Ka­ra­mar­ko spre­man i oti­ći

Ili će sam da­ti os­tav­ku ili će­mo ga ru­ši­ti u ro­ku od pet da­na, ka­žu iz­vo­ri iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a. Ne že­le ni Zdrav­ka Ma­ri­ća kao kan­di­da­ta na iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Ka­ra­mar­ko: Na­pra­vit ću sve što će stran­ci bi­ti naj­po­treb­ni­je Na­pra­vio sam to već dva­put

“Bi­lo je jas­no da ima­mo pro­blem kad je Ka­ra­mar­ko priz­nao da on ne mo­že do 76 zas­tup­ni­ka pa je za­to an­ga­ži­rao Zdrav­ka Ma­ri­ća” To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka po­če­li su na­pu­šta­ti i vlas­ti­ti part­ne­ri. Igra je za­vr­ši­la i vi­še ne­ma sum­nje da ide­mo na no­ve iz­bo­re. I ve­li­ki pres­la­ga­telj par­la­men­tar­ne ve­ći­ne – Mi­lan Ban­dić na­nju­šio je da Ka­ra­mar­kov brod to­ne pa je nje­gov Klub pot­pi­sao za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra.

Bo­lje sam ne­go po­ni­žen

Ka­ra­mar­ko sa­da mo­ra da­ti os­tav­ku u stran­ci ili će­mo ga ru­ši­ti, nes­luž­be­na je po­ru­ka vi­še su­go­vor­ni­ka iz HDZ-a. Ia­ko u HDZ-u ni­su ima­li odvaž­nos­ti spri­je­či­ti Ka­ra­mar­kov na­um da sru­ši Vla­du, prem­da su sum­nja­li da mo­že sas­ta­vi­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, sa­da će, iz­gle­da, tra­ži­ti nje­go­vu od­go­vor­nost zbog to­ga što je is­pro­vo­ci­rao no­ve iz­bo­re. Ia­ko iz­vo­ri iz Ka­ra­mar­ko­va kru­ga nes­luž­be­no ka­žu da na­vod­no i on sam raz­miš­lja o os­tav­ci, na no­vi­nar­sko pi­ta­nje ho­će li se po­vu­ći s mjes­ta še­fa HDZ-a od­go­vo­rio je da tre­nu­tač­no ne raz­miš­lja o to­me. – Ne mo­gu na to mis­li­ti. Če­ti­ri go­di­ne po­bje­đu­jem. Dak­le po­bi­je­di­li smo na ovim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma i tre­ba­mo se iz­vu­ći iz ove si­tu­aci­je. Na­pra­vit ću sve što će stran­ci bi­ti naj­po­treb­ni­je u tom tre­nut­ku. Na­pra­vio sam to dva­put, mo­gu još i dva­de­set dva pu­ta – na­gla­sio je Ka­ra­mar­ko. Ipak, re­al­no gle­da­ju­ći, ne že­li li bi­ti po­ni­žen i tje­ra­ti HDZ- ov­ce da ga na­sil­no smje­nju­ju, os­tav­ka je je­di­no što mu pre­os­ta­je. Osim to­ga, uoči pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra ko­ji će, pre­ma sve­mu su­de­ći, bi­ti u ruj­nu, HDZ-u bi bi­lo naj­ma­nje tra­uma­tič­no da Ka­ra­mar­ko sam od­stu­pi. Sa­mo je pi­ta­nje uz ko­li­ke će se bor­be iz­a­bra­ti no­vi šef stran­ke, a iz­bo­ri su na vra­ti­ma. HDZ sa­da ne­ma vre­me­na, ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci, i je­di­no tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da stran­ka iz tih pro­ce­sa pro­đe sa što ma­nje šte­te. Bi­ra­ti no­vog pred­sjed­ni­ka i ima­ti no­ve iz­bo­re pred vra­ti­ma, vr­lo je nez­god­na si­tu­aci­ja. Za­to je pre­sud­no, go­vo­re, da se no­vi šef HDZ-a iz­a­be­re uz što ma­nje su­ko­ba. U HDZ-u naj­ma­nje mo­gu­ćom dr­že op­ci­ju da Ka­ra­mar­ko pre­ži­vi do no­vih iz­bo­ra, a da ga se on­da “u mi­ru” smje­nju­je na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. – Ili će se sam mak­nu­ti ili će­mo ga u pet da­na sru­ši­ti – re­kao je iz­vor iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a. Svi su mi­nis­tri, nas­ta­vio je, sta­ja­li uz Ka­ra­mar­ka ka­da je naj­av­lji­vao ru­ši­lač­ki po­hod na Vla­du, ti­me su iz­lo­ži­li i svoj obraz. A sa­da Ka­ra­mar­ko, do­dao je, tre­ba sno­si­ti od­go­vor­nost za svo­ju ne­us­pje­lu ope­ra­ci­ju ko­jom je HDZ do­veo do no­vih iz­bo­ra. A mo­žda i SDP-u omo­gu­ćio po­vra­tak na vlast. Po­vrat­nik u vrh HDZ-a Dar­ko Mi­li­no­vić oče­ku­je da će HDZ u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku sa­zva­ti sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva i do­ni­je­ti po­li­tič­ke od­lu­ke ko­je će, re­kao je, opet vra­ti­ti HDZ me­đu fa­vo­ri­te na iz­bo­ri­ma. Sla­že se i da što pri­je tre­ba na dnev­ni red Sa­bo­ra sta­vi­ti gla­sa­nje o zah­tje­vu za ras­pu­šta­nje par­la­men­ta.

