HDZ je sru­šio vlas­ti­tu Vla­du sa­mo zbog ega jed­nog čo­vje­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net

U Bruxel­le­su ne­ma­ju ra­zu­mi­je­va­nja za ru­še­nje Vla­de dok HDZ ne­ma ve­ći­nu za for­mi­ra­nje no­ve, ni­ti iz­gle­de za us­pjeh na iz­bo­ri­ma To­mis­lav Kras­nec Iz­vo­ri iz ins­ti­tu­ci­ja EU bli­ski europ­skim pu­ča­ni­ma, po­li­tič­koj gru­pa­ci­ji ko­joj pri­pa­da i HDZ, ju­čer su u pr­vim re­ak­ci­ja­ma na vi­jest o pa­du Vla­de i do­volj­nom bro­ju pot­pi­sa za sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra ko­men­ti­ra­li da je, ri­je­či­ma jed­nog iz­vo­ra, sve to zbog ega jed­nog čo­vje­ka, dok je dru­gi iz­vor us­t­vr­dio da bi on osob­no na mjes­tu To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka pod­nio os­tav­ku pu­no pri­je i ti­me nas­to­jao “os­ta­vi­ti HDZ iz­van svo­jih osob­nih pro­ble­ma”. – Ka­ra­mar­ko to ni­je uči­nio, i Ka­ra­mar­ko je sa­da od­go­vo­ran za pos­tup­ke ko­je je pov­la­čio – do­dao je taj su­go­vor­nik. Ta dva iz­vo­ra raz­go­va­ra­la su s do­pis­ni­kom Ve­čer­njeg lis­ta pod uvje­tom da os­ta­nu ano­nim­ni, no pr­vi je vi­so­ko ran­gi­ran u jed­noj od ins­ti­tu­ci­ja EU, a dru­gi je je­dan od europ­skih pu­ča­na ko­ji naj­bo­lje poz­na­je Hr­vat­sku i HDZ. Nji­ho­vi su ko­men­ta­ri zna­ko­vi­ti jer, či­ni se, odra­ža­va­ju iz­os­ta­nak ra­zu­mi­je­va­nja u Bruxel­le­su za mo­ti­ve zbog ko­jih su se HDZ i šef stran­ke To­mis­lav Ka­ra­mar­ko do­ve­li do si­tu­aci­je da su sru­ši­li vlas­ti­tu Vla­du, a ne­ma­ju ve­ći­nu za for­mi­ra­nje no­ve, ni­ti ima­ju ve­li­ke iz­gle­de da na iz­bo­ri­ma os­tva­re do­bar re­zul­tat. Svi europ­ski su­go­vor­ni­ci s ko­ji- ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li na ovu te­mu na­gla­ša­va­ju da ni­je na nji­ma da go­vo­re što Ka­ra­mar­ko i HDZ tre­ba­ju ra­di­ti, da je to stvar sa­mog Ka­ra­mar­ka i sa­mog HDZ-a te da je miš­lje­nje ko­je iz­ra­ža­va­ju po­sve osob­no. Je­dan iz­vor pre­no­si nam da su ne­ki europ­ski duž­nos­ni­ci pla­ni­ra­li ju­čer na re­do­vi­tom sas­tan­ku mi­nis­ta­ra fi­nan­ci­ja EU ne­for­mal­no pi­ta­ti Zdrav­ka Ma­ri­ća što se do­go­di­lo, zbog če­ga je pa­la Ore­ško­vi­će­va Vla­da, no mi­nis­tar Ma­rić ni­je se ju­čer po­ja­vio na tom sas­tan­ku Eco­fi­na jer je bio za­uzet obve­za­ma u Hr­vat­skoj, gdje ga HDZ že­li vi­dje­ti kao man­da­ta­ra no­ve Vla­de. HDZ-ovi euro­par­la­men­tar­ci, ko­ji su pri­je tje­dan da­na ape­li­ra­li na stra­nač­ke ko­le­ge u Sa­bo­ru da raz­mis­le že­le li za­is­ta ru­ši­ti vlas­ti­tu Vla­du, ni­su ju­čer že­lje­li ko­men­ti­ra­ti pad Vla­de i iz­gled­ne po­nov­ne iz­bo­re. Ne­ki od njih u tre­nu­ci­ma iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ća bi­li su pri­lič­no da­le­ko i od Za­gre­ba i od Bruxel­le­sa. Da­vor Ivo Sti­er bio je, na­ime, na služ­be­nom pu­tu u afrič­koj Na­mi­bi­ji, a An­drej Plen­ko­vić u Ukra­ji­ni.

DIE PRESSE: Kri­za u Hr­vat­skoj da­lje se in­ten­zi­vi­ra. Ko­ali­cij­ska Vla­da u Za­gre­bu ko­nač­no je pa­la Ka­ra­mar­ko je tre­bao da­ti os­tav­ku pu­no ra­ni­je i “os­ta­vi­ti HDZ iz­van svo­jih osob­nih pro­ble­ma”

Tusk i Jun­c­ker po­že­lje­li su do­bro­doš­li­cu Ore­ško­vi­ću u ve­lja­či ove go­di­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.