10

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

nji­vo po­go­dio za ko­nač­nih 1:0. – Po­sve­ću­jem ovaj gol ci­je­loj mom­ča­di, svi­ma ko­ji su ra­di­li i tre­ni­ra­li s na­ma. De­ta­lji či­ne raz­li­ku u no­go­me­tu, i aut mo­že bi­ti va­žan – re­kao je Eder na­kon utak­mi­ce. Eder je ta­ko nas­ta­vio neo­bi­čan trend za­bi­ja­nja go­lo­va u sa­moj za­vr­š­ni­ci utak­mi­ce. Na­ime, na ovom na­tje­ca­nju vi­še je go­lo­va pa­lo iz­me­đu 86. mi­nu­te i po­s­ljed­njeg su­dač­kog zvi­ždu­ka ne­go u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Ita­li­ja je ovom po­bje­dom na­ni­za­la dva­na- es­tu utak­mi­cu bez po­ra­za pod iz­bor­ni­kom An­to­ni­jem Con­te­om.

Ibro pro­ma­ši­vao

Ta­li­ja­ni su svo­ju pr­vu pri­go­du ima­li tek u 49. mi­nu­ti, Pel­le je pu­cao pre­ko go­la. O uz­bud­lji­vos­ti šved­ske na­pa­dač­ke igre naj­bo­lje svje­do­či či­nje­ni­ca da u dvi­je utak­mi­ce ni­su upu­ti­li ni­je­dan uda­rac u ok­vir. Čak ni Ibra­hi­mo­vić ni­je us­pio po­pra­vi­ti šved­sku sta­tis­ti­ku kad je s dva me­tra, umjes­to u pra­zan gol, lop­tu pos­lao vi­so­ko iz­nad vra­ta. Na­kon tak­ve bla­ma­že ni­je mo­gao ni­šta dru­go osim – tu­ći gla­vom o sta­ti­vu. No, sre­ćom za Ibra­hi­mo­vi­ća po­go­dak ne bi bio priz­nat jer se ra­di­lo o ne­do­zvo­lje­noj po­zi­ci­ji. U pr­vom po­lu­vre­me­nu ta­li­jan­ski bra­ni­či ni­su da­li Zla­ta­nu Ibra­hi­mo­vi­ću cen­ti­me­tar pros­to­ra. Kad god bi šved­ska zvi­jez­da pri­mi­la lop­tu, okru­ži­la bi ga tro­ji­ca pla­vih igra­ča i ubr­zo ga “raz­ri­je­ši­la” lop­te. Na tre­nu­tak je na nje­ga za­bo­ra­vi­la ta­li­jan­ska obra­na u 28. mi­nu­ti, do­volj­no da upu­ti uda­rac gla­vom, ko­ji je pro­šao po­kraj vrat­ni­ce.

Nes­la­van re­kord

Utak­mi­ca iz­me­đu Šved­ske i Ita­li­je vi­so­ko bi ko­ti­ra­la u kon­ku­ren­ci­ji za naj­ne­za­nim­lji­vi­ju u po­vi­jes­ti europ­skih pr­vens­ta­va. Obje re­pre­zen­ta­ci­je za­jed­no su upu­ti­le tek 12 uda­ra­ca u ok­vir, što je naj­ma­nji broj uda­ra­ca na jed­noj utak­mi­ci još od Europ­skog pr­vens­tva 1980. go­di­ne. U sku­pi­ni E na pr­vom su mjes­tu Ta­li­ja­ni sa šest bo­do­va, a sli­je­de ih Šve­đa­ni s jed­nim bo­dom. U su­bo­tu je u 15 sa­ti na ras­po­re­du su­sret iz­me­đu Bel­gi­je i Ir­ske. Osim ove utak­mi­ce, u su­bo­tu su na ras­po­re­du ogle­di sku­pi­ne F iz­me­đu Is­lan­da i Ma­đar­ske u 18 sa­ti te Por­tu­ga­la i Aus­tri­je u 21 sat. Iz­ne­na­đu­ju­će, Ma­đar­ska po­bje­dom već u dru­gom ko­lu mo­že osi­gu­ra­ti pro­la­zak u dru­gi krug.

Ibra­hi­mo­vić je pro­ma­šio zi­cer s po­la me­tra, ali ipak je po­moć­ni su­dac po­ka­zao da je za­le­đe

Ibra­hi­mo­vić će te­ško vi­dje­ti osmi­nu fi­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.