Su­prug: Bo­ri­te se pro­tiv mrž­nje, ona ubi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

784. Na­ti­onal Al­li­an­ce je jed­na od njih, ali u SAD-u dje­lu­je i ogra­nak slič­ne juž­no­afrič­ke sku­pi­ne The Whi­te Rhi­no Club, s do­dat­nom agen­dom bor­be pro­tiv “eks­pan­zi­je is­la­ma”, s ko­jom su ta­ko­đer ne­ki po­ve­za­li Ma­ira. Uz ove in­for­ma­ci­je sla­že se sli­ka oko či­na ko­ji je os­ta­vio Bri­ta­ni­ju, a i ši­re, bez ri­je­či. Uboj­stvo la­bu­ris­tič­ke po­li­ti­čar­ke, za­go­vor­ni­ce imi­gra­ci­je, ali i os­tan­ka Bri­ta­ni­je u EU, do­go­di­lo se kad je kam­pa­nja oko Brexi­ta (iz­la­ska iz EU), a u ko­ji­ma je imi­gra­ci­ja bi­la jed­na od glav­nih te­ma, do­se­gla vr­hu­nac, o če­mu svje­do­či po­li­tič­ki stra­teg la­bu­ris­ta iz vre­me­na Tonyja Bla­ira Pa­trick Di­amond. No imi­gra­ci­ja je plat­for­ma ko­ju eks­plo­ati­ra­ju bri­tan­ski po­li­ti­ča­ri, po­put li­de­ra Bren­dan Cox, su­prug par­la­men­tar­ke i biv­še hu­ma­ni­tar­ne i so­ci­jal­ne rad­ni­ce, po­zvao je na bor­bu pro­tiv mrž­nje ko­ja ju je ubi­la, ka­ko je na­pi­sao na Fa­ce­bo­oku i pri­lo­žio fo­to­gra­fi­ju su­pru­ge i maj­ke dvo­je dje­ce snim­lje­nu po­kraj bro­da na ko­jem su ži­vje­li u Lon­do­nu. Is­to­dob­no, osu­da uboj­stva po­li­ti­čar­ke ko­ja je – ka­ko je pri­op­ći­la po­li­ci­ja – i pri­je do­bi­va­la pri­jet­nje, zbog če­ga je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci bio i pri­ve­den je­dan čo­vjek te je u to do­ba do­bi­la i po­li­cij­sku za­šti­tu, do­la­zi od i svjet­skih po­li­ti­ča­ra. Pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron, kon­zer­va­ti­vac, i nje­gov po­li­tič­ki ri­val, čel­nik la­bu­ris­ta Je­remy Cor­byn, za­jed­no su joj oda­li po­čast. Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel za­tra­ži­la je da se okol­nos­ti “straš­nog” uboj­stva ra­zjas­ne što br­že, a Hil­lary Clin­ton po­zva­la je na bor­bu pro­tiv svih li­ce­mjer­stva i is­klju­či­vos­ti. Stran­ke ne­za­vis­nos­ti (UKIP) Ni­ge­la Fa­ra­gea, za­go­vor­ni­ka Brexi­ta, bi­lo da je ri­ječ o so­to­ni­za­ci­ji imi­gra­na­ta iz EU dr­ža­va ili pak sa­da iz Afri­ke i s Bli­skog is­to­ka, če­mu su do­dat­nu emo­tiv­nu te­ži­nu da­li te­ro­ris­tič­ki na­pa­di ISIL-a. – Ovo je uboj­stvo iz­a­zva­lo po­tres u bri­tan­skoj po­li­ti­ci. Ja­ko je te­ško sa­da prog­no­zi­ra­ti kak­ve će po­s­lje­di­ce ima­ti – ka­že Di­amond. Za­sad su kam­pa­nje za re­fe­ren­dum sa­zvan za 23. lip­nja sta­le, no nji­hov se nas­ta­vak oče­ku­je već da­nas. Kon­tekst uboj­stva da­je raz­miš­lja­ti o od­go­vor­nos­ti ne sa­mo Ma­ira – ia­ko jest ri­ječ o in­di­vi­du­al­nom či­nu oso­be ko­ja, bez na­mje­re za stig­ma­ti­za­ci­jom, ima po­vi­jest psi­hi­ja­trij­skih pro­ble­ma – već i po­li­ti­ča­ra, nji­ho­ve re­to­ri­ke i od­go­vor­nos­ti za at­mo­sfe­ru u druš­tvu. Jer Ma­ir ni­je ži­vio u iz­o­la­ci­ji, ka­ko ka­že bri­tan­ski po­li­tič­ki no­vi­nar i ko­men­ta­tor Alex Ma­ssie.

Sve za gla­so­ve

– Ne, ni­je Fa­ra­ge od­go­vo­ran za uboj­stvo ni­ti je kri­vac kam­pa­nja za Brexit. Ali su od­go­vor­ni zbog na­či­na na ko­ji su pred­stav­lja­li ar­gu­men­te. Kad ras­pi­ru­je­te bi­jes, ne mo­že­te se ču­di­ti kad se lju­di raz­lju­te. Po­vrat­ka ne­ma, ne mo­že­te sa­da re­ći: Hej, sta­ri, pa ni­si nas tre­bao uze­ti oz­bilj­no, pa sve je to sa­mo po­li­tič­ka igra, stra­te­gi­ja za do­bi­va­nje gla­so­va. Kad pred­stav­lja­te po­li­ti­ku kao pi­ta­nje ži­vo­ta i smr­ti, kao pi­ta­nje na­ci­onal­ne op­s­toj­nos­ti, ne­moj­te se ču­di­ti ako ne­ki to dos­lov­no shva­te – ka­že Ma­ssie te po­ru­ču­je: – Ne, nis­te ga na­tje­ra­li da to uči­ni, ali nis­te ga ni za­us­ta­vi­li. RICHARD COHEN

Alex Ma­ssie: Po­li­ti­ča­ri, kad ras­pi­ru­je­te bi­jes, ne mo­že­te se ču­di­ti kad se lju­di raz­lju­te i uči­ne ovo

Bri­ta­nac je po­tro­šio 620 do­la­ra (vi­še od 4100 ku­na) na nji­ho­vu li­te­ra­tu­ru ko­ja pro­mo­vi­ra nad­moć bi­je­le ra­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.