Še­fu se te­ško su­prot­sta­vi­ti

Na­ši su­go­vor­ni­ci ka­žu da HDZ na no­vim iz­bo­ri­ma ne­ma što tra­ži­ti s To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom, a ni sa Zdrav­kom Ma­ri­ćem. – Ni­ka­kav Zdrav­ko Ma­rić ne mo­že bi­ti naš kan­di­dat za pre­mi­je­ra na iz­bo­ri­ma ako net­ko slu­čaj­no ima tak­vu ide­ju! – re­kao je naš su­go­vor­nik. I na sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva, ka­da se od­lu­či­va­lo da Ma­rić bu­de kan­di­dat za man­da­ta­ra u mo­gu­ćem pres­la­gi­va­nju vlas­ti, po­je­di­ni su čla­no­vi rek­li da to ni­je do­bra ide­ja. Bi­li su sta­va da sa­mo šef stran­ke mo­že bi­ti man­da­tar, a ako Ka­ra­mar­ko ni­je u sta­nju pri­ku­pi­ti 76 man­da­ta, ne­go mu za­to tre­ba Ma­rić, to on­da zna­či da HDZ ima pro­blem. – Bi­lo mi je jas­no ot­po­čet­ka da pri­ča s no­vom ve­ći­nom ne mo­že us­pje­ti. Ni­ka­kav Me­si­ja, ni­ka­kav Ma­rić, sva­ka mu čast na struč­nos­ti, to ni­je mo­gao uči­ni­ti – re­kao je naš dru­gi su­go­vor­nik iz vod­stva HDZ-a. Sma­tra da HDZ bez Ka­ra­mar­ka mo­že kon­so­li­di­ra­ti svo­je re­do­ve i na no­vim iz­bo­ri­ma po­nu­di­ti svoj pro­gram opo­rav­ka. – U zem­lja­ma Eu­ro­pe ja­ča­ju tre­će op­ci­je zbog sla­bos­ti des­ne op­ci­je. To se do­go­di­lo i u Hr­vat­skoj. HDZ mo­ra vra­ti­ti svo­ju sna­gu – re­kao je naš iz­vor. Po­je­di­ni iz­vo­ri ža­le se da su na Pred­sjed­niš­tvu os­ta­li usam­lje­ni u svo­jim kri­ti­ka­ma Ka­ra­mar­ko­ve ri­skant­ne ope­ra­ci­je. No poz­na­to je da je Mi­li­jan Br­kić pr­vi re­kao da Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći iz Vla­de i da je pro­tiv opo­zi­va pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. Pri­dru­ži­li su mu se ta­da Iva­na Ma­le­tić, Ivan Anu­šić te Mi­lan Ko­vač... HDZ-ov­ci su bi­li svjes­ni da od no­ve ve­ći­ne ne mo­že bi­ti ni­šta, ali ni­su ima­li hra­bros­ti ma­sov­ni­je se su­prot­sta­vi­ti še­fu. Kas­ni­je su se skri­va­li iza for­mal­ne od­lu­ke Pred­sjed­niš­tva i go­vo­ri­li da su na ti­je­li­ma stran­ke rek­li što su ima­li za re­ći, ali da se od­lu­ke mo­ra­ju po­što­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.