Na­kon što se sam pre­dao, od­bje­glom vo­za­ču odre­đen is­traž­ni za­tvor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

De­ja­nu M. (39) iz Ku­ti­ne odre­đen je jed­no­mje­seč­ni is­traž­ni za­tvor jer je 11. lip­nja skri­vio ne­sre­ću u ko­joj je po­gi­nuo El­vis Jo­va­no­vić (25) s po­dru­čja Ga­reš­ni­ce te je na­kon to­ga po­bje­gao, da bi se če­ti­ri da­na kas­ni­je sam pre­dao po­li­ci­ji. Po­li­ci­ja De­ja­na M., ina­če te­ni­skog tre­ne­ra i vlas­ni­ka tr­go­vi­ne sport­skom opre­mom, sum­nji­či da je uprav­ljao Opel As­trom te da je u No­voj Su­boc­koj na po­dru­čju Nov­ske na iz­la­sku iz bla­gog des­nog za­vo­ja vo­zio pre­br­zo zbog če­ga je iz­gu­bio nad­zor nad auto­mo­bi­lom. Pre­šao je u li­je­vi trak te pred­njim li­je­vim di­je­lom auto­mo­bi­la uda­rio El­vi­sa Jo­va­no­vi­ća ko­ji je bio s li­je­ve stra­ne za­us­tav­lje­ne Opel Ca­li­bre. Jo­va­no­vić je od si­li­ne uda­ra pao na kol­nik te je na mjes­tu ne­sre­će uskoro pod­le­gao oz­lje­da­ma, a De­jan M. je po­bje­gao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.