VIP ulaz­ni­ce za José Car­re­ra­sa u pul­skoj Are­ni već su ras­pro­da­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (lč)

Slav­ni José Car­re­ras gos­to­vat će u pul­skoj Are­ni 23. sr­p­nja u 21 sat u sklo­pu Car­re­ra­so­ve po­s­ljed­nje svjet­ske tur­ne­je “A Li­fe In Mu­sic”. Kon­cert je hu­ma­ni­tar­nog ka­rak­te­ra i pri­kup­lje­na sred­stva do­ni­rat će se Dje­čjem odje­lu KBC-a Ri­je­ka te za Dnev­nom cen­tru za re­ha­bi­li­ta­ci­ju Ve­ru­da Pula. Po­sje­ti­te­lji će uži­va­ti u poz­na­tim, atrak­tiv­nim sklad­ba­ma uz prat­nju Sim­fo­nij­skog or­kes­tra HNK Iva­na pl. Zaj­ca iz Ri­je­ke. S glaz­be­nim vir­tu­ozom nas­tu­pit će hrvatska če­lis­ti­ca Ana Ruc­ner i so­pra­nis­ti­ca Mar­ti­na Za­dro. Zbog ve­li­kog in­te­re­sa za kon­cert obo­ža­va­te­lji­ma sa­vje­tu­je­mo da što pri­je na­ba­ve ulaz­ni­ce jer su već sve V.I.P. ulaz­ni­ce ras­pro­da­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.