Vr­hun­ski spo­je­ni fur­nir za europ­sko i ka­nad­sko tr­ži­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Tvrt­ka De­cos­pan Ma­to Fur­nir iz Opri­sa­va­ca da­nas os­tva­ru­je kon­ti­nu­iran rast pos­lov­nih re­zul­ta­ta od 8 do 10 pos­to go­diš­nje Ve­dran Ba­len Tvrt­ka De­cos­pan Ma­to Fur­nir iz Opri­sa­va­ca kod Sla­von­skog Bro­da naj­ve­ći je europ­ski pro­izvo­đač spo­je­nog fur­ni­ra i fur­ni­ra­nih plo­ča. Za sa­mo osam go­di­na pri­ho­di su im vi­še ne­go udvos­tru­če­ni. Proš­lu su go­di­nu za­vr­ši­li sa 118 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da. Pro­izve­li su 8,7 mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra spo­je­nog fur­ni­ra, ko­ji iz­vo­ze u pet­na­es­tak ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je, Ka­na­du i BiH. O kva­li­tet­nom ra­du svje­do­či i či­nje­ni­ca da su u po­s­ljed­nje tri go­di­ne u kon­ku­ren­ci­ji ti­su­ću tvrt­ki osvo­ji­li dva dru­ga i jed­no tre­će mjes­to za Fi­ni­nu na­gra­du “Zlat­na bi­lan­ca” u ka­te­go­ri­ji naj­us­pješ­ni­jih po­du­zet­ni­ka u pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji, dok im je Žu­pa­nij­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra do­di­je­li­la pla­ke­tu “Zlat­na ku­na” u ka­te­go­ri­ji sred­njih po­du­ze­ća.

Kon­ku­rent­nost

– Zlat­na bi­lan­ca ne do­dje­lju­je se tvrt­ka­ma ko­ji ima­ju naj­ve­će ukup­ne pri­ho­de, ne­go onim naj­pro­fi­ta­bil­ni­jim i naj­u­čin­ko­vi­ti­jim, ko­je na naj­bo­lji na­čin ko­ris­te svo­je re­sur­se i ka­pa­ci­te­te. Mis­lim da je to do­bar po­ka­za­telj da smo us­pje­li op­ti­mal­no is­ko­ris­ti­ti sve svo­je mo­guć­nos­ti u po­gle­du si­ro­vi­na i pro­duk­tiv­nos­ti, uz­dig­nu­ši se na ra­zi­nu ko­ja jam­či kon­ku­rent­nost na­šeg pro­izvo­da na tržištu – za­do­vo­ljan je di­rek­tor Ma­to Vla­dić. Opri­sa­vač­ka tvrt­ka os­no­va­na je 2006. go­di­ne pod ime­nom Drv­ni cen­tar d.o.o. S os­nov­nom dje­lat­noš­ću spa­ja­nja fur­ni­ra kre­nu­li su go­di­nu da­na pos­li­je. U to su vri­je­me ima­li 106 za­pos­le­ni­ka ko­ji su ra­di­li u unajm­lje­nom pros­to­ru. U skla­du s pos­lov­nom stra­te­gi­jom, udru­ži­li su se s bel­gij­skim part­ne- rom ko­ji je ujed­no i 30-pos­tot­ni ku­pac nji­ho­vih pro­izvo­da, pos­ta­li dio gru­pa­ci­je i kre­nu­li s iz­grad­njom vlas­ti­tih pro­izvod­nih po­go­na. Da­nas os­tva­ru­ju kon­ti­nu­iran rast pos­lov­nih re­zul­ta­ta od 8 do 10 pos­to go­diš­nje.– Struk­tu­ra na­še pro­izvod­nje po­di­je­lje­na je na tri smje­ra. Osim na­šeg part­ne­ra u pa­nel­noj in­dus­tri­ji, za ko­ji pro­izvo­di­mo fur­ni­ra­ne plo­če, dru­ga gru­pa­ci­ja je tvor­ni­ca na­mje­šta­ja IKEA, a tre­ća su svi os­ta­li. Tr­ži­šta su pot­pu­no odvo­je­na i ba­lan- si­ra­mo ta­ko da, ako ne­ko od njih za­ka­že, uvi­jek ima­mo mo­guć­nost pre­ori­jen­ti­ra­ti se na ono dru­go ko­je ras­te – is­ti­če Vla­dić. De­cos­pan Ma­to Fur­nir da­nas za­poš­lja­va 239 lju­di ko­ji ra­de u dvi­je smje­ne, a vi­še od 95 pos­to pro­izvod­nje na­mi­je­nje­no je iz­voz­nom tržištu.

Inves­ti­ra­nje

Kri­zu su prev­la­da­li inves­ti­ra­njem u no­ve teh­no­lo­gi­je te po­ve­ća­njem ka­pa­ci­te­ta i pro­duk­tiv­nos­ti, a naj­av­lju­ju i no­ve inves­ti­ci­je te pro­ši- re­nje iz­voz­nog tr­ži­šta. – Kva­li­te­ta us­lu­ge i ser­vi­si­ra­nje su naj­važ­ni­ji. Za­hva­lju­ju­ći to­mu, us­pi­je­va­mo za­dr­ža­ti sve pos­to­je­će kup­ce, a sva­ke go­di­ne pro­na­la­zi­mo i po jed­nog no­vog. Kon­ti­nu­ira­no ula­že­mo u no­ve stro­je­ve i po­ve­ća­va­mo ka­pa­ci­te­te, ob­nav­lja­ju­ći is­to­dob­no pos­to­je­ći stroj­ni park, a ve­li­ka nam je pred­nost što već pet go­di­na ne­ma­mo ni ku­nu kre­di­ta, pa sve inves­ti­ci­je ra­di­mo iz vlas­ti­tih sred­sta­va – za­klju­čio je Vla­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.