Ore­ško­vić kao ide­al­ni šef no­ve hr­vat­ske des­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Gla­sa­njem o opo­zi­vu pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću i pa­dom nje­go­ve Vla­de po­ra­že­na je teh­no­krat­ska ide­ja o to­me da struč­nja­ci od po­li­ti­ča­ra tre­ba­ju pre­uze­ti vo­đe­nje zem­lje, ko­ja je du­go vre­me­na oku­pi­ra­la ma­štu mno­gih kao spa­so­nos­na za Hr­vat­sku. Bio je to re­fleks sve­op­će zga­đe­nos­ti lju­di nad po­li­ti­kom, ko­ja se na proš­lim iz­bo­ri­ma ar­ti­ku­li­ra­la u ve­li­koj iz­bor­noj po­dr­š­ci gra­đa­na Mos­tu. Ta ide­ja ima­la je ne­što i od sta­rog di­si­dent­skog šar­ma kon­ra­dov­ske “stra­te­gi­je an­ti­po­li­ti­ke” ili Ha­ve­lo­ve “ne­po­li­tič­ne po­li­ti­ke” – od­bi­ja­nja da se bu­de li­je­vo ili des­no i po­ku­ša­ja da se u po­li­ti­ci iz­gra­di mo­ral­na ver­ti­ka­la ko­ja bi se te­me­lji­la na ide­ji sa­vjes­ti, obra­ne auto­no­mi­je po­je­din­ca i po­ku­ša­ja živ­lje­nja u skla­du s is­ti­nom. Bio je to pro­s­vjed pro­tiv uni­ver­zal­ne am­bi­ci­je po­li­ti­ke da iz­bri­še i zad­nji trag is­ti­ne iz na­ših ži­vo­ta. Kon­rad i Ha­vel bi se vje­ro­jat­no glas­no po­bu­ni­li pro­tiv ide­je da ne­ki teh­no­krat mo­že utje­lo­vi­ti nji­hov uzvi­še­ni an­ti­po­li­tič­ni ide­al, ali to je iro­ni­ja na­šeg vre­me­na – ni­su li pos­lov­ne zgra­de i ure­di no­ve ka­te­dra­le du­ha i sim­bo­li te am­bi­ci­je da se za­uz­me mo­ral­na po­zi­ci­ja vi­so­ko iz­nad po­li­tič­ke ho­ri­zon­ta­le? U ne­bo­de­ri­ma du­ha

Kon­zer­va­tiv­ni po­kret u Hr­vat­skoj je još od re­fe­ren­du­ma o bra­ku 2013. is­u­vi­še jak da ne bi ko­nač­no do­bio svoj po­li­tič­ki iz­raz. To je ulo­ga ko­ju ne mo­že igra­ti an­ti­po­li­tič­ni Most, ali bi sa­vr­še­no pris­ta­ja­la Ore­ško­vi­ću

da­nas sta­nu­je John Galt, mo­ral­ni ide­al na­šeg teh­no­krat­skog do­ba. Ta ide­ja “an­ti­po­li­ti­ke” u Sa­bo­ru je, dak­le, do­ži­vje­la po­raz. Me­đu­tim, ima­li smo pri­li­ku svje­do­či­ti još ne­če­mu, mo­žda i važ­ni­jem – tran­sfor­ma­ci­ji pre­mi­je­ra u od­la­sku iz teh­no­kra­ta u po­li­ti­ča­ra. Ako bi­smo an­ti­po­li­tič­ki ide­al pod ko­jim je iz­ras­tao Most mo­gli na­zva­ti jed­nom od “dje­čjih bo­les­ti” hr­vat­ske de­mo­kra­ci­je, ovu tran­sfor­ma­ci­ju Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća u po­li­ti­ča­ra mo­gli bi­smo sma­tra­ti či­nom pre­bo­li­je­va­nja te bo­les­ti. Pre­mi­jer Ore­ško­vić je, do­du­še, od­bio od­go­vo­ri­ti na no­vi­nar­ske upi­te o to­me ho­će li se po­li­tič­ki ak­ti­vi­ra­ti, ali po nje­go­vu po­na­ša­nju je mo­gu­će s iz­vjes­noš­ću tvr­di­ti da on to već či­ni. Tu ne mis­lim sa­mo na sal­ve in­ter­v­jua ko­je je od­mah na­kon opo­zi­va dao i nje­go­vu me­dij­sku sve­pri­sut­nost, kao ni na to da je, u bi­ti, pos­tao po­li­tič­ka zvi­jez­da da­na. Na to uka­zu­je i sa­ma či­nje­ni­ca da je od­bio sam da­ti os­tav­ku, već je če­kao do kra­ja i sa­bor­sko gla­so­va­nje o opo­zi­vu. To je bi­la jas­na po­ru­ka o nje­go­vim po­li­tič­kim