Iska­če pred pro­laz­ni­ke ma­ski­ran kao zom­bi, ve­že ih li­si­ca­ma...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Ma­tu­rant Do­mi­nik Imre­ško­vić sni­ma smi­ješ­ne fil­mi­će i stav­lja ih na svoj ka­nal WOLF na Yo­uTu­beu ko­ji bi­lje­ži sve ve­ći broj pre­gle­da Ve­dran Ba­len Bez­briž­no se še­ta­te uli­com i odjed­nom na­ila­zi­te na mla­di­ća ko­ji vam že­li po­ka­za­ti ma­đi­oni­čar­ski trik. Do­pu­šta­te mu da vam ru­ke ve­že li­si­ca­ma ko­je će za­tim ski­nu­ti bez do­di­ri­va­nja. Odjed­nom, mla­dić shva­ća da je iz­gu­bio ključ i os­tav­lja vas ve­za­ne. Se­dam­na­es­to­go­diš­nji Do­mi­nik Imre­ško­vić je­dan je od pr­vih hr­vat­skih “pran­k­s­te­ra”. Mla­di je Bro­đa­nin sni­mio de­se­tak skri­ve­nih ka­me­ra u ko­ji­ma iz­vo­di raz­ne fo­re ko­ji­ma pla­ši i is­to­dob­no za­bav­lja pro­laz­ni­ke. Ta­ko je­dan dan iz­vo­di već opi­sa­nu sce­nu s li­si­ca­ma, dru­gi put iska­če iz mra­ka ma­ski­ran u zom­bi­ja, tre­ći pa­da sa stu­ba... – Izi­šao sam kao zom­bi pred jed­nog mla­di­ća i po­čeo ur­la­ti. Pr­vo se ska­me­nio, a on­da mi je re­kao da je baš pri­je to­ga gle­dao ho­ror pa smo se obo­ji­ca smi­ja­li – pri­sje­ća se Do­mi­nik. Odu­vi­jek je, ka­že, že­lio sni­ma­ti za Yo­uTu­be, a za pran­ko­ve se spe­ci­ja­li­zi­rao gle­da­ju­ći šou ko­mi­ča­ra Vi­ta­li­ja Zdo- ro­vet­skog u Za­gre­bu. Sa so­bom uvi­jek vo­di pri­ja­te­lja ko­ji sni­ma sa si­gur­ne uda­lje­nos­ti, za je­dan vi­deo od ne­ko­li­ko mi­nu­ta po­treb­na su mu, ka­že, mi­ni­mal­no tri sa­ta. Sve fil­mi­će stav­lja na svoj ka­nal WOLF na Yo­uTu­beu. ‘Žr­tve’ bi­ra me­đu pro­laz­ni­ci­ma za ko­je mu se uči­ni da će do­bro re­agi­ra­ti. Ipak, ako se ra­di o ne­kom straš­ni­jem pran­ku po­put onog sa zom­bi­jem, iz­bje­ga­va sta­ri­je lju­de ka­ko ne bi do­ži­vje­li šok ili čak sr­ča­ni udar. Do­mi­nik je ma­tu­rant brod­ske In­dus­trij­sko-obrt­nič­ke ško­le i obra­zo­vao se za fo­to­gra­fa.

INE PROPUSTITE OSTALE NASLOVE IZ TRILOGIJE!

Ne že­lim ni­ko­me na­udi­ti, ra­dim to sa­mo ka­ko bih za­ba­vio i se­be i dru­ge – ka­že nam Do­mi­nik Imre­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.