Pi­jan mla­tio ru­ka­ma i slo­mio hr­vat­ski grb

Sud je Zdrav­ka Uzel­ca os­lo­bo­dio op­tuž­bi jer ni­je imao mo­ti­va da ošte­ti ša­hov­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak

Sve se do­go­di­lo la­ni u lip­nju na jed­noj svad­bi u Do­njem Lap­cu, na ko­joj je Uze­lac bio gost, a nak­nad­no ga je pri­ja­vio mla­do­že­nja snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Zdrav­ko Uze­lac do­tr­čao je do mjes­ta na ko­jem je bio gip­sa­ni hr­vat­ski grb, ru­kom ga je prek­lo­pio i ta­ko ga ošte­tio. Ni­je bi­lo slu­čaj­no, već na­mjer­no i zbog to­ga se ja­ko lju­tim na nje­ga – dio je na­vo­da iz kaz­ne­ne pri­ja­ve ko­ju je Mi­lan Me­dić pod­nio la­ni u lip­nju. On i nje­go­va šo­go­ri­ca Ma­ri­ja Me­dić pri­ja­vi­li su Uzel­ca ko­ji se na­kon to­ga na­šao na op­tu­že­nič­koj klu­pi Žu­pa­nij­skog su­da u Kar­lov­cu pod op­tuž­bom da je po­vri­je­dio ugled Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Sve se do­go­di­lo po­čet­kom lanj­skog lip­nja na svad­be­noj za­ba­vi u Lo­vač­kom do­mu Oze­blin u Do­njem Lap­cu. Uze­lac je bio u Me­di­će­vim sva­to­vi­ma, a bu­du­ći da je Me­dić ta­da ra­dio kao po­li­ca­jac u Li­ci, na svad­bi je bi­lo i dos­ta po­li­ca­ja­ca u ci­vi­lu pa je do­ga­đaj za­vr­šio kaz­ne­nom pri­ja­vom. No na­kon sas­lu­ša­nja svje­do­ka, ko­ji su rek­li da je na svad­bi bi­lo lju­di iz Hr­vat­ske i Sr­bi­je i da grb ni­ko­me ni­je sme­tao, sud je ne- pra­vo­moć­no pre­su­dio da Uze­lac ni­je kriv jer ni­je do­ka­za­no da je imao mo­tiv da uni­šti grb i na­ru­ši ugled RH. – Is­kre­no, bio sam pi­jan, opus­tio sam se i ple­sao. U jed­nom sam tre­nut­ku sko­čio na klu­pu i mla­tio ru­ka­ma pa sam slu­čaj­no za­ka­čio grb i ošte­tio ga. Ni­sam ga do ta­da ni vi­dio. Na­kon to­ga sam oti­šao sa svad­be i za ne­ko­li­ko sam se da­na is­pri­čao Mi­la­nu ko­ji se lju­tio na me­ne. Dao sam no­vac i moj je otac za ne­ko­li­ko da­na ku­pio no­vi grb ko­ji je pos­tav­ljen u Lo­vač­kom do­mu – ka­zao je Uze­lac. Osim što mu ni­je do­ka­za­na na­mje­ra da vri­je­đa Hr­vat­sku, sud sma­tra i da Uze­lac ni­je imao mo­ti­va ru­ši­ti ugled Hr­vat­ske jer je kao 29-go­diš­njak pre­mlad da bi bio op­te­re­ćen ma­njin­skim pi­ta­nji­ma, a i ured­no se već če­ti­ri pu­ta oda­zi­vao na ro­či­šta i do­la­zio iz Nor­ve­ške gdje ži­vi i ra­di. U Nor­ve­šku se u me­đu­vre­me­nu od­se­lio i Mi­lan Me­dić, dok se nje­go­va šo­go­ri­ca Ma­ri­ja od­se­li­la u Sr­bi­ju pa ni­su do­la­zi­li na sud. – Osim to­ga, op­tu­že­nik je priz­nao i da je na svad­bi bio pod utje­ca­jem al­ko­ho­la, za što ga op­tuž­ni­ca ne te­re­ti. Dak­le, go­vo­rio je ono što mu ne ide u pri­log, što do­ka­zu­je da je is­kre­no go­vo­rio o do­ga­đa­ju te ni­je iz­bje­ga­vao oprav­da­ti se pred hr­vat­skim za­ko­nom – na­vo­di se u obraz­lo­že­nju pre­su­de.

Grb sam slu­čaj­no zak­va­čio i ni­sam to ni vi­dio, a pos­li­je sam dao no­vac da se ku­pi no­vi

Zdrav­ko Uze­lac na sud­ska ro­či­šta do­la­zio je iz Nor­ve­ške gdje već ne­ko vri­je­me ži­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.