am­bi­ci­ja­ma. Ne­ka­kav teh­no­krat bi odav­no di­gao ru­ke od sve­ga i, uz iz­ra­ze mo­ral­ne in­dig­na­ci­je nad po­li­tič­kim splet­ka­re­nji­ma, vra­tio se na­zad u svoj ne­bo­der. Spe­ku­la­ci­je o to­me da bi se on mo­gao sta­vi­ti na če­lo Mos­ta či­ne mi se ne­uvjer­lji­vi­ma ia­ko bi se po ne­koj iner­ci­ji baš to pr­vo mo­glo oče­ki­va­ti. Most je is­pu­ha­ni po­li­tič­ki ba­lon, a Ore­ško­vić tre­nu­tač­no no­si vi­še po­li­tič­kog po­ten­ci­ja­la od Bo­že Pe­tro­va. Mos­to­va po­li­tič­ka bu­duć­nost je okon­ča­na onog tre­nut­ka ka­da su se prik­lo­ni­li HDZ-u jer su ta­da iz­gu­bi­li gla­sa­če li­je­vog cen­tra. Oni im se ni­kad ne­će vra­ti­ti. Is­to bi im se de­si­lo s gla­sa­či­ma des­nog cen­tra da su se prik­lo­ni­li SDP-u. Na des­ni­ci je, pak, po­dr­ška nji­ma pri­lič­no tan­ka, una­toč to­me što ta­mo pos­to­ji ve­li­ki ba­zen gla­sa­ča ko­ji vi­še ne že­le ići s HDZ-om. Raz­log to­me je ide­olo­ška ša­ro­li­kost i ne­de­fi­ni­ra­nost Mos­ta – nji­ho­va an­ti­po­li­tič­nost. I upra­vo je u to­me zna­čaj tran­sfor­ma­ci­je Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća od apo­li­tič­nog teh­no­kra­ta u po­li­ti­ča­ra. A to je i raz­log zbog če­ga on ne mo­že ići s Mos­tom. Nje­go­va je bu­duć­nost u stav­lja­nju na če­lo no­ve hr­vat­ske po­li­tič­ke des­ni­ce. Kon­zer­va­tiv­ni po­kret u Hr­vat­skoj je još od re­fe­ren­du­ma o bra­ku 2013. is­u­vi­še jak da ne bi ko­nač­no do­bio svoj po­li­tič­ki iz­raz. To je ulo­ga ko­ju ne mo­že igra­ti an­ti­po­li­tič­ni Most, ali bi sa­vr­še­no pris­ta­ja­la Ore­ško­vi­ću. Tak­vom ras­ple­tu i no­vom po­li­tič­kom po­zi­ci­oni­ra­nju na des­ni­ci svje­do­či­li smo još u vri­je­me odr­ža­va­nja Ho­da za ži­vot, ko­ji je pre­mi­jer Ore­ško­vić in­di­rek­t­no po­dr­žao pre­ko svo­je su­pru­ge, a ko­ji su u HDZ-u s pra­vom do­ži­vje­li kao po­li­tič­ku po­ru­ku upu­će­nu nji­ma, a ne SDP-u i lje­vi­ci, zbog če­ga HDZ ni­je ni dao po­dr­šku tom pro­s­vje­du. Sa­da taj ras­plet do­bi­va svoj po­li­tič­ki iz­raz. Ka­ra­mar­kov HDZ će se kroz preslagivanje no­ve ve­ći­ne ne­mi­nov­no okre­nu­ti cen­tru, dok će se no­va des­ni­ca po­ku­ša­ti po­zi­ci­oni­ra­ti kao auten­tič­na des­ni­ca kroz spoj so­ci­jal­nog kon­zer­va­ti­viz­ma i eko­nom­skog li­be­ra­liz­ma, a ja ne vi­dim tko bi mo­gao bi­ti ide­al­ni­ji kan­di­dat ko­ji bi utje­lov­lji­vao taj spoj od pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. U sva­kom slu­ča­ju, “ne­ga­tiv­ni rad poj­ma” u us­pos­tav­lja­nju no­ve hr­vat­ske des­ni­ce kroz de­le­gi­ti­mi­ra­nje HDZ-a kao nje­na auten­tič­nog no­si­te­lja Most je us­pješ­no odra­dio, i sa­da mo­že po­la­ko u po­li­tič­ke po­vjes­ni­ce. Sli­je­di eta­pa “po­zi­tiv­nog ra­da poj­ma” pres­la­gi­va­nja na hr­vat­skoj des­ni­ci, či­ji će no­si­telj bi­ti pre­mi­jer Ore­ško­vić. A to preslagivanje će bi­ti pu­no za­nim­lji­vi­je od onog ko­jim se sa­da ba­vi­mo tra­že­ći no­vu sa­bor­sku ve­ći­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.