ti Ste­pin­če­vu sve­tost

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net To­mis­lav Kras­nec

Pro­s­vjed­na pi­sma zbog iz­lož­be o Ste­pin­cu u Bruxel­le­su ve­le­pos­la­nik Sr­bi­je pos­lao je vo­de­ćim lju­di­ma EP-a i euro­pu­ča­na Dan na­kon što je HSS- ova euro­par­la­men­tar­ka Ma­ri­ja­na Pe­tir u Eu­rop­skom par­la­men­tu u Bruxel­le­su or­ga­ni­zi­ra­la iz­lož­bu i struč­nu kon­fe­ren­ci­ju o bl. Aloj­zi­ju Ste­pin­cu, ve­le­pos­la­nik Sr­bi­je pri EU Du­ško Lo­pan­dić upu­tio je pro­s­vjed­na pi­sma vo­de­ćim lju­di­ma EP-a i europ­skih pu­ča­na, no Pe­tir u iz­ja­vi za Ve­čer­nji list ka­že da ne oče­ku­je ni­kak­vu re­ak­ci­ju EP-a jer Sr­bi­ja ni­je čla­ni­ca EU. – Eu­rop­ski par­la­ment bio je upoz­nat do naj­ma­njeg de­ta­lja sa sa­dr­ža­jem iz­lož­be i do­bi­li smo sva po­treb­na odo­bre­nja za nje­no odr­ža­va­nje jer je ži­vot i dje­lo­va­nje bl. Aloj­zi­ja Ste­pin­ca “čist kao su­za”. Pot­pred­sjed­ni­ca EP-a Ma­ire­ad McGu­in­ness otvo­ri­la je iz­lož­bu na­zvav­ši je “sve­ti­štem u sr­cu Eu­rop­skog par­la­men­ta”.

Da­či­ću “ne­s­hvat­lji­vo”

Sa­ma či­nje­ni­ca da je Rad­na gru­pa EPP-a za me­đu­kul­tu­ral­ni i re­li­gij­ski di­ja­log bi­la su­or­ga­ni­za­tor kon­fe­ren­ci­je o hu­ma­ni­tar­nom ra­du bl. A. Ste­pin­ca do­volj­no go­vo­ri o po­dr­š­ci europ­skih pu­ča­na ovom pro­jek­tu – ka­že Pe­tir. U sr­p­skoj pro­s­vjed­noj no­ti tvr­di se da Ste­pin­ca “sr­p­ski na­rod i SPC sma­tra­ju od­go­vor­nim za ma­sov- ne zlo­či­ne pro­tiv sr­p­skog i dru­gog ne­hr­vat­skog živ­lja ti­je­kom II. svjet­skog ra­ta na po­dru­čju tzv. NDH”. – Ne­s­hvat­lji­vo je da se u cen­tru EU otva­ra­ju iz­lož­be ne­ko­me tko je su­dje­lo­vao u po­gro­mu i u svo­joj zem­lji bio osu­đen na 16 go­di­na za­tvo­ra – ka­že mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ivi­ca Da­čić. No, cilj iz­lož­be i kon­fe­ren­ci­je u EP-u bio je upra­vo da se lju­di u EP-u upoz­na­ju s hu­ma­ni­tar­nim dje­lo­va­njem bl. Ste­pin­ca i s ti­me da je osu­đen na po­li­tič­ki mon­ti­ra­nom pro­ce­su.

Ne­ka se ba­ve so­bom

– Za Sr­bi­ju bi bi­lo bo­lje da se, umjes­to pro­s­vjed­nim no­ta­ma, poč­ne ba­vi­ti so­bom i svo­jom do­ma­ćom za­da­ćom ako že­li nas­ta­vi­ti svoj eu­rop­ski put. Sr­bi­ja ne po­štu­je pra­va na­ci­onal­nih ma­nji­na, ne su­ra­đu­je s Ha­aškim su­dom, re­ha­bi­li­ti­ra­la je čet­nič­kog voj­vo­du i zlo­čin­ca Dra­žu Mi­ha­ilo­vi­ća, a kr­ši i me­đu­na­rod­no kaz­ne­no i po­red­be­no pra­vo kad si uzi­ma ov­las­ti ma­log Ha­aga – ka­že M. Pe­tir u re­ak­ci­ji na pro­s­vje­de iz Sr­bi­je i za­klju­ču­je: – Bl. Aloj­zi­je Ste­pi­nac za hr­vat­ski je na­rod i za Ka­to­lič­ku Cr­k­vu već svet! I Sr­bi­ja to ne mo­že pro­mi­je­ni­ti.

Čist je kao su­za Do­bi­li smo sva odo­bre­nja za iz­lož­bu jer je bl. Aloj­zi­je Ste­pi­nac čist kao su­